Anasayfa » İşveren » SGK’den FETÖ/PDY Bağlantılı Ve Kapatılan İşyerlerine Bir Darbe Daha!

SGK’den FETÖ/PDY Bağlantılı Ve Kapatılan İşyerlerine Bir Darbe Daha!

SGK’den FETÖ/PDY Bağlantılı Ve Kapatılan İşyerlerine Bir Darbe Daha!

Tarih :
SGK’den FETÖ/PDY Bağlantılı Ve Kapatılan İşyerlerine Bir Darbe Daha!

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

Bilindiği gibi, 23/07/2016 tarihli ve 29799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenen ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işlemeleri, vakıf yüksek öğretim kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır.

Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenen ve Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı bulunan kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait işletmelerin her türlü mal varlığının, alacak ve haklarının, belge ve evrakının Hazineye bedelsiz olarak devredileceği, kapatılan kurum kuruluşlar ile bunlara ait işletmelerin borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacağı düzenlenmiştir.

Yine 27/07/2016 tarihli ve 29783 sayılı 2 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Daire Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenen ve Kanun Hükmünde Kararnamenin (2) ve (3) sayılı listelerinde yer alan haber ajansları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete, dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde; "kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyon teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanır."

hükümleri yer almıştır.

Ülkemizde terör olaylarının yaşandığı Şırnak ve Hakkari İllerinin tamamı, Siirt İlinin Eruh İlçesi, Mardin İlinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit İlçeleri, Muş İlinin Varto İlçesi, Diyarbakır İlinin Sur ve Silvan İlçelerinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalıları hakkında SGK Yönetim Kurulunca alınan;

            21.12.2015 tarih ve 2015/466 sayılı kararı ile, 1 Aralık 2015-29 Şubat 2016 dönemi arasında vermek zorunda oldukları bilgi ve belge verme süreleri ile başvuru sürelerinin 31/05/2016 tarihine kadar uzatılması, 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016 dönemine ilişkin prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme ödemelerinin 31/8/2016 tarihine kadar ertelenmesi,

17/3/2016 tarihli, 2016/119 sayılı ve 24/03/2016 tarihli, 2016/122 sayılı kararları ile Muş ilinin Varto ilçesi hariç diğer il ve ilçeler için 1 Aralık 2015-30 Kasım 2016 dönemi arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belge verme süreleri ile başvuru sürelerinin 23/12/2016 tarihine,  söz konusu döneme ait prim, yapılandırma ve taksitlendirme ödemelerinin  02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ertelenmesine karar verilmiştir.        

           11/05/2016 tarihli, 2016/183 sayılı kararı ile,  Kilis ilinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince, 1 Mart 2016-30 Kasım 2016 dönemi arasında vermek zorunda oldukları her türlü bilgi ve belge verme süreleri ile başvuru sürelerinin 23/12/2016 tarihine,  söz konusu döneme ait prim, yapılandırma ve taksitlendirme ödemelerinin 02/01/2017 tarihine kadar (02/01/2017 dahil) ertelenmesi, Uygun görülmüştür.

            Konuyla ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 11/08/2016 tarihli 2016/272 sayılı kararda;

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatının  belirlenmesi sebebiyle 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile  27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılmasına karar verilen kurum ve kuruluşlar ile bu kapsamda olup bilahare kapatılmasına karar verilecek olan diğer kurum ve kuruluşların  erteleme kapsamındaki il ve ilçelerdeki işyerlerinin SGK’ye olan borçlarının 29/07/2016  tarihli ve 4184525 sayılı genel yazı çerçevesinde  takip ve tahsili hususunda gerekli işlemlerin yapılabilmesi bakımından,  SGK Yönetim Kurulunun yukarıda tarih ve sayıları belirtilen kararlarına istinaden  alınmış olan ertelemeye ilişkin hükümlerin bu işyerleri bakımından uygulanmaması,

Ayrıca; bu kapsamdaki işyerlerinin her türlü bilgi ve belge verme süreleri ile başvuru sürelerinin 23/08/2016  tarihi olarak belirlenerek bu tarihe kadar (23/08/2016 tarihi dahil) erteleme kapsamında bulunan bilgi - belge verme ve başvuruların yapılması halinde idari para cezalarının uygulanmaması, yine erteleme kapsamındaki sürelerde ödenmesi gereken sigorta primlerinin de 31/08/2016 tarihi sonuna kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ile gecikme zammı uygulanmaması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler