İş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı?

İş yerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası sayılır mı?

Yargıtay iş yerinin kusurunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, iş yerinde kalp krizi geçirerek ölen işçinin ölümünün iş kazası olarak sayılmasına karar vermiştir. İşte Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu 20/03/2017 tarihli karar metni.. >T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10611
K. 2017/2289
T. 20.3.2017

o İŞYERİNDE KALP KRİZİ SONUCU VEFAT NEDENİYLE BU ÖLÜMÜN İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI ( İş Yerinin Kusurunun Bulunup Bulunmamasının İş Kazasının Tespitinde Bir Öneminin Bulunmadığı - Kalp Krizinin İşyerinde İken Çalışma Esnasında Meydana Geldiği/Davanın Kabulü Gereği/İş Kazası )

İŞYERİNİN KUSURUNA BAKILMAYACAĞI ( İş Yerinin Kusurunun Bulunup Bulunmamasının İş Kazasının Tespitinde Bir Öneminin Bulunmadığı - Kalp Krizinin İşyerinde İken Çalışma Esnasında Meydana Geldiği/Eldeki Davada Meydana Gelen Olayın İş Kazası Niteliğinde Olduğu/İş Kazası/Tespit Davası )

o KALP KRİZİNİN İŞYERİNDE İKEN ÇALIŞMA ESNASINDA MEYDANA GELDİĞİ ( Meydana Gelen Olayın İş Kazası Olduğunun Kabulü - İş Kazasının Tespitinde İşyerinin Kusurlu Olup Olmamasının Önemi Bulunmadığı/İşyerinde Kalp Krizi Sonucu Vefat Nedeniyle Bu Ölümün İş Kazası Olduğunun Tespiti Davası )
5510/m.4,13

ÖZET : Müteveffanın aniden işyerinde kalp krizi sonucu vefatı nedeniyle bu ölümün iş kazası olduğunun tespitine dair eldeki dava açılmıştır.Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.Ancak; davacılar murisinin, olay tarihinde, işyerinde bulunduğu sırada, fenalaştığı ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenede, murisin, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ilk müdahalenin yapılarak hastaneye ambulansla gönderildiği ve hastanede, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır.Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda, murisin işe başlamadan önce gerekli raporları almış ve davalı şirketin, işveren olarak tüm sorumluluğu yerine getirmiş olmasına göre, işverene, bir kusur atfedilemeyeceği gözetilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, işverenin kusursuz olup olmayacağı hususunun iş kazasının tespitinde bir öneminin bulunmadığı ayrıca kalp krizinin işyerinde iken çalışma esnasında meydana geldiği dikkate alındığında meydana gelen olayın bir iş kazası olduğunun kabulü gerekir.

DAVA : Dava, iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Davacılar vekili, davacıların murisi sigortalının, davalı şirketin işyerinde 05.02.2013 tarihinde çalıştığı sırada ani kalp krizi geçirmesi sonucu, hastanede vefat etmesi nedeniyle, olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiş, mahkeme, olayın iş kazası olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay çalışan kişileri çok yakından ilgilendirecek bir emsal karara daha imza attı.

5510 Sayılı Kanun'un 13 vd. maddelerinde iş kazası, "a ) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b ) ( Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad ) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c ) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d ) ( Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad ) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e ) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır." şeklinde tanımlanmıştır.

Somut olay incelendiğinde, davacılar murisinin, olay tarihinde, işyerinde bulunduğu sırada, fenalaştığı ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenede, murisin, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ilk müdahalenin yapılarak hastaneye ambulansla gönderildiği ve hastanede, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, murisin işe başlamadan önce gerekli raporları almış ve davalı şirketin, işveren olarak tüm sorumluluğu yerine getirmiş olmasına göre, işverene, bir kusur atfedilemeyeceği gözetilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, işverenin kusursuz olup olmayacağı hususunun iş kazasının tespitinde bir öneminin bulunmadığı ayrıca kalp krizinin işyerinde iken çalışma esnasında meydana geldiği dikkate alındığında meydana gelen olayın bir iş kazası olduğunun kabulü gerekir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

O hâlde, davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davacılara iadesine, 20.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
 
Bu makale 215 kez okundu