Anasayfa » İşveren » 5510 sayılı Kanunda "Pişmanlık İndirimi"

5510 sayılı Kanunda "Pişmanlık İndirimi"

5510 sayılı Kanunda "Pişmanlık İndirimi"

Tarih :
5510 sayılı Kanunda

5510 Sayılı Kanunda Pişmanlık İndirimi Kapsamına Giren ve Girmeyen Fiiller Nelerdir?

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 6270 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda pişmanlık indiriminin kapsamı ve oranı genişletilmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucunda, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar,

- Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,

-Yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç otuz gün içinde verilmiş olması,

-Tebliğ edilen ceza tutarının 1/4’ünün tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi,
halinde pişmanlık indirimi kapsamına alınmıştır.

Cezalarda önemli derecede indirim sağlayan bu düzenlemenin uygulanması sırasında, hangi fillerin indirim kapsamına girip, hangilerin girmediği kimi zaman tereddüt konusu olabildiğinden, kapsama giren ve girmeyen filler aşağıda belirtilmiştir.

İndirim Kapsamına Giren Fiiller

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen pişmanlık indirimi kapsamına, 102 nci maddesinin birinci fıkrasının;

1-(a) bendi uyarınca, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,

2- (b) bendi uyarınca, işyeri bildirgelerinin,

3- (g) bendi uyarınca,

- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,

- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,

- Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,

-Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

- Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

4-(h) bendi uyarınca,

-Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

-Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

5- (j) bendi uyarınca,

-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,

-Geçici 20 nci madde kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin,

yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller girmektedir.

İndirim Kapsamına Girmeyen Fiiller

102 nci maddenin birinci fıkrasının;

1- (c) bendi uyarınca, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesinden,

2- (d) bendi uyarınca, denetim ve kontrolle görevli memurlarca veya meslek mensuplarınca düzenlenen raporlara istinaden eksik işçilikten kaynaklanan aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesinden,

3- (e) bendi uyarınca, işyeri defter kayıt ve belgelerinin Kurumca yapılan tebligata rağmen 15 gün içinde incelemeye ibraz edilmemesinden veya edilmesine rağmen geçersiz kabul edilmesinden,

4- (f) bendi uyarınca, Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankalarca, asgari işçilik uygulamasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgi ve belgelerin bir ay içinde verilmemesinden,

5- (ı) bendi uyarınca, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına, görevlerini yapmalarına engel olunmasından veya görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılmasından,

6- (i) bendi uyarınca, Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın verilmemesinden,

7- (k) bendi uyarınca, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapılmamasından veya bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişinin yapılmasından,

8- (l) bendi uyarınca, Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden,

dolayı uygulanan idari para cezaları, ikinci fıkrada öngörülen pişmanlık indirimi kapsamına girmektedir.

Eyüp Sabri Demirci Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler