Anasayfa » Kamu » Memuriyete Girmenin Ve Memur Olarak Kalmanın Şartları Değişti

Memuriyete Girmenin Ve Memur Olarak Kalmanın Şartları Değişti

Memuriyete Girmenin Ve Memur Olarak Kalmanın Şartları Değişti

Tarih :
Memuriyete Girmenin Ve Memur Olarak Kalmanın Şartları Değişti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerle, Devlet memuriyetine girişte aranan genel şartlar arasına ilave bir şart eklenirken, Devlet memuriyetinden çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller de artırıldı.

Memuriyete girişte aranan genel şartlar

Devlet memuriyetine alınacaklarda aranan genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılmıştır.

Genel şartlar şunlar:

-Türk Vatandaşı olmak.

-Yaş şartlarını taşımak.

-Öğrenim şartlarını taşımak.,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.)

-Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

676 sayılı KHK, yukarıda sayılan şartlara

“Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

şartını ekledi. Buna göre, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanlar memuriyete alınmayacak.

Memur olarak kalmada aranan şartlar

Devlet memuriyetini sona erdirecek hallere 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde yer verilmiş olup, bu haller arasında; memuriyete girişte aranan şartların sonradan kaybedilmesi ile Devlet memurluğundan çıkarma cezası alınmasından da söz edilmiştir.

1-Memuriyete girişte aranan şartların memuriyet sırasında kaybedilmesi

Memurluğa alınmada aranan şartlardan her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan ya da görevi sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybeden memurların görevine 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca son verilir.

Bu itibarla, memuriyetleri devam ederken memurlar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu çıkmaması durumunda, ilgili kişinin memuriyetine son verilecektir.

Bu şekilde görevine son verilenlerin yeniden memur olabilmeleri, 6 ay beklemeleri ve memur olmak için gerekli şartlara sahip olmaları halinde mümkün olabilir.

2-Devlet memurluğundan çıkarma cezası alınması

Aşağıda belirtilen fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezası verilir. (kademe ilerlemesi cezasının tekerrüründen dolayı verilen Devlet memuriyetinden çıkarma cezasından burada söz edilmeyecektir)

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

676 sayılı KHK, yukarıda sayılan fiil ve hallere

“l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

eklendi. Bu fiili işleyen memurlara, bir daha memuriyete alınmamak üzere Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilecek. 

Benzer Haberler