Anasayfa » GSS » GSS Borçları Siliniyor Kimler Yararlanabilecek? Şartları Neler?

GSS Borçları Siliniyor Kimler Yararlanabilecek? Şartları Neler?

GSS Borçları Siliniyor Kimler Yararlanabilecek? Şartları Neler?

Tarih :
GSS Borçları Siliniyor Kimler Yararlanabilecek? Şartları Neler?
SGKREHBERİ-ÖZEL HABER

(65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hk. K İle Bazı Kanunun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

6704 sayılı Kanun, 26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunun büyük bir merakla beklediği Genel sağlık prim borçlarının silinmesi nihayet sonuçlandı. İlgili Kanun ile işsiz sosyal yardımlaşmadan son bir yıl içerisinde destek almış kişileri çalıştıran işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna yatırması gereken işveren priminin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Her iki uygulamada topluma pozitif katkı sağlayacak uygulamalardır.   

6704 sayılı kanunun 11.Maddesi ile Sosyal Yrd.ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Ek Madde 5 eklenmiştir.

Şöyle ki; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yrd.ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede   5510 sK 60(c)1 alt bendi olan ; Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek;

ü  Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile

ü  Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

Kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla, 5510 sK 4(a)  bendi kapsamında ÖZEL SEKTÖR İşverenlerince istihdam edilen sigortalılar için ; 5510 sK nun 81 md sayılan ve 5510 sK 82.md uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin İŞVEREN HİSSELERİNE ait tutarın TAMAMI işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi 1 yıl uzatmaya yetkilidir.

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;

ü  İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

ü  5510 sK uyarınca APHB yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,

ü  Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmesi ve

ü  Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma prim, İPC ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bulunmaması

Şarttır.

            Kuruma olan prim, İPC ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sK 48.md göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu madde hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

            Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu teşvikten faydalanmaz.

            Bu madde hükümleri Kimler İçin Uygulanmaz ?

21/04/2005 tarih ve 5335 sy. Kanunun 30.md ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işyerlerine ilişkin işyerleri, SGDP ye tabi çalışanlar ve Yurtdışında Çalışan Sigortalılar için uygulanmaz.

İşverenler bu madde ile sağlanan prim desteğinden aynı sigortalı için birinci fıkradaki süreleri geçmemek üzere yararlanır. Destekten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı 5510 sy Kanunun 89. Md uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 5510 sK 60(c)1 kapsamında bulunanlardan ÇALIŞABİLİR durumda olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu sistemine kaydedilir. Bu kişiler Türkiye İş Kurumu tarafından meslek eğitimine veya diğer aktif işgücü programlarına tabi tutulur. Mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programlarını ya da Türkiye İş Kurumu tarafından teklif edilen işi ÜÇÜNCÜ kez kabul etmeyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımları, durumun bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu veri tabanından tespit edilmesini takip eden ay başından itibaren bir yıl süreyle kesilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamına giren sosyal yardımlar ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenir.

6704 sayılı Kanunun 19.Maddesi ile  5510 sy. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa  geçici madde 69 eklenmiştir.

            İlgili maddede ‘‘Kanunun yayımlandığı tarihten önce 60ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez’’ denilmektedir. Bu madde ile 60g kapsamındaki(Kısmi 60g dahil)borçlu genel sağlık sigortalılarının,25 yaşını geçmemek kaydıyla 25.4.2016(dahil)tarihinden önceki borçlarının terkin edilmesi amaçlanmıştır.   

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler