Anasayfa » Kamu » OHAL’de Memurları İlgilendiren 657 Hükümleri

OHAL’de Memurları İlgilendiren 657 Hükümleri

OHAL’de Memurları İlgilendiren 657 Hükümleri

Tarih :
OHAL’de Memurları İlgilendiren 657 Hükümleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı hükümleri sadece olağanüstü hal dönemlerinin geçerli olduğu sürelerde Devlet memurları hakkında uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, “Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması” kapsamında, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Bu sürenin daha sonra uzatılması da mümkün.

Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi, Devlet memurları için diğer düzenlemelerle getirilen/getirilecek hak, yetki, sorumluluk ve yaptırım hükümlerinin yanı sıra 657 sayılı Kanunda yer alan ve sadece olağanüstü hal dönemlerine özgü bazı hükümlerin de uygulanmasını mümkün hale getirdi.

1-Ülke genelinde ilan edilen OHAL dönemlerine özgü hükümler

Devlet Memurları Kanununun ancak OHAL dönemlerinde uygulanabilecek bazı hükümlerinin, bugünden itibaren memurlar hakkında uygulanması söz konusu olabileceğinden, bu hükümlerin memurlar tarafından bilinmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz.

**Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süreleri kısalabilir

657 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre; ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamalarının zorunlu olduğuna hükmetmiştir.

Ancak aynı maddede, olağanüstü hallerde bu sürelerin Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabileceği belirtilmiştir.

**İstifa etmek isteyen memur görevini hemen bırakamayabilir

657 sayılı Kanunun “olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü” başlıklı 96 ncı maddesinde, olağanüstü hal uygulanan yerlerde görev yapan Devlet memurlarının, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacakları belirtilmiştir.

Öte yandan, Kanunun 97 nci maddesinde ise,  olağanüstü hal uygulanan yerlerde görev yapan memurların, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakmaları durumunda hiçbir surette yeniden Devlet memurluğuna alınmayacakları hükme bağlanmıştır.

**Emir yerine getirmeyen memur Devlet memurluğundan çıkarılabilir

657 sayılı Kanunun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacak fiil ve halleri düzenleyen 125/E maddesinde, “olağanüstü hale ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak” fiilinin, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmayı gerektireceği hükme bağlanmıştır.

2-Ülke genelinde olmayan OHAL ilanı dönemlerine özgü hükümler

Ülkenin tamamı için değil de sadece bazı yerler için OHAL ilan edildiği durumlarda ise, 657 sayılı Kanunun ülke geneli için ilan edilen OHAL dönemlerine özgü (yukarıda belirtilen) hükümlerinin yanı sıra diğer bazı hükümlerinin de bu durumlar için uygulanması söz konusu olabilmektedir.

-657 sayılı Kanunun 108/D maddesinde yer alan ve yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olan memura isteği üzerine bir yıla kadar aylıksız izin verilmesine imkan veren hüküm, olağanüstü hâl ilan edilen bölgelere zorunlu yer değiştirme kapsamında belli bir süre görev yapmak üzere atananlar hakkında (bu bölgelerdeki görev süreleri içinde) uygulanmaz.

-657 sayılı Kanunun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesine göre; salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda, bu hallerin devamı süresince, günlük çalışma saatleri dışında yaptırılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. (Bu hüküm ülke genelinde bazı hallere münhasır OHAL ilanında da uygulanır) 

-657 sayılı Kanunun  “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesinde göre; eşi zorunlu yer değiştirme kapsamında, OHAL bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görev yapanlara, eşlerinin görev yaptığı bu yerlere atanamamaları durumunda talepleri üzerine ve eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere, aylıklarının %60’ı ödenmek suretiyle izin verilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler