Anasayfa » İşveren » Mahkeme Ve İdari Kararlarda Fazla Ceza Ödemeyin

Mahkeme Ve İdari Kararlarda Fazla Ceza Ödemeyin

Mahkeme Ve İdari Kararlarda Fazla Ceza Ödemeyin

Tarih :
Mahkeme Ve İdari Kararlarda Fazla Ceza Ödemeyin

SGKREHBERİ- FAHRETTİN DEMİR

SGK İşveren Uygulama Tebliği’nin “2.2-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi” başlığının (h) bendinde;

“Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihini, takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmi nitelikte olması halinde 7’sine kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek ve Kanunun 102 nci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanmayacaktır.” Hükmü yer almaktadır

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde ise belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin 102 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin 1-2-3 numaralı alt bentlerinde uygulanacak idari para cezasının belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına tahakkuk ettirileceği belirtilmesine karşın anılan bendin 4 numaralı alt bendinde diğer alt bentlerde yer alan “belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına” ibaresine yer verilmediği,  birden fazla sigortalının işçi alacaklarına ilişkin hususları ayrı ayrı dava konusu etmiş olması ve aynı yönde hüküm getiren farklı mahkeme kararları bulunması durumunda her bir mahkeme kararı için bildirimlerin işveren tarafından ayrı ayrı yapılması gerektiği hususunda gerek 5510 sayılı Kanunda ve gerekse ilgili ikincil mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı, örneği Kurumumuzca belirlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde; işverenlerin, işyerinde çalışan sigortalıların ad ve soyadlarının, T.C. Kimlik Numaralarının, prime esas kazançların, prim ödeme gün sayıları ile prim tutarları belirtilmek suretiyle düzenlendiği ve işyerindeki tüm sigortalıların aynı belgede yer almakta olduğu, her bir sigortalı için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmediği  bilinmektedir.

İşverence sigortalı bildirimi yapıldığı halde, kazançlarının eksik ödendiğini ileri süren sigortalılarca, işveren aleyhine açılan alacak davalarının, farklı tarihlerde sonuçlanmış olmasına karşın aynı dönemlere ilişkin olması nedeniyle mahkeme kararları uyarınca sigortalılara ödenen farkların SGK’ye bildirimi hakkında farklı uygulamalar yapılmakla birlikte işverenler yüksek idari para cezalarıyla karşılaşmakta Kurum ise gereksiz dava süreçleri yaşamaktadır,

Peki, bir işyerinde çalışan 150 kişinin yargı yoluna giderek alacak veya hizmet tespiti davası kazandığını ve bunların ayrı ayrı tarihlerde sonuçlandığını fakat aynı dönemleri de kapsayan davalar olduğunu varsayarsak, işveren her bir mahkeme kararına ilişkin ayrı bir başvuru ve ayrı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi mi verecek ve her belgeye 102 nci maddenin c/4 fıkrası uyarınca mı ceza uygulanacak?

Tabi ki hayır, dönemlerin aynı olması halinde ve işverenin, mahkeme/idare kararlarına istinaden farklı sigortalılar  için süresinde başvurması  koşuluyla ilgili aya denk gelen  hizmet veya kazançları sigortalı kolu (SGDP/Tüm Sig.Kol) dikkate alınarak aynı belgede bildirmesi  mümkündür.

Dolayısıyla, işverenlerin söz konusu davalarda taraf olmaları veya idarelerin bu süreçlerden haberdar olmaları mümkün bulunduğundan, aynı işyerine dair farklı sigortalılar açısından, sonuçlanacağı muhtemel davaları/idari kararları mümkün olduğunca tek belgede bildirmeleri halinde, süresi dışında verilen belgelere sadece bir kereye mahsus 102 nci maddenin c/4 fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmış olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler