Anasayfa » İşveren » Cezalar Da, Belgeler De Değişti

Cezalar Da, Belgeler De Değişti

Cezalar Da, Belgeler De Değişti

Tarih :
Cezalar Da, Belgeler De Değişti

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Maliye Bakanlığına verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında tek belgede birleştirilmiştir.

Anılan, Kanun ile iki belgenin birleştirilmesi dışında, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aleyhine uygulanan idari para cezalarında önemli değişiklikler yapılmış, sigortalıların meslek adını ve kodunu gerçeğe aykırı olarak bildirdiği tespit edilenlere idari para cezası getirilmiş, ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıt ve belgelere uygun düzenlemeyen meslek mensupları işverenle birlikte sorumlu olacaklardır.

Ayrıca, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler için uygulanan idari para cezaları da değişmiş bulunmakta,

Düzenleme öncesinde, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aleyhine, kaç sigortalı çalıştırıldığı üzerinde durulmaksızın, aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı kayıt dışı sigortalı çalıştırılan her bir ay için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı.

Nitekim, 1 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırana da 7 sigortalıyı kayıt dışı çalıştırana da aynı tutarda ceza uygulandığı için çok yerinde bir ceza sistemi olmadığı gerekçesiyle yıllardır eleştirilmekteydi. Yapılan değişiklikle bu adaletsizlik giderilmiş ve işlenen suçun ağırlığına göre ceza getirilmiştir.

Yapılan değişiklikle kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler aleyhine

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında, idari para cezası getirilmiştir.

Öte yandan, 6728 sayılı Kanunda, ücretlerinin düşük bildirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla sigortalının meslek adını ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren işverenler de unutulmamış.

5510 sayılı Yasanın 102. maddesine eklenen ”n” bendi ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası getirilmiştir.

Diğer taraftan, 6728 sayılı Kanunla meslek mensuplarına ayrıca sorumluluk verilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına yapılan ilave ile, 5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler