Anasayfa » İlan » KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Bin 403 sözleşmeli Yurt Yönetim Memuru alacak.

Tarih :
KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 842'si kadın, 561 ' si erkek olmak üzere 1403 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır),

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

g) 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını, 22/03/2016 tarihinden 01/04/2016 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 02/05/2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NO

İLLER

SINAV YERİ

1

Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye

ADANA

2

Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

ANTALYA

3

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük

ANKARA

4

Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak

BOLU

5

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova

BURSA

6

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı

ERZURUM

7

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak

ESKİŞEHİR

8

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman

GAZİANTEP

9

İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ

İSTANBUL

10

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla

İZMİR

11

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir

KAYSERİ

12

Konya, Karaman, Aksaray

KONYA

13

Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli

MALATYA

14

Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, Tokat

SAMSUN

15

Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

TRABZON

16

Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş

VAN

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 08/04/2016 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

III- SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

İl müdürlüklerince adayların teslim ettiği belgeler kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Alınacak olan brüt ücret hizmet yılına bağlı olarak tespit edilmekte olup, 5 yıldan az hizmeti olan Yurt Yönetim Personelinin aylık ücreti aile yardımı hariç yaklaşık 2.150,00.- TL'dir.

V- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur.

EK : Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

EK: SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

ADANA

7

4

11

KAHRAMANMARAŞ

2

1

3

ADIYAMAN

25

10

35

KARABÜK

16

25

41

AFYON

14

3

17

KARAMAN

15

1

16

AĞRI

15

12

27

KARS

22

19

41

AKSARAY

33

21

54

KASTAMONU

22

4

26

AMASYA

3

3

6

KAYSERİ

11

6

17

ANKARA

19

18

37

KIRIKKALE

6

8

14

ANTALYA

4

17

21

KIRKLARELİ

1

1

2

ARDAHAN

2

1

3

KIRŞEHİR

4

4

8

ARTVİN

3

4

7

KİLİS

26

16

42

AYDIN

4

1

5

KOCAELİ

5

4

9

BALIKESİR

4

4

8

KONYA

35

39

74

BARTIN

1

1

2

KÜTAHYA

15

6

21

BATMAN

1

3

4

MALATYA

11

3

14

BAYBURT

2

1

3

MANİSA

14

8

22

BİLECİK

10

1

11

MARDİN

1

1

2

BİNGÖL

6

3

9

MERSİN

1

1

2

BİTLİS

1

12

13

MUĞLA

14

6

20

BOLU

22

11

33

MUŞ

2

1

3

BURDUR

4

6

10

NEVŞEHİR

12

10

22

BURSA

2

11

13

NİĞDE

24

7

31

ÇANAKKALE

12

1

13

ORDU

4

3

7

ÇANKIRI

15

1

16

OSMANİYE

1

1

2

ÇORUM

9

12

21

RİZE

10

4

14

DENİZLİ

33

29

62

SAKARYA

11

7

18

DİYARBAKIR

3

7

10

SAMSUN

14

5

19

DÜZCE

31

19

50

SİİRT

6

1

7

EDİRNE

10

4

14

SİNOP

2

1

3

ELAZIĞ

21

12

33

SİVAS

17

5

22

ERZİNCAN

7

13

20

ŞANLIURFA

1

1

2

ERZURUM

43

3

46

ŞIRNAK

1

1

2

ESKİŞEHİR

9

4

13

TEKİRDAĞ

3

15

18

GAZİANTEP

3

3

6

TOKAT

2

1

3

GİRESUN

24

10

34

TRABZON

7

7

14

GÜMÜŞHANE

19

7

26

TUNCELİ

6

1

7

HAKKARİ

1

1

2

UŞAK

1

1

2

HATAY

3

3

6

VAN

9

6

15

IĞDIR

2

1

3

YALOVA

11

8

19

İSPARTA

5

4

9

YOZGAT

2

1

3

İSTANBUL

11

7

18

ZONGULDAK

22

18

40

İZMİR

10

15

25

TOPLAM

842

561

1403


Kaynak : SGK Rehberi
Borcu olanlar dikkat! Meclis'e geliyor
Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı
Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
Başkentte 'ücretsiz' veya 'düşük ücretle' toplu taşıma projesi
'Yüzde 10 dendi, % 50 zam çıktı'
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Denizli’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte senaryolar...
Daha çok öğretmen atayarak açığı gidereceğiz'
Muharrem İnce: CHP yönetimi bu ismi bulmalıdır
Emekliye promosyonda ikinci tur
Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Matematik öğretmeninin feci ölümü!
Balıkesir 12 dakika arayla sallandı!
Annesi Şaban Vatan'ı şikayet etti
Kılıçdaroğlu: Beştepe'ye gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 İşçi Alacak
Hitler'in doğduğu evin akıbeti belli oldu
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için tarih verdi
Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapan yandı...
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rabia Naz’ın son anları TBMM tutanaklarında: Çığlık atarak hayata veda etti
İşte vergi rekortmeni ilk 100 kişi!
AK Parti-MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik
MHP: Kamuda güvencesiz personel çalıştırma son bulmalı
Popüler mesleklerin yüzde 70'i bitecek
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üniversitelere yok kulüplere var
TÜİK açıkladı! Çalışanların yüzde 41,5'i bu baskıyı yaşıyor
Emekli olmayı hayal eden herkesin aklında o soru var!
Manisa Mayeb 28 İşçi Alacak
15 Temmuz Vakfı iddiası: 309 milyon TL ortada yok
20 bin liralık soygunun altından aşk çıktı
Çeyiz hesabı ve devlet katkısı hakkında ayrıntılar!
Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı
Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
5G'den 100 kat daha hızlı 6G için tarih belli oldu
İş Kanununda işçinin bilmesi gereken 10 soru ve 10 cevap!
Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi
'Erdoğan istedi, af düzenlemesine 'örgüt' ayarı getirildi'
Yargıtay ilginç bir karara imza attı!İşçiye bunu yapmak tazminat sebebi...
2019 Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi belli oldu!
Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
6331 sayılı Kanunda yer alan işveren vekili kimdir?
O genelge kabul edilmedi!
Barış Pınarı'na destek vermişti... Sözleşmesi feshedildi
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Vergi düzenlemesi teklifinin üç maddesi daha kabul edildi
Şaşkına döndüler! 14 yaşındaki çocuğun böbreğinden çıktı
Eşe 32 ihale birden; 31 kamu grevlisine dava!
1 lira 35 kuruş için genç kızı öldürdü!
Torba yasada Bakanlara sürpriz düzenleme!
Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret
Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
İnternetten siyanür satışına yasak geliyor
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
Türkiye-İran sınırında deprem!
Eğlence merkezi değil hastane!
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
'Bilirkişi, raporunda hukuki değerlendirme yapamaz'
20 ton domatesin Türkiye’ye iade nedeni belli oldu!
TBMM Dilekçe Komisyonu, 'Maketten konut satışı'nı araştıracak
Türk şirket, Alman Thomas Cook'u satın aldı
MKE özelleştirilecek mi?
Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! İşte madde madde...
Komisyonda "Sayın Bakan beni dinliyor musunuz?" polemiği
3600 ek göstergede son gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı
Diyanet haftanın Cuma Hutbesini yayınladı
Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmadı

Benzer Haberler