Anasayfa » İlan » KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Bin 403 sözleşmeli Yurt Yönetim Memuru alacak.

Tarih :
KYK Bin 403 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 842'si kadın, 561 ' si erkek olmak üzere 1403 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır),

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

g) 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını, 22/03/2016 tarihinden 01/04/2016 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 02/05/2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NO

İLLER

SINAV YERİ

1

Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye

ADANA

2

Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

ANTALYA

3

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük

ANKARA

4

Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak

BOLU

5

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova

BURSA

6

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı

ERZURUM

7

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak

ESKİŞEHİR

8

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman

GAZİANTEP

9

İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ

İSTANBUL

10

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla

İZMİR

11

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir

KAYSERİ

12

Konya, Karaman, Aksaray

KONYA

13

Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli

MALATYA

14

Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, Tokat

SAMSUN

15

Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

TRABZON

16

Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş

VAN

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 08/04/2016 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

III- SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

İl müdürlüklerince adayların teslim ettiği belgeler kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Alınacak olan brüt ücret hizmet yılına bağlı olarak tespit edilmekte olup, 5 yıldan az hizmeti olan Yurt Yönetim Personelinin aylık ücreti aile yardımı hariç yaklaşık 2.150,00.- TL'dir.

V- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur.

EK : Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

EK: SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

ADANA

7

4

11

KAHRAMANMARAŞ

2

1

3

ADIYAMAN

25

10

35

KARABÜK

16

25

41

AFYON

14

3

17

KARAMAN

15

1

16

AĞRI

15

12

27

KARS

22

19

41

AKSARAY

33

21

54

KASTAMONU

22

4

26

AMASYA

3

3

6

KAYSERİ

11

6

17

ANKARA

19

18

37

KIRIKKALE

6

8

14

ANTALYA

4

17

21

KIRKLARELİ

1

1

2

ARDAHAN

2

1

3

KIRŞEHİR

4

4

8

ARTVİN

3

4

7

KİLİS

26

16

42

AYDIN

4

1

5

KOCAELİ

5

4

9

BALIKESİR

4

4

8

KONYA

35

39

74

BARTIN

1

1

2

KÜTAHYA

15

6

21

BATMAN

1

3

4

MALATYA

11

3

14

BAYBURT

2

1

3

MANİSA

14

8

22

BİLECİK

10

1

11

MARDİN

1

1

2

BİNGÖL

6

3

9

MERSİN

1

1

2

BİTLİS

1

12

13

MUĞLA

14

6

20

BOLU

22

11

33

MUŞ

2

1

3

BURDUR

4

6

10

NEVŞEHİR

12

10

22

BURSA

2

11

13

NİĞDE

24

7

31

ÇANAKKALE

12

1

13

ORDU

4

3

7

ÇANKIRI

15

1

16

OSMANİYE

1

1

2

ÇORUM

9

12

21

RİZE

10

4

14

DENİZLİ

33

29

62

SAKARYA

11

7

18

DİYARBAKIR

3

7

10

SAMSUN

14

5

19

DÜZCE

31

19

50

SİİRT

6

1

7

EDİRNE

10

4

14

SİNOP

2

1

3

ELAZIĞ

21

12

33

SİVAS

17

5

22

ERZİNCAN

7

13

20

ŞANLIURFA

1

1

2

ERZURUM

43

3

46

ŞIRNAK

1

1

2

ESKİŞEHİR

9

4

13

TEKİRDAĞ

3

15

18

GAZİANTEP

3

3

6

TOKAT

2

1

3

GİRESUN

24

10

34

TRABZON

7

7

14

GÜMÜŞHANE

19

7

26

TUNCELİ

6

1

7

HAKKARİ

1

1

2

UŞAK

1

1

2

HATAY

3

3

6

VAN

9

6

15

IĞDIR

2

1

3

YALOVA

11

8

19

İSPARTA

5

4

9

YOZGAT

2

1

3

İSTANBUL

11

7

18

ZONGULDAK

22

18

40

İZMİR

10

15

25

TOPLAM

842

561

1403


Kaynak : SGK Rehberi
İran'dan 'ABD ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık' açıklaması
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Son kabine kulisleri! 4 bakan dışarda kalacak iddiası...
Elektrik faturasında yeni dönem!
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti
Nevşehir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Düğün iptal sigortası! Davetliler de güvence altında.
Memur-Sen'den memur zammı uyarısı!Bahane üretmeyin...
Dikkat çeken 'nafaka' açıklaması
Bakan Soylu, kurban vekaletini TDV'ye verdi
İran'dan yeni açıklama: Cevap verdik
Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları bugün..
Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Emekli en az 1675 lira!
MGM'de cıva sızıntısı...11 kişi tedavi altında
Aksaray Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Devlet Bahçeli'den Karaman'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti... Ve temeli atıldı
Baklavacı magandalara bir şok daha! Hepsi indiriliyor
Yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır
Yurtdışı borçlanmasını daha ucuza yapmak için son çağrı
Kira zam oranı belli oldu!
Uyarı geldi! Tavukları kesime vermeyin
Bir belediye de daha TİS imzaladı! Çalışanların yüzleri güldü...
Binali Yıldırım: S-400 alırken izin mi alacacağız?
AYM’den TSK’nın ‘bir numarasını’ etkileyecek karar
Antalya SGK Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Eczacıları Birliği'nden işsizlik vurgusu
Akşener'den, CHP ile ittifak devam edecek mi sorusuna cevap
22 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
PTT personel alımı yapacak mı?
ÖSYM'den açıklama: YKS tercihleri başladı
Kamu işçisine 53 TL bayram ikramiyesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK koruma memuru alacak
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin ailesine taziye telefonu
Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Samsun SGK Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı
Kamuda yeni dönem! Kalkınma planında 10 maddelik düzenleme...
Emekliler dikkat!İşte bayram ikramiyesinin yatacağı tarih....
Beyaz yaka ve emekliler göç ediyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan öğrencilere tavsiye
O taşeron işçiler işten çıkarıldı!
Araç sahiplerine güzel haber! 13 kuruş indirim yolda...
Faizde 4.5 yıl sonra ilk indirim geliyor
Hükümete EYT Çağrısı! Bahane değil çözüm üretin...
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Biletix'e soruşturma
Yeni kanunla iş dünyasının borçları yapılandırılacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İmamoğlu, daha bir ayını doldurmadan izne çıktı
O hizmete yüzde 50 zam geldi...
Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bekleniyor
2019 Temmuz itibariyle ünvan bazında memur maaşları!
112 gün sonra belde halkı yeniden sandık başına gitti!
NATO'nun 67 yıllık değerli üyesi: Türkiye
Hiç yakışmadı sayın Ahmet Bey... Hiç!
MEB, 'Bursluluk Sınavı' sonuçlarını açıkladı!
Vekillerden sonra teşkilatla buluşacak
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı!
Ülkeye geri dönene 6 bin 500 euro teşvik verilecek
Bursa SGK Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 5 personel alacak
12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu!
Trump: Tamamen sahte
Ali Babacan'ın A takımı belli oldu! İşte o isimler...
DenizBank Genel Müdürü "Faizler inebilir"
Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
Selvi: Erdoğan kurulacak partileri iki noktadan hedef alacak
CHP'li vekilin 71 bin TL'lik haksız rapor parası aldığı iddası!
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Benzer Haberler