Anasayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » SGK Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar

SGK Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar

SGK Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar

Tarih :
SGK Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar
Untitled Document

19 Mayıs 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28297

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3175

Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/4/2012 tarihli ve 4257 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ C. YILMAZ B. ATALAY B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE

İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Esaslar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile geçici 40 ıncımaddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlerde görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Esaslar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödeme esasları

MADDE 3 –(1) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti ödenecek süre, her bir personel için ayda 50 saati geçemez.

(3) Fazla çalışılan her bir saat için ödenecek ücretin hesaplanmasında 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,35 t) 5 katı esas alınır.

(4) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge düzenlenir.

(5) Bu Esaslar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanlara uygulanmaz.

(6) Bu Esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenen personele, diğer mevzuat hükümleri uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Esaslar, 1/5/2012-31/10/2012 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Esaslar, 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler