Kalkınma Ajansları ve koronavirüs sürecinde ilan edilen devlet destekleri (2)

Kalkınma Ajansları ve koronavirüs sürecinde ilan edilen devlet destekleri (2)

220 milyon TL bütçeli Kalkınma Ajansları 'COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerini gidermeye yönelik tedbir paketlerinin yanı sıra kurumlarımız tarafından da bazı tedbirler alınarak açıklanmaktadır. Stratejik alanlara yönelik ilan edilen bu destekler oldukça önemlidir.

Bu nedenle son zamanlarda kurumlarımızca bu amaçla uygulamaya alınan destek programları hakkında seri yazılarla bilgi vereceğimizi daha önce belirtmiştik.

Bu kapsamda bilgi vereceğimiz diğer bir program Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen ''COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı''dır.

220 milyon TL toplam bütçeli programa başvurular devam etmekte olup son başvuru tarihi 30.04.2020'dir. Şimdi başvuruları devam eden destek programı hakkında bilgi verip nasıl yararlanılabileceğini açıklayalım.

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

Program hakkında genel bilgi

Program ile salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecektir. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması programın temel öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Toplam bütçesi yaklaşık 220 milyon lira olan ve Türkiye genelindeki 26 ajansın katılacağı programa; bir ay devam edecek başvurular haftanın her günü elektronik olarak yapılabilecek ve üç gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ayrıca kalkınma ajansları, salgınının sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalar yürüterek salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekleri bölgesel düzeyde tespit edip, raporlayacaktır.

Ajanslar, destek programlarına başvuru yapabilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların niteliklerini, destek konusu öncelik alanını, destek limitlerini, değerlendirme kriterlerini ve destek programına ilişkin diğer hususları başvuru rehberlerinde belirlemektedir. Bu çerçevede bazı şartlar Kalkınma Ajansları rehberlerinde farklılık arz edebilmektedir. Bu nedenle başvuru yapacakların kendi ajanslarının rehberlerini kontrol ederek hareket etmeleri uygun olacaktır. Türkiye genelinde her biri düzey 2 bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı ve iletişim bilgilerine; www.marka.org.tr/sayfa/23/149/kalkinma-ajanslari-iletisim-bilgileri- adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda Ankara ağırlıklı olmak üzere İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajansları başvuru rehberleri incelenerek program ve yararlanma şartları aşağıda özetlenmiştir.

Programın amacı ve kapsamı nedir?

Programın genel amacı; COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir.

Öncelikleri ise virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesidir. Belirlenen önceliklerin detayları ve örnek müdahale alanları başvuru rehberlerinde belirtilmektedir.

Programa kimler başvurabilir?

Ankara Kalkınma Ajansı rehberine göre; kamu Kurum ve kuruluşları, mahalli İdareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ve işletmeler uygun başvuru sahipleri olarak belirlenmiştir. İşletmeler için merkezlerinin ajansın faaliyet gösterdiği bölgede kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Projelere ortak ve iştirakçilerin katılabilme şartları başvuru rehberlerinde tanımlanmıştır.

Program bütçesi ve son başvuru tarihi

Tahsis edilen toplam kaynak tutarı her bir kalkınma ajansı için farklılık göstermekte olup Ankara Kalkınma Ajansı için 15 Milyon TL, İstanbul için 51 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Son başvuru tarihi internet üzerinden (KAYS) 30/04/2020 saat 17:00 olup taahhütname son tarihi 30/04/2020 saat 23:50'dir.

Projelere sağlanacak destek miktarı, oranı, proje süresi ve yeri

Ankara Kalkınma Ajansı rehberine göre; projelere sağlanacak asgari tutar 200.000 TL ve azami tutar 1.500.000 TL'dir. Destek kapsamında sadece uygun maliyetler desteklenir. Uygun olan ve olmayan maliyetlerin ayrıntıları rehberde belirtilmiştir. Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25'inden az olamaz ve %100'ünü aşamaz. Kâr amacı güden işletmeler için %25'inden az olamaz ve %75'ini aşamaz. Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 aydır. Bu şartlar ajanslar bazında farklılık gösterebilmektedir. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) gerçekleştirilmelidir.

Kâr amacı güden işletmeler bu program kapsamında en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) tanesine destek sağlanır.

Başvuru süreci

Programa ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme süreçleri elektronik ortamda yürütülecektir. Program başvuruları elektronik ortamda KAYS (kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden program süresi boyunca herhangi bir günde yapılabilmektedir. Başvuru rehberinde kayıt aşamasından itibaren başvuru kabulü ve taahhütname verilmesine ilişkin süreçler ile başvuruda sunulması gereken belgeler (örneğin 50 bin lira üstü bütçe kalemleri için mal alımlarında teknik şartname gibi) ayrıntılı şekilde tanımlanmaktadır.

Değerlendirme süreci

Program hızlı yürütülen bir destek programı olup ön inceleme ve panel değerlendirmesi olmak üzere iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön inceleme; başvuru sahibinin, ortaklarının ve projelerin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden yapılır. Ön incelemede uygun bulunan projelerin panel değerlendirmesi; başvuru sahipleri ajansa davet edilerek ya da uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Panelistler; sözlü anlatımlar, başvuru belgeleri, teklif edilen bütçe ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde projeleri değerlendirir. Toplam puanı asgari 60 (altmış) ve üzerinde olan projeler başarılı projeler olarak listelenir ve destek kapsamı oluşturulur. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve ajansın program bütçesi sınırları dâhilinde desteklenirler.

Projeler, başvurunun alınmasından itibaren azami üç (3) iş günü içinde değerlendirilir ve başvurularının sonucuna ilişkin durum elektronik olarak bildirilir.

Destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler destek kararının elektronik olarak bildirimini müteakip 3 iş günü içerisinde imzalanır. Sözleşme imzalamayanlar destekten feragat etmiş sayılır.

Destekleme süreci

Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, proje ilerlemesi ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Raporlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak ara rapor(lar) ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır.

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön ödeme yapılır. Ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esası ve projenin ilerlemesine göre gerçekleştirilir. İlgili raporlar sunularak ödeme talebinde bulunulmadan ödeme yapılmaz. Proje uygulama süresinin bitimini müteakip yararlanıcı tarafından sunulan nihai rapor değerlendirilerek nihai ödeme yapılır.

Sonuç ve öneriler

Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan güncel araştırma ve ürün ihtiyaçlarının ülkemizin milli kaynakları ile karşılanabilmesinin değeri görülmüştür.

Bu kapsamda ortaya çıkan spesifik ihtiyaçların giderilmesine yönelik, bölgesel ihtiyaçları dikkate alan ve bölgesel aktörlerin katılımını öngören bu tür destek programları büyük önem arz etmektedir.

Proje süresinin 3 ayla sınırlandırılması ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılması proje katkılarının doğrudan uygulamaya geçirilebilmesi adına katkı sağlayacaktır.

Ankara için 15 Milyon TL'lik program bütçesi, işletme başına azami tutarlar dikkate alındığında ilk bakışta düşük gibi görünse de proje konularının, kapsamın ve başvuru yapabilecceklerin sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

Bölgesel dinamikleri ve bölgesel kurum kuruluşların başvurularını esas alan ''COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'' önemli bir fırsattır. Katkı düzeyi yüksek ve rekabetçi projelerin azami ölçüde istifade edilmesi dileğiyle...

 
 
Bu makale 722 kez okundu