Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni

Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olup iş bu Aydınlatma Metni ile kullanıcılarımız ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca bilgilendirilmektedir.

Veri Sorumlusu:

Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. ve Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. ve Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun'un 5. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

A.Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
B.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
C.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
D.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
E.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
F.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
G.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti. üyelik sözleşmesi kapsamında alacakları hizmet 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2/c fıkrası kapsamında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletişim sayfamızda yer alan mail adresimiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti.'ne bildirilebilir. Memurfoni Medya Bilişim Ltd. Şti., konuya ilişkin taleplerinizi değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.