Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu İlanı

Tarih :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu İlanı

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan

Değişikliği  Yönetmeliği  hükümleri  uyarınca  Bakanlığımız  Merkez,  Taşra,  Döner  Sermaye

Teşkilatı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde Görevde Yükselme

ve Unvan  Değişikliği  Sınavlarının  yapılmasının  düşünüldüğü  konusunda  daha  önce

personelimiz  bilgilendirilmişti.  Bu defa,  Ankara  Üniversitesi  ile  sözkonusu  sınavların

gerçekleştirilmesine  ilişkin  protokol  imzalanmıştır.  Sınav  tarihi, 13/12/2015  (Pazar günü)

olarak belirlenmiş olup, tüm sınavlar aynı gün ve saatte, tek oturumda yazılı (çoktan seçmeli

test usulü) olarak gerçekleştirilecektir.

Atama  yapılacak  kadrolar,  sınava  girecek  personelde  aranacak  şartlar,  sınav

konularının içeriği, başarı taban puanı, değerlendirme yöntemi, son başvuru tarihi, sınav yeri

ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  sınavı  sonucuna  göre  atama  yapılacak

Bakanlığımız kadroları  EK-1,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Eğitim  ve  Araştırma  Merkezi

Kadroları Ek-2’de listelenmiştir.

2- Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar;

a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  68  inci  maddesinde  belirtilen  şartları

taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan  personel  bulunmaması  hariç,  daha  alt  düzeydeki  kadroların  birinde  olmak  üzere

kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

3- Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar;

a-) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2)  Bilgisayar  işletmeni,  veri  hazırlama  ve  kontrol  işletmeni,  memur,  sayman,  anbar

memuru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru,  teknisyen,  odyolog,  laborant,  sağlık

teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki

yıl  görev  yapmış  olmak  ve  dört  yıllık  yüksekokul  mezunlarının  en  az  beş  yıl,  iki  yıllık

yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

b-) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az bir yıl görev yapmış olmak.

c-) Bilgisayar  işletmeni  veya  veri hazırlama  ve  kontrol  işletmeni  kadrolarına

atanabilmek için;

1)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)  Bilgisayar  eğitimi  aldığına  dair  sertifikaya  sahip  olmak  veya  öğrenim  süresi

içerisinde  bilgisayar  dersi  aldığını  belgelemek  yada  Bakanlık  tarafından  verilen bilgisayar

eğitimini almış olmak.

1

ç-) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

4- Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar;

a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  68  inci  maddesinde  belirtilen  şartları

taşımak,

b) Unvan  değişikliği  sınavları,  görev  alanları  ve  atama  yapılacak  görevin  niteliğine

ilişkin  konularda  yazılı  olarak  yaptırılır  ve  bu  sınavlara  katılacaklarda,  Bakanlıkta  veya

öğrenim  durumları  ile  ilgisi  bulunmayan  görevlerde  belirli  süre  hizmet  yapmış  olma  şartı

aranmaz.  Unvan  değişikliği  sınavı  kapsamındaki  görevlere,  sadece  Bakanlığın  kendi

personeli  başvurabilir.  Unvan  değişikliği  sınavında  yüz  puan  üzerinden  en  az  yetmiş  puan

alanlar başarılı sayılır.

5- Unvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar;

a-) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b-) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık  yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya  dört  yıllık  yükseköğretim  mezunu  olup  Milli  Eğitim  Bakanlığından  onaylı  programcı

sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek.

c-) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1)  İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak.

ç-) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1)  Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.

şartlarını  taşıyanlar  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  sınavına

başvurabileceklerdir.

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum  ve  Kuruluşlarında

Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  Esaslarına  Dair  Genel  Yönetmelik hükümleri

uygulanır  ibaresine  istinaden eğitim  durumları  bakımından mezkur  Yönetmeliğin Geçici

Madde 3’ün 1 inci fıkrası hükümleri aranır.

6- Görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavı konuları EK-3’de listelenmiştir.

7 - SINAVA MÜRACAAT

Görevde  yükselme  ve  unvan  değişikliği  sınavına  tabi  kadrolar  için  başvurular

02/11/2015 tarihinde başlayıp 05/11/2015 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir.

2

Başvurular,  Bakanlığımızın  intranet  ağ  sisteminde  bulunan  e-personel sistemi

üzerinden elektronik  olarak yapılacaktır.  (İntranet:  Sadece Bakanlığımız  içindeki

bilgisayarları,  yerel  ağları  ve  geniş  alan  ağlarını  birbirine  bağlayan  ağ  sistemidir.) Kullanıcı

arama çubuğuna gelerek (İnternet Explorer kullanınız) http://epersonel yazdıktan sonra epersonel  sistemine  giriş  yapıp,  Standart  Kullanıcı  (Personel  Kendi  Bilgileri)  kısmına

tıkladıktan sonra sol taraftaki menülerin en alt kısımda yer alan “Görevde Yükselme/Unvan

Değişikliği  Sınav  Başvuru  İşlemleri”  butonundan  giriş  yaparak  başvurusunu

gerçekleştirebilecektir. Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik  Eğitim  ve  Araştırma  Merkezi,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Araştırma  ve  Geliştirme

Enstitüsü Başkanlığı  ile İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Araştırma  ve  Geliştirme Enstitüsü Bölge

Laboratuvar Müdürlüklerinin  personeli  başvurularını ilan ekindeki  (ilanın  son  sayfası)

“Başvuru  Formu”nu manuel  olarak doldurarak gerçekleştireceklerdir. Bu tarihten sonra

yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular PDB tarafından incelenerek aranan

şartları taşıyanlar Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvuru itirazları, sınava

katılmaya  hak  kazananların  listesinin  yayımı  tarihinden  itibaren 2 iş  günü  içerisinde itiraz

sahipleri  tarafından  doğrudan  PDB’ye  yapılacaktır. İtirazların  değerlendirilmesi  neticesinde

kesinleşen liste Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup, belirtilen süreden sonra

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kesin  listede  yer  alan  adayların  ayrıca  23-27/11/2015  tarihleri  arasında

aday.ankara.edu.tr internet adresi üzerinden  sınava  giriş  başvurularını  gerçekleştirmeleri

gerekmektedir.

Adaylar  “Sınav  Giriş  Belgesi”ni aday.ankara.edu.tr internet  adresine  giriş  yaparak

04/12/2015 tarihinden itibaren alabileceklerdir.

Aylıksız  izinde  bulunanlar  dâhil  olmak  üzere,  ilgili  mevzuatı  uyarınca  verilen  izinleri

kullanmakta olanlar da sınava katılabileceklerdir.

8- SINAV TARİHİ VE YERİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Bahçelievler Anadolu Lisesi/ EmekÇankaya/ANKARA adresinde 13/12/2015 tarihinde 10

:00

-11

:10

(70 dakika) saatleri arasında

yapılacaktır. Ancak Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) soruları hazırlayacak

birim/birimlerin görüşü doğrultusunda sınav süresi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları, yüz puan üzerinden her unvan için

ayrı ayrı yapılacak olup, doğru cevaplar dikkate alınarak en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

10-  GÖREVDE  YÜKSELME  VE  UNVAN  DEĞİŞİKLİĞİ  SINAVINA  İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

Adaylar  sınava  gelirken ASYM tarafından  verilen  sınav  giriş  belgesi ve özel kimlik

belgelerinden herhangi birini (T.C. Kimlik  No  yazılı  güncel  fotoğraflı  nüfus  cüzdanı veya

süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi, T.C. Kimlik No

yazılı güncel  fotoğraflı  nüfus  cüzdanı  veya süresi geçerli pasaportundan herhangi biri

yanında  olmayan  veya  adayın  tanınmasını  zorlaştıracak  kadar  deforme  olmuş  kimlik

belgesine  sahip  veya  resmi  kimlik  özelliklerinden  yoksun  kimlik  belgesine  sahip  (soğuk

damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir

alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya

ait sağlık kurulu raporu başvuru belgesiyle birlikte PDB’ye teslim edilecektir.  

3

Görevde  yükselme  suretiyle  ilan  edilen  boş  kadro  sayısı  kadar  atama  yapılmasında

başarı  puanı  esas  alınacaktır. Başarı  puanı,  yazılı  sınav  sonucunda  alınan  puandır. Yazılı

sınav  sonuçlarına  göre  belirlenen  başarı  puanları  neticesinde  oluşan  başarı  listesi  PDB

tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Adaylar  sınav  sorularına  ilişkin  itirazlarını,  soru  ve  cevap  anahtarlarının

asym.ankara.edu.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından  itibaren  en  geç  2  (iki)  iş  günü

içerisinde doğrudan PDB’ye yapabileceklerdir.

Sınava  giren  personel sınav  sonuçlarına itirazlarını,  sınav  sonuçlarının  ilanından

itibaren  beş  iş  günü  içerisinde  doğrudan PDB’ye  yapacaklardır.  İtirazlar,  itiraz  süresinin

bitiminden  itibaren  Sınav  Kurulunca  en  geç  on  beş  iş  günü  içinde  değerlendirilir  ve  sonuç

ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Görevde  yükselme  ve  unvan  değişikliği  sınavında  başarılı  olmalarına  rağmen,  ilan

edilen  kadro  sayısı  nedeniyle  ataması  yapılamayan  personelden  en  fazla  ilan  edilen  aynı

unvandaki asil aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması esas

alınarak yedek olarak belirlenebilir.

Başarı sıralamasına göre atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kurulunca

değerlendirildiği son günü müteakip bir ay içerisinde atanır. İhtiyaç duyulması halinde PDB

tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir.

Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik  verilerek,  en  yüksek  puandan  başlamak  suretiyle  başarı  sıralaması

belirlenecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde PDB

tarafından gerekli görülen başkaca duyurular yapılabilir.

Bu sınavın ve sonuçlarının, personelimize ve Bakanlığımıza katkı sağlaması, birlikte

daha büyük başarılara vesile olması temennisiyle.

Duyurulur.

Alınacak Kadrolar ve Sınav Konuları İçin Tıklayınız
Kaynak : SGK Rehberi
Altında uyarı! 'Ne fiyattan bulursanız alın'
EYT çıkarsa siz de yararlanabilirsiniz
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
Belediye Başkanının üzerine aracını sürdü
Astsubay 'alınan ayakkabıların değiştirilmesi' tartışması nedeniyle öldürmüş
Taşeronda Eylül'de 100 TL, Ekim'de 5 gün ikramiye
CHP'den 'memura zam teklifi' tepkisi
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığında çalışanlar dikkat!
Gönen’de torun dehşeti!
Düzce Beyköy Belediyesi 17 İşçi Alacak
Erkekler için emekli yaşı kaç?
İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
İşe alınacak adaylar, kendileri kura çekti
Görevden alınan başkanlar için AK Parti'den açıklama
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
O genel müdür istifa etti!
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında önemli değişiklik....
Memurlarda masadan kaçırılan 5 önemli konuyu saydı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin
Memur-Sen eyleme gitti, Ankara'da memurlar iş bıraktı
İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?
Vücudumuzdaki gizli tehlike: Pıhtı atması
Balıkesir Sındırgı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Eldivan Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İŞKUR KPSS şartsız yüzlerce persnel alacak!İşte şartlar...
Bakan Pakdemirli: THK'nın uçakları hurda

Benzer Haberler