Anasayfa » Mevzuat » SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

Tarih :
SGK Yönetmeliği Değişti İşte En Önemli Maddeleri

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

25 Ağustos 2016 tarihinde Rersmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bazı maddelerini  paylaşmanın faydalı olacağını ümit ederek bilgilerinize sunmaya çalışacağız.

Bu yönetmeliği 3 üncü maddesinde, 12/05/2010 tarihli 27579 sayılı SSİY’nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince,”

“(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.”

8 inci madesinde  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine ise aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır.”

19 uncu maddesinde,  Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenerek değişikliğe gidilmiştir..

“Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk işçiler için isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulandığından Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınır.”

20 nci maddesinde Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki “kazanç alt sınırının” ibaresi “kazancın” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen sigortalıların, ay içinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların ve Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Beyanda bulunmayan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.”

21 inci maddesinde, Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Aynı ay içinde başlatılan yeniden sigortalılık hali hariç olmak üzere, sigortalılık süresi sona erdikten sonra beyanın geçerliliği ortadan kalkar. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların prime esas kazançları, tescil işlemlerine ilişkin bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde beyanda bulunulması ve beyanın 1/10/2008 ve sonraki sürelere ilişkin olması şartıyla kabul edilir.”

“c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde yukarıda belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.”

22 inci maddesinde, Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin  uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,”

25 inci maddesinde  Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “anlaşılması halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınır, işverenin itirazı durumunda” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmaz.”

            Diğer taraftan bu yönetmeliğin “Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar” başlıklı bölümünde,

EK MADDE 3 – (1) Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Bu kişiler hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmaz. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

(2) Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için iş kazasının olduğu, meslek hastalığının ise öğrenildiği tarihten itibaren en az on gün önce sigortalılığının tescil edilmiş ve sona ermemiş olması, bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için ise prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

(3) İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin; kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise kazadan sonraki en geç 3 iş günü içerisinde yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından bildirilmesi, bildirimin yanlarında çalıştıkları kişiler tarafından yapılmaması durumunda ise kendilerince Kuruma aynı süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki sigortalıları çalıştıranlar bu Kanun uygulamasında işveren sayılmadığından bu sigortalılar ile ilgili iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” Şeklinde hüküm ifade edilirken,

 “İşverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı başlıklı bölümünde ise,

GEÇİCİ MADDE 32 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı 1/10/2008 tarihinden 2013 Eylül ayı başına kadar geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. Şeklinde hüküm getirilmiş olup ilgililerin buna göre işlemlerini sürdürmeleri gerekecektir.

Kaynak : SGK Rehberi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çorum Eskiyapar Kazı Başkanlığı Geçici 10 İşçi Alacak
Kabine toplantısı başladı
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 4 İşçi Alacak
Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz’da ne kadar oldu?
'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
İBB'nin metro projesi için yurtdışından aldığı kredi haczedilmiş
'Size virüs hediye getirdim' diyen şahsın cezası belli oldu!
Ünal Karaman böyle veda etti!
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatı...
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret
Ayasofya’da bayram namazı kılınacak mı?
Çetin Ünsalan Yazdı: Yok; daha neler!
Yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna üye olmak suç sayılabilecek
Bakan Fahrettin Koca: Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlış
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Koronavirüs için korkutan uyarı: Gittikçe kötüleşecek
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
O ülkede sağlık çalışanlarına tarihi zam
Burdur Tefenni SYDV Geçici 3 İşçi Alacak

Benzer Haberler