Anasayfa » İşveren » Hastalık Halinde İşverenlere Geçici İş Göremezlik Ödenmez

Hastalık Halinde İşverenlere Geçici İş Göremezlik Ödenmez

Hastalık Halinde İşverenlere Geçici İş Göremezlik Ödenmez

Tarih :
Hastalık Halinde İşverenlere Geçici İş Göremezlik Ödenmez

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)

Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

3) Kollektif şirketlerin ortakları,

4) Limited şirketlerin ortakları,

5) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

6) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

7) Donatma iştirakleri ortakları,

8) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

9) Tarımsal faaliyette bulunanlar.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar,

Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar:

Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici İş Göremezlik ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tanımı:

Geçici iş göremezlik, sigortalının hastalık hallerinde SGK'unca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Miktarı:

Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.

Bağ-Kur yeni adıyla 4-1(b) Hastalık Halinde Geçici İş Göremezliği Yok:

''Geçici iş göremezlik ödeneği

MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.''

Yukarıdaki kanun maddesi ile konuya açıklık getirilmiştir.

Hastalık halinde 4-1(a) kapsamındakiler için geçici iş görmezlik geçerlidir.

5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Bağ-Kur kapsamında olanlar için Geçici İş Göremezlik ödeneği;

Ø  İş Kazası,

Ø  Meslek Hastalığı,

Ø  Analık hallerinde ödeniyor.

Onun dışında geçici iş göremezlik ödenmemektedir.

Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar.

Kanunun koyucu uygulama da  4-1(b) kazançlarında maaş kavramı olmadığı için gelirleri ticarete dayandığından gelir artış yada azalışına bağlamamıştır.

Ücretle yada maaşla hayatını idame ettirenlerin ise hastalık hallerinde gelir kayıpları  olduğundan 4-1(a) telafi edici bir ödeme olmuştur.

Aynı ödenek aynı zamanda hastalık halinde 4-1(c) verilmez.

Kısaca Bağ-Kur ve Devlet Memuru statüsünde olanlar da gelir azalışı gündeme gelmediğinden Hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaz. VEDAT İLKİ

Benzer Haberler