Anasayfa » İşveren » 6111 sayılı yasaya göre yapılandırmaları iptal edilenlere yeniden ihya hakkı geliyor

6111 sayılı yasaya göre yapılandırmaları iptal edilenlere yeniden ihya hakkı geliyor

6111 sayılı yasaya göre yapılandırmaları iptal edilenlere yeniden ihya hakkı geliyor

Tarih :
6111 sayılı yasaya göre yapılandırmaları iptal edilenlere yeniden ihya hakkı geliyor

6111 sayılı yasaya göre yapılandırmaları iptal edilenlere yeniden ihya hakkı geliyor.

Plan ve bütçe komisyonu başkanlığında görüşmeye başlanılan konulardan biride borç yapılanması bozulanları ilgilendiriyor.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna yeni geçici madde eklenmesi amaçlanmaktadır. Geçici madde yürürlüğe girmesi halinde;

Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü kısımlarına göre yapılandırma başvurusu bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte yürürlüğe girmesi beklenen maddenin yürürlük tarihini takip eden ayın başından itibaren Dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla;

-Kanunun 3 üncü maddesinin Dokuzuncu ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların bu maddelerin yükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları da aynı şekilde ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular,

-Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenlerden; bu kanunun 6274 sayılı kanunla değişik 168 inci yazıyla maddesinin Bakanlar Kurulu verdiği yetkiye istinaden yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edildiği ülkeden faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenler ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere birinci fıkra kapsamındaki ödemelerinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapmaları şartıyla,

Kanun hükümlerinden yeniden yararlandırılır hale gelecekler.

Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde, diğer tutarları ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer`i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rıza en tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.

Bu durumda 6111 sayılı Kanunla bir çok Kamu idaresinin alacakları yeniden yapılandırılarak taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanmış olacağı gibi,söz konusu önergeyle Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere süresi içerisinde başvuran ancak taksitlerini süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybeden borçlulara yeni bir imkan verilmesi sağlanarak tahsilatlar artırılmış olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler