Anasayfa » İşveren » Bunu Yapan İşverenler Yandı

Bunu Yapan İşverenler Yandı

Bunu Yapan İşverenler Yandı

Tarih :
Bunu Yapan İşverenler Yandı

6661 Sayılı Kanunla getirilen günlük 3,33 TL lik  teşvikten yararlanan işverenlerden muvazaalı işlem tesis  edenler hakkında da ağır yaptırımlar getirildi. 6661 sayılı Kanunun 17. Madde içeriğinde

“ Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”  Denilmekte yine aynı madde içeriğinde ;

“İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.” Denilmektedir.

Bu hususlar değerlendirildiğinde muvazaalı işlem tesis ederek bu teşvikten yararlanma yolunu seçen işverenlere verilen teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil edilecektir . Ayrıca  2016 yılı için  çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya sahte  sigortalı bildirimi yaptığı  tespit edilen işverenler de bu teşvikten yararlanamayacaktır.

Çalıştırdıkları kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen veya sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilen  işverenler ayrıca 5510 sayılı kanunun 81. Maddesindeki 5 puanlık prim indiriminden de bir yıl boyunca yararlanamayacakları göz önünde bulundurulduğuna sigortasız işçi çalıştıran veya sahte sigortalı bildirimi yapan  işveren  5 puanlık prim indirimi tutarı 82,3 tl ve   6661 Sayılı Kanundan yararlandığı 99,9 TL toplamda işçi başına aylık 182,2  tl teşvikten yararlanmayacaklardır.

SGKREHBERİ

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler