Anasayfa » Sigortalı » Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler (1)

Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler (1)

Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler (1)

Tarih :
Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler (1)

Geçtiğimiz yıl, 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen; 6645 sayılı, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”nda değişiklikler yapılarak bazı mesleklere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmişti.

Belge edinme zorunluluğu 25 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak. Zamanın daralması nedeni ile bu konuyu sizlerle paylaşmak istedik.

Öncelikle değişiklik yapılan maddenin son halini aşağıda bulacaksınız:

Ek Madde 1

“(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz  TL idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.(Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)”

Sözünü ettiğimiz Kanunun Geçici 2’nci maddesini de hatırlayalım:

“(1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince edinilmiş belgeler, sahiplerinin üç yıl içinde müracaatları halinde bu Kanun kapsamında belirlenecek denk belge ve sertifikalar ile değiştirilir.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi gazete’de; Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2015/1 Sıra No.lu Tebliği ile kırk meslekte belge alma zorunluluğu getirildi. Ardından,

24 Mart 2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede; Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2016/1 Sıra No.lu Tebliği ile de sekiz meslekte belge alma zorunluluğu getirilmiş olup toplam belge alma zorunluluğu bu ikinci tebliğ ile kırksekiz mesleğe çıkartılmıştır.

Engin MALAY-Gazteyenigün

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler