Anasayfa » Kamu » OHAL KAPSAMINDA 674 SAYILI KHK ÇIKTI

OHAL KAPSAMINDA 674 SAYILI KHK ÇIKTI

OHAL KAPSAMINDA 674 SAYILI KHK ÇIKTI

Tarih :
OHAL KAPSAMINDA 674 SAYILI KHK ÇIKTI

Dershane öğretmenleri sözleşmeli öğretmen olabilecek

Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve 1 Eylül 2016 itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kuramımdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlar ile memur olabilmek için aranan genel şartları taşıyanlar arasından, altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere, yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek.

Adli Tıp Kurumu Kanununda değişiklikler yapıldı

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek gibi görevleri yapmak üzere Adli Bilişim İhtisas Dairesi kuruldu.

Adli Tıp Kurumu için 292 adet kadro ihdas edildi.

Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil suretiyle atamalarda, iki yıl süreyle, merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırları uygulanmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kuramlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak Adli Tıp Kurumunda görevlendirilebilecek. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilecek. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılacak.  

Son üç yıl içinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan alanlardan,  bir ay içinde başvuruda bulunanlar, yapılacak mülakat sonucuna göre boş kadro sayısını geçmemek üzere Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimine başlatılabilecek. 

Belediyelerde başkan, başkan vekili atama usulü değişti

Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı, tutuklandığı, kamu hizmetinden yasaklandığı durumlarda; başkanlık sıfatının veya meclis üyeliğinin sona erdiği durumlarda; görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa ettiği durumlarda belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirmesi, büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı tarafından, diğer belediyelerde ise vali tarafından yapılacak.

Görevlendirilecek kişide seçilme yeterliğine sahip olma şartı aranırken, bu kişinin meclis üyesi ya da belediye personeli olması gerekmeyecek.

Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerde, bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilecek.

Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerde, başkanın çağrısı olmadıkça belediye meclisi toplanamayacak.

Belediye başkanı veya başkan vekilinin bu şekilde görevlendirildiği belediyelerin meclis, encümen ve komisyonlarının görev ve yetkileri belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine, önceki mevzuata göre işlem yapılmış olsa bile (valinin başkanlığında toplanan meclis tarafından görevlendirme yapılmış olsa bile), 15 gün içerisinde yeni düzenlemeye göre görevlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 5’e çıkarıldı.

33/a araştırma görevlileri 50/d kapsamına alınıyor

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33/a uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, 1 Eylül 2016 itibariyle araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d statüsüne dönüştürülmüş sayılacak. Bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanacak.. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33/a’ya göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkacak.  inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe

Bazı pilotlara ödenecek tazminat arttı

Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan pilotlar için geçerli olmak üzere, Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında ödenen tazminatlarda artış yapıldı.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/674

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1- 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Mütevelli Heyetine ödenecek huzur hakkı ise Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenir."

MADDE 2- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı

GEÇİCİ MADDE 11- (1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kuramımdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar arasından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre ek 4 üncü madde kapsamında istihdam edilmek üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilir."

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 3- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g- Adli Bilişim,"

MADDE 4- 2659 sayılı Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.

"Adli Bilişim İhtisas Dairesinin görevleri:

MADDE 22/A- Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek."

MADDE 5- 2659 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yirmitrilyon lira" ibaresi "yüzmilyon Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ikinci görev aylığı ödenmeksizin" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adli Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 8- 2659 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle;

a) Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara açıktan ve nakil suretiyle atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarında öngörülen atama sayı sınırlarına tabi değildir.

b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kuramlarınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak Kurum emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. Bu personel kuramlarından izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde görevlendirilebilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize edildiği kurum veya kuruluşta geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla sınırlı olmak üzere Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesinden ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele aynı süreyle sınırlı olarak yapılacak ek ödemenin tavan tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kapsamda yapılan ilave ek ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

GEÇİCİ MADDE 6- Son üç yıl içinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan alanlardan, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvuruda bulunanlar, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile Başkanın Kurum içinden belirleyeceği iki üyeden oluşacak Komisyon tarafından yapılacak mülakat sonucuna göre boş kadro sayısını geçmemek üzere Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimine başlatılabilirler."

MADDE 9- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına (3) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"4. Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek,"

MADDE 10- 5235 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 5235 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "incelenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara" ibaresi "duruşmalarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5235 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "dosyalardan kendilerine verilenleri inceleyerek yazılı düşüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruşmalara" ibaresi "dosyaların duruşmalarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına "elkoymaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına" ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Bu madde uyarınca elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyım atanabilir. Bu durumda 133 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır."

MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 278 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii

MADDE 278- (1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldiğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. Daire, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesini sağlar."

MADDE 15- 5271 sayılı Kanunun 277 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sunulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına" ibaresi, 280 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini," ibaresi ve 297 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü ve tutuklu olanların, ceza infaz kurumu düzeni ile toplum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, terör örgütü veya diğer suç örgütü üyelerinin örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine imkan sağlayabileceği, yol, kalınacak ceza infaz kurumu ya da sınav merkezi veya okulda güvenlik açısından sakınca bulunabileceği değerlendirildiği takdirde kurum dışına çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir."

MADDE 17- 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) Maliye Bakanlığınca Adalet Bakanlığına tahsis edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve Adalet Bakanlığına tahsis edilen ya da izin verilen mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, yılı yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmaksızın, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanunu kapsamında imar planı yapım ve onay süreleri beklenilmeksizin, birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanları ile doğal sit alanları hariç olmak üzere özel kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın, vaziyet planı ve avan proje üzerinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre ceza infaz kurulularının yapım işi ihalesi yapılabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak olan ceza infaz kurumlarınm, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerler üzerinde yapılmasının gerekmesi halinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine bu yerlerin tahsis amaçları, 4342 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ve ot bedeli alınmaksızın değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığına tahsis edilir."

MADDE 18- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "başvuru harcı" ibaresi "başvuru için gerekli harçlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye

MADDE 19- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devirle birlikte kayyımların görevleri sona erer.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca şirketlere ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır.

(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilmesi durumunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu şirketin yahut varlıklarının veya bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir. Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri

MADDE 20- (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler, 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesi hükümlerinden yararlanır. Şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fon Kurulu tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu, adli işlemler veya davalar bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerin ya da bunların varlıklarının bu madde kapsamında satışından elde edilecek tutarlar yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta nemalandırılır.

(2) Şirket varlıklarının ticari iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir.

(3) Bu madde hükümleri, kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının veya bunların bağlı olduğu şirketlerin Hazine tarafından devralınan varlıklarının satış ve tasfiyesini teminen Maliye Bakanlığınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi durumunda da uygulanır. Devredilen varlıkların satışından elde edilen tutarlar Maliye Bakanlığına aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 21- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici köy korucularının görev alanı, görevli oldukları köyün hudutları içinde kalan alandır. Gerektiğinde vali veya kaymakam onayı ile geçici köy korucularının görev alanları, geçici ve süresi belirli olarak köy hudutları dışına genişletilebilir ve görev yerleri değiştirilebilir. Geçici köy korucuları diğer bir ilin valisinin talebi üzerine, istihdam edildikleri ilin valisinin onayı ile geçici ve süresi belirli olarak iller arasında görevlendirilebilir. Bu durumda, geçici köy korucusunun harcırahı görevlendirildiği valilik tarafından ödenir." "Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan geçici köy korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir."

MADDE 22- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (H) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Vali; kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini koordine eder. Bu sistemlerin altyapı, kurulumu ve işletilmesi ile ilgili olarak il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişilikleri valiliğin talebini yedi gün içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde ilgili kurumlarca sonuçlandırılmayan iş ve işlemler vali tarafından resen tamamlattırılır."

MADDE 23- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına "İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen yurtdışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşları ile vakıf, demek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"6. 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucularından halihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun ek 16 nci maddesinin birinci fıkrası ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenler,"

MADDE 25- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar;" ibaresinden sonra gelmek üzere "kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli;" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Sıkıyönetim, seferberlik" ibareleri "Seferberlik" şeklinde değiştirilmiş ve 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sıkıyönetim," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Uzman erbaşlar 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa, sözleşmeli erbaş ve erler 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabidir."

MADDE 28- 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tamamlanmayan temin ve statü geçiş iptalleri

GEÇİCİ MADDE 10- Sahil Güvenlik Komutanlığında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tamamlanmamış olan tüm personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemleri iptal edilmiştir."

MADDE 30- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun;

a) 13/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Akademinin ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır."

b) 13/A maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Akademi bünyesindeki tüm birimlerde öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanların subay ve astsubay nasbedilmeleri için Akademi tarafından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik sınavına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

c) 13/A maddesinin mevcut onuncu fıkrasında yer alan "Akademide yetiştirilemeyen sınıflara" ibaresi "ilgili branşlara" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında muvazzaf subay ve astsubaylar için belirlenmiş esaslar aynen uygulanır. Meslek içinden alınanlar için yaş sınırları veya hizmet sürelerine ilişkin hususlarda, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun ve 3269 sayılı Kanunda belirlenmiş olan esaslar uygulanır."

ç) 13/A maddesinin mevcut onüçüncü fıkrasında yer alan "atanırlar" ibaresi "atanabilirler" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Meslek içinden öğrenciliğe alınan personelden (c) bendi kapsamına girenler ile onuncu fıkra uyarınca yapılan yeterlilik sınavından başarılı olamayanlar ise eğitim öncesi statülerine geri dönüş yaparlar."

MADDE 31- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Sıkıyönetim, seferberlik" ibaresi "Seferberlik" şeklinde değiştirilmiş, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 8 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "sıkıyönetim," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tamamlanmayan temin ve statü geçiş iptalleri

GEÇİCİ MADDE 6- Jandarma Genel Komutanlığında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tamamlanmamış olan tüm personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemleri iptal edilmiştir."

MADDE 33- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun mülga 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"İnsansız hava araçları

MADDE 144- İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı beşyüz gram (dahil) üzerindeki insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır. Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler ile yurtdışından bireysel olarak getirdiği veya yurtiçinde devraldığı aracı en geç üç gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara onbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları ile ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuranlara uygulanacak idari para cezaları mahallin mülki idare amirince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 34- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yer alan "dört" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "valiye bağlı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri ile mevcut dördüncü fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile beşinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması, yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar.

e) Bağış ve yardımlar.

d) Diğer gelirler.

Bu Kanun ve diğer mevzuatla Başkanlığa verilen görevlerin gerektirdiği her türlü giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Başkanlığın bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık ilin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilir; bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir ve ortak projeler yürütebilir."

"Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılanır."

"İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye ilgili kurum yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kuramların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir."

MADDE 36 - 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10-Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine ait taşınmazlardan ilgisi nedeniyle Hazineye devredilen ancak halen başkanlığın kullanımında olan taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgili başkanlığın talebi ve defterdarlık tarafından tapu müdürlüğüne başvurulması üzerine tapuda bu başkanlık adına devir ve tescil edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başkanlıklarca sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülmeye devam olunur. Başkanlıklara devredilen sözleşmelerden dolayı taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde başkanlıklar kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Ancak valinin uygun görmesi halinde söz konusu davalar ile başlatılmış takipler valiliklerce sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki 28/A maddesine göre; İçişleri Bakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin işleri ile ilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar, iş veya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleri Bakanlığınca aktarılır. Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum ve kuruluşlarının işlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar karşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilerek ilgili kurum veya kuruluşun muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar ilgili kurum veya kuruluş tarafından bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine kaydedilen veya aktarılan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir."

MADDE 37- 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "dış takviye kuvvetlerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür."

MADDE 39- 5393 sayılı Kanunun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen usule göre temin edilir.

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır."

MADDE 40- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46 ncı maddedeki yetkili makamlarca 45 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır."

MADDE 41- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadro ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 42- 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı yurtiçi ve yurtdışına ait temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi,"

MADDE 43- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Coğrafi Veri Merkezi

EK MADDE 4- Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma maksatlı çalışan kurum ve kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Harita Genel Komutanlığına bağlı olarak Coğrafi Veri Merkezi kurulmuştur."

MADDE 44- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Coğrafi Veri Merkezi ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir."

MADDE 45- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "veya asker hastanelerinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "asker hastanesi" ibaresi "resmi sağlık kuruluşu" şeklinde, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan "asker hastanesine" ibaresi "resmi sağlık kuruluşuna" şeklinde ve aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aile hekimlerince veya resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler en yakın eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevk edilir."

"Bu madde kapsamında yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz."

MADDE 46- 1111 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "asker hastanelerinden" ibaresi "resmi sağlık kuruluşundan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bakanlık merkez teşkilatındaki kadroların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbe karşılığı; müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için ise albaydır. Bu kadrolara atananlar, kamu konutları ve askeri sosyal tesislerden rütbe karşılığı subaylar gibi istifade ederler. Askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır."

MADDE 48- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "23 yıl" ve "23 üncü hizmet yılı" ibareleri sırasıyla "27 yıl" ve "27 nci hizmet yılı" şeklinde değiştirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 49- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir."

Pilotlara ödenecek tazminat

MADDE 50- (1) Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan pilotlar için geçerli olmak üzere; 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 nci maddesinin (f) fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesindeki "%5.5'i" ibaresi "%7'si" şeklinde ve aynı Kanuna ekli Ek Cetvelin "Pilot Aylık Tazminat Oranları (%)" sütununda yer alan tazminat oranları hizmet yılları itibarıyla aşağıdaki şekilde uygulanır.

Uçuş Hizmet

Pilot Aylık Tazminat

Yılı

Oranları (%)

1

290

2

297

3

306

4

345

5

359

6

371

7

392

8

403

9

418

10

495

11

514

12

535

13

653

14

780

15

790

16

815

17

840

18

867

19

875

20

878

21

888

22

895

23

930

MADDE 51-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasın "Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler," ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 52- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 50 nci maddesi 31/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ADLI TIP KURUMU TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

GİH

Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanı

1

1

1

TH

Şube Müdürü

3

2

2

TH

Şube Müdürü

4

3

3

TH

Uzman

1

6

6

TH

Uzman

2

6

6

TH

Uzman

3

6

6

TH

Uzman

4

6

6

TH

Uzman

5

6

6

TH

Mühendis

2

5

5

TH

Mühendis

3

5

5

TH

Mühendis

4

5

5

TH

Mühendis

5

5

5

TH

Mühendis

6

5

5

SH

Asistan

3

5

5

SH

Asistan

4

5

5

SH

Asistan

5

20

20

SH

Asistan

6

20

20

TH

Tekniker

3

5

5

TH

Tekniker

4

5

5

TH

Tekniker

5

5

5

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

5

5

GİEI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

5

5

YH

Hizmetli

9

3

3

YH

Hizmetli

10

3

3

YH

Hizmetli

11

4

4

 

TOPLAM

 

171

171

KURUMU: ADLI TIP KURUMU TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAM

GİH

İhtisas Dairesi Başkanı

1

1

1

TH

Şube Müdürü

3

2

2

TH

Şube Müdürü

4

3

3

TH

Uzman

1

6

6

TH

Uzman

2

6

6

TH

Uzman

3

6

6

TH

Uzman

4

6

6

TH

Uzman

5

6

6

TH

Mühendis

2

5

5

TH

Mühendis

3

5

5

TH

Mühendis

4

5

5

TH

Mühendis

5

5

5

TH

Mühendis

6

5

5

TH

Tekniker

3

5

5

TH

Tekniker

4

5

5

TH

Tekniker

5

5

5

TH

Tekniker

6

5

5

TH

Tekniker

7

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

5

5

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

10

5

5

YH

Hizmetli

9

3

3

YLI

Hizmetli

10

3

3

YH

Hizmetli

11

4

4

 

TOPLAM

 

121

121

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAMI

MİAH

Müsteşar Yardımcısı

1

1

1

TOPLAM

1

1

 

 

Kaynak : SGK Rehberi
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Prof. Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Otobüs fiyatları isyan ettirdi
Rize Valisi, canlı yayında 'Umre' hediyesi istedi
Akıncı' belgeseli izleyiciyle buluştu
Bakanlık duyurdu: Dünyada arttı, Türkiye'de düştü!
Bakan Soylu 'İzmir'deki camii olayı'nı değerlendirdi
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Fitch rapor yayınladı: Türkiye için ne düşünüyor?
Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu
Bayramlaşmak için gitmişlerdi! Akraba ziyareti acı bitti
Elazığ'da deprem!
Hazirana sayılı günler kala kentte kar sürprizi!
Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 8 bin TL'ye dayandı
Bayramdan sonra DSİ'nin 449 tesisi açılacak
Türkiye buruk bir bayram sabahına uyanacak
Bakan Çavuşoğlu: Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz
Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine test yapıldı
Bugün marketler açık mı? Bayramda nereler açık olacak?
250 gün borçlanmayla bir yıl erken emekli olabilirsiniz
Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme
Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı
Yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimse kalmadı
Bilim insanları Türkiye için gün ve ay verdi! Covid son buluyor
Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Kovid-19'a yakalanan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov taburcu edildi
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
İbrahim Kalın: Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak
Başkent'te polis uygulama noktasına araç daldı: 5 polis yaralı
Van'daki çığ faciasında kar altında kalan araçlar ortaya çıktı!
Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor
Bakan Selçuk: Yazın EBA'da İngilizce dersleri devam edecek
Trafik sigortası yaptıracaklar dikkat!
Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil
Emniyetten Bekçilerin aşırı güç kullandığı iddiasına açıklama
'Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a kadar tamamen biter'
CHP'de bayramlaşma, video konferansla yapılacak
Düğün salonları, sinemalar ve çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Ev hanımları nasıl emekli olur?
Nerede o eski bayramlar sözü bu bayram gerçek oldu
ANAR Anketi: Hükümetin başarı puanı 100 üzerinden 73.7
Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de
Devlet ve vatandaş hücum ediyor: Türkiye’de böyle bir şey hiç olmamıştı
Hangi ilde kaç kişi vefat etti? İşte tam liste...
İlk Cuma Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında kılınacak
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir sınav verdi'
Roller değişti, bu bayram dedeler ve nineler torunlara gitti
Bilim Kurulu Üyesi: Aşı bulununcaya kadar önlemler uygulanacak
Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlundan canlı yayında önemli açıklamalar
Eski DBP Başkanlarının da olduğu 12 kişiye tutuklama
Safranbolu Kaymakamı, 10 bin çocuğa harçlık dağıttı
YÖK açıkladı: Üniversite sınavları böyle yapılacak
Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı
Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak
Altın ve dövizi olanlar dikkat! İşte önemli detaylar...
Macar basınından Türk SİHA'larına övgü
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Doğum borçlanmasındaki kritik detayı açıkladı!
'Kovid-19 endişesiyle acil servise gitmekten çekinmeyin' uyarısı
Kendisini uyaran güvenlik görevlisine 'testere'yle saldırdı
Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu
Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını göz yaşları içinde anlattı
Emekli polis tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
15 milyona kamuda normal mesai başlıyor!
Annelere 2,4 milyar liralık doğum yardımı
Ankara Valisi: Bayram için tüm tedbirler alındı
Kaymakamlık, Belediye Başkanının iddialarını yalanladı
Ünlü yapımarket bütün mağazalarını 1 Haziranda açıyor
Zammı beğenmeyen çalışanlar dikkat! Tazminattan oldu...
4 İlde koronavirüs yeniden hortladı! Gevşeme pahalıya mal olabilir
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor
Emekli memur vefat ederse, anne ve kızlarına ne oranda aylık bağlanır?
9 bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği
Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim?
Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi!
'Bayram sabahı vergi koymak hangi inanca sığar?'
Japon otomotiv devinden iflas sinyali!
Sendikadan örnek davranış! Çalışanlara 400 TL destek...
Döviz ve altın satışında dikkat! İşte vergide bilinmesi gerekenler
Altına hücum var! Vatandaşın bankalarda ne kadar altını var?
Taksicilerden temassız ödemeye destek
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin suçlamasına cevap geldi
İzinsiz bayram yolculuğu pahalıya patladı
Türkiye'den kara hududumuzu ihlal eden Yunanistan'a uyarı!
O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı
Başkentte toplu taşımaya kadın eli değecek
Ramazan Pişkin'in ailesi ne dedi?
Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?
Uzun namlulu silahlarla hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Fransızların salgın sonrası Türkiye'ye yatırım ilgisi artıyor
Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi
Salgın sadece sağlığı etkilemiyor! Evlerde büyük tehlike
Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi
2. dalga uyarısı 'Yeniden başlayanlar gelecekle kumar oynuyorlar'
Ahmet Aras: VIP araçlarla kısıtlama deliniyor diye bir açıklamam olmadı
Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması
Netflix, uzun süre aktif olmayan hesapları kapatıyor
Belediye işsizlere karşılıksız 1.000 TL yardım yatırdı!
Taziyeye giden 30 kişiye koronavirüs bulaştı
Trump, ABD'de daha çok duaya ihtiyacımız var; ibadethaneler hemen açılmalı dedi
Toplu para ile emeklilik formülü! İşte o şartlar...
İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı
Ofis ve dükkan geleneği koronavirüsle tehdit altında
DSÖ yetkisinden korkutan açıklama! Yeni dalga çıkışı yaptı
Çalışmalar başladı 'Sosyal mesafeli deniz keyfi'
Vali açıkladı: Bir haftadır Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Ölü bulunan kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı
MEB harekete geçti! Flaş yaz tatili kararı
Kredi çekecekler dikkat! Faizler düştükçe düşüyor
Dikkat! Şifrelerinizi bugün mutlaka değiştirin!
Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün
Mayıs ayında online kredi arayışı arttı
Kısa yoldan zengin olmak isteyenler bu koyunun peşinde
Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor
İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
Ünlü otel Koronavirüs nedeniyle iflas etti!
Alman devi zorda: Bir ay maaş almayın
Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt
Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Sokağa çıkma kısıtlamasında işlem yapılan kişi sayısı açıklandı
Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
İşe giden genç aracıyla takla attı!
Evlerinin önünde oturan yurttaşa polis şiddeti!
27 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Ulaştırma Bakanı'ndan 'kesintisiz iletişim' açıklaması
Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Koronavirüs için en tehlikeli olan ilaçlar açıklandı
Yeni evlenenler dikkat!Tazminat almak için....
Siyasette soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu iki ismin bayramını kutlamadı
Altın ve dövizi olanlar dikkat! İşte vergi düzenlemesi hakkında bilinmesi gerekenler
Valilik açıkladı... Vaka sayısının arttığı ilde yasağı böyle deliyorlar
Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar
Öğretmenler, öğrenciler için dezenfektanı üretiyor