Anasayfa » İşveren » Ziraat Odaları Ve Birlikleri Sgk’den Size İnanılmaz Müjde

Ziraat Odaları Ve Birlikleri Sgk’den Size İnanılmaz Müjde

Ziraat Odaları Ve Birlikleri Sgk’den Size İnanılmaz Müjde

Tarih :
Ziraat Odaları Ve Birlikleri Sgk’den Size İnanılmaz Müjde

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvik ve indirimlerden yararlanamadıkları bilinmekteydi,

            Şöyle ki, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların, anılan 81 inci maddede öngörülen sigorta primi teşvik ve indirimlerden faydalanmayacakları açıktır.

            Bu bağlamda, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu kapsamında kurulan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerinin hukuki statüsüne ilişkin Maliye Bakanlığı ve SGK Hukuk Müşavirliği bu konuda aynı düşüncede birleşmişlerdir.

            Dolayısıyla, Ziraat Odalarının, Anayasanın 135 inci maddesi ile 6964 sayılı Kanuna istinaden kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına yer verilmediği, ayrıca 6964 sayılı Kanunun oda ve birliklerin gelirlerini düzenleyen 19 ve 31 inci maddelerinde, bahse konu oda ve birliklere merkezi yönetim bütçesinden yardım yapılmadığı hususları dikkate alındığında, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmadığı, vurgulanmıştır.

            Bu itibarla, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin finansmanı sağlayan Maliye Bakanlığı görüşleri doğrultusunda, 6964 sayılı Kanuna istinaden kurulan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerinin sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması gereği hasıl olmuştur.

            Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirime ilişkin 2008-93 sayılı Genelgede;

            Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken süre içinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde olmakla birlikte, sehven 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiş olmaları veya müfredat kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme işlemlerinin yapılması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat etmeden 5510 sayılı Kanun türünü seçemeden göndermiş olmaları halinde, söz konusu işverenlerin, bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemiş olmaları kaydıyla, beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecekleri,

            Açıklanmıştı,

            Buna göre, daha önce herhangi bir sigorta primi teşvik, destek ve indirimden yararlanmamış, dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgelerini kanun numarası seçmeksizin SGK’ye gönderen Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerince, sonradan sigorta primi teşvik, destek ve indirim kapsamında oldukları belirtilerek, teşvikten yararlanmadıkları dönemlere ilişkin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indirimi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ilave altı puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere talepte bulunulması durumunda, anılan bent ve fıkrada öngörülen şartların yerine getirilmiş olduğunun anlaşılması kaydıyla, 2008-93 sayılı Genelge doğrultusunda işlem yapılarak, şartlara haiz Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliklerinin geriye yönelik olarak bahse konu teşvik ve indirimden yararlandırılması mümkün olacaktır.

            Ayrıca, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerince, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden usulüne uygun olarak yararlanılmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen talimatlara istinaden anılan oda ve birliklerin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olduğu, dolayısıyla yersiz yararlanmış olduğu değerlendirilmek suretiyle geri alınmak üzere tahakkuk ettirilen ya da tahsil edilen devlet payı karşılığı tutarlara ilişkin olarak ise, daha evvel süresinde yararlanılan ve ünitelerimizce iptal edilen sigorta primi teşvik, destek ve indirime ilişkin kanun numaralı belgeler SGK’ce re’sen düzenlenerek, daha evvel usulüne uygun olarak yararlanmış olduğu sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerin iptal edilmemesi, 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılacağı da dikkate alınarak, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliklerinin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen bahse konu işlemlerin yapılandırma işlemlerinden önce ivedilikle yapılması önem arz etmektedir

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler