Anasayfa » Borçlanma » SGK Hangi Cezaları Yapılandırma Kapsamına Aldı

SGK Hangi Cezaları Yapılandırma Kapsamına Aldı

SGK Hangi Cezaları Yapılandırma Kapsamına Aldı

Tarih :
SGK Hangi Cezaları Yapılandırma Kapsamına Aldı

SGKREHBERİ- YAŞAR AYDIN

19/8/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Kanunla, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı  ve idari para cezası borçlarının enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte ve 18 eşit taksitle ödenmesine imkan sağlandı.

İdari para cezası borçları dışındaki diğer borçların yapılandırılması halinde ana para tutarlarında  herhangi bir indirim yapılmamasına rağmen, idari para cezası borçlarını yapılandırma kapsamına ödeyen borçlulara, cezanın anapara tutarında da ayrıca % 50 oranında indirim yapılmaktadır.

Dolayısıyla, 2016/Ocak ayında  2 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen bir işverene; işyeri bildirgesinden dolayı 3 asgari ücret, 2 sigortalının  işe giriş bildirgesinden dolayı 4 asgari ücret, aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 2 asgari ücret olmak üzere toplamda 9 asgari ücret = 9 X 1.647 = 14.823 TL idari para cezası uygulandığı düşünüldüğünde, sözkonusu cezaların yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde 14.823 X 50 /100 = 7.411.50 TL’si tahsil edilecektir.

Hangi cezalar yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

Özellikle kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aleyhine uygulanan idari para cezalarının yüksek rakamlara ulaşması nedeniyle, idari para cezası borçlarını yapılandırma kapsamında ödeyen borçlular cezanın % 50’sinden kurtulmaktadır.

Ne var ki 6736 sayılı Kanunda, idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için;

1-İdari para cezasına konu fiilin 30/6/2016 veya öncesi bir tarihte işlenmiş olması

2- İdari para cezasının 18/8/2016 veya öncesinde kesinleşmiş olması

Şartı konulduğundan, idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için her iki koşulun da sağlanmış olması gerekiyor.

…

İdari para cezasına konu fiilin 30/6/2016 veya öncesi bir tarihte işlenmiş olması

İdari para cezasına konu fiil;

 -Belge veya bildirgenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise, belge veya bildirgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününde,

  -İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeşinci günde, 

-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde,

işlenmiş sayılmaktadır.

Buna göre 2016/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 23/6/2016 tarihinde, 2016/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 23/7/2016 tarihinde sona erdiğinden, 2016/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmemesinden dolayı uygulanan idari para cezaları 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş ise yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir. Buna karşın 2016/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesinden dolayı uygulanan idari para cezasına konu fiilin 30 Haziran 2016 tarihinden sonra işlenmiş olması nedeniyle uygulanan idari para cezası 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olsa bile, cezaya konu fiilin 30/6/2016 tarihinden sonra işlenmiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamına dahil edilmemektedir.

…

İdari para cezasının 18/8/2016 veya öncesinde kesinleşmiş olması

5510 sayılı Kanunun 102/4. fıkrasında, idari para cezalarının ilgiliye tebliği ile tahakkuk ettiği, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödeneceği veya onbeş günlük süre içinde Kuruma itiraz edilebileceği, itirazın takibi durduracağı, Kurumca itirazı reddedilenlerin, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilecekleri ve bu süreler içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezasının kesinleşeceği öngörülmüştür.

Buna göre, idari para cezaları;

- Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulmadığı takdirde, 15. gün itibariyle,

- Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulduğu halde, itirazın kabul edilmeyerek red edildiği durumlarda söz konusu itirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde yetkili mahkemeye başvurulmadığı takdirde, 30 günlük sürenin son günü itibariyle,

- İtirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde yetkili idare mahkemesine başvurulduğu takdirde, mahkemenin karar tarihi itibariyle,

kesinleşmektedir.

Bu şartlar dahilinde 6736 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma kapsamına 30/6/2016 veya önceki bir tarihte işlenmiş fiillere ilişkin;

1) 3/8/2016 veya öncesinde tebliğ edilmiş ve SGK’ya itirazda bulunulmamış idari para cezası borçları,

2)SGK’ya itirazda bulunmuş olan idari para cezalarından, itirazın reddine dair kararları 19/7/2016 veya önceki tarihte tebliğ edilmiş olanları,

3) Mahkemeye intikal etmiş idari para cezalarından 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olanları;

Yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler