Anasayfa » İlan » Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Maliye Bakanlığı 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak.

Tarih :
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.

Sınav ilanı için tıklayınız.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Atama yapılacak idare ve kadro-pozisyon sayılıarı için (Ek (I) Sayılı Tablo) tıklayınız.

MALİYE BAKANLIĞINDAN

MALI HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA

SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer almaktadır.

I- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olmak,

3- 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,

6- Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

II- SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 29 Eylül - 7 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet adresinde duyurulacaktır.

III- SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav 09.30'da başlayacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a)İktisat:

1)Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2)Uluslararası İktisat,

3)Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b)Maliye:

1)Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2)Maliye Politikası,

3)Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c)Hukuk:

1)Anayasa Hukuku,

2)İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4)Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

5)Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6)İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

1)Genel Muhasebe,

2)Mali Analiz ve Raporlama.

V- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30'ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20'şer oranında ağırlıklandırılarak yüz(100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI- SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav, adayların;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

VII- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII- SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM'ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: (0312) 415 24 77

ATAMA YAPILACAK İDARE VE KADRO/POZİSYON SAYILARI

SIRA

(I) SAYILI CETVEL

İL ADI

Kadro Sayısı

1

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA

3

2

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ANKARA

3

3

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ANKARA

2

4

SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA

6

5

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ANKARA

2

6

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ANKARA

5

7

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA

2

8

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ANKARA

4

9

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ANKARA

4

10

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ANKARA

4

11

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

ANKARA

2

12

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

ANKARA

5

13

KALKINMA BAKANLIĞI

ANKARA

2

14

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

1

15

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

1

16

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

5

17

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

18

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ANKARA

2

TOPLAM

54

(II) SAYILI CETVEL

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ANKARA

1

2

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

1

3

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

2

4

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TRABZON

2

5

EGE ÜNİVERSİTESİ

İZMİR

2

6

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

2

7

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

8

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

3

9

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA

2

10

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SİVAS

1

11

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

1

12

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAMSUN

1

13

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BURSA

1

14

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

KAYSERİ

1

15

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA

2

16

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

5

17

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE

1

18

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

2

19

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN

1

20

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP

2

21

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

BOLU

2

22

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON

1

23

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR

1

24

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA

2

25

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE

1

26

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA

1

27

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

TOKAT

1

28

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞANLIURFA

1

29

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ

2

30

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE

1

31

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA

2

32

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

HATAY

2

33

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DENİZLİ

2

34

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA

1

35

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA

3

36

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR

2

37

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU

1

38

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE

1

39

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BURDUR

1

40

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RİZE

1

41

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY

2

42

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN

2

43

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

ÇORUM

1

44

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN

3

45

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU

1

46

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

AMASYA

1

47

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN

1

48

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

1

49

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

1

50

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK

2

51

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI

1

52

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK

1

53

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE

2

54

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

1

55

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

1

56

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

1

57

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

1

58

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

1

59

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YALOVA

2

60

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

1

61

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

62

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA

1

63

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR

2

64

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

KONYA

2

65

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

TOPLAM

97

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

1

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

ANKARA

1

2

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

3

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

2

4

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

2

5

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

6

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU*

ANKARA

2

7

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI**

ANKARA

15

8

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU***

ANKARA

2

9

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

10

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ANKARA

2

TOPLAM

29

MERKEZİ YÖNETİM GENEL TOPLAM

180

MAHALLİ İDARELER

Kadro Sayısı

1

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA

3

2

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

AĞRI

1

3

DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞRI

1

4

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA

4

5

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA

2

6

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA

2

7

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYDIN

1

8

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR

2

9

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BOLU

1

10

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BURSA

2

11

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BURSA

1

12

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ELAZIĞ

1

13

ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HATAY

1

14

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

ISPARTA

1

15

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

16

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

17

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

18

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

19

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

20

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

21

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

3

22

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR

3

23

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR

2

24

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIRŞEHİR

2

25

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOCAELİ

1

26

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA

2

27

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALATYA

1

28

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUĞLA

1

29

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUĞLA

1

30

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

MUŞ

1

31

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

2

32

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

1

33

KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

1

34

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ

1

35

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA

2

36

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

YOZGAT

1

37

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ

AKSARAY

1

38

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KARAMAN

1

39

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARDAHAN

1

40

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA

1

MAHALLİ İDARELER TOPLAMI

61

GENEL TOPLAM

241

*Kurumun görev ve hizmetleri, 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca sözleşmeyle sürekli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

**3624 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir.

***5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Turhan son noktayı koydu: İlk kazma vurulacak
Erdoğan Duşanbe dönüşü paylaştı: Zirvenin detayları
İmamoğlu ve Yıldırım'dan birbirlerine çok özel hediye
Bakan Kurum açıkladı: 28 il için hazırlıklar başladı
Mursi'nin avukatından açıklama! Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi!
Bir banka daha harekete geçti! Bugün başladı...
'Hiç duymadım' demeyin... Sağlığın sırrı F vitamini
YSK soru ve cevapları yayımlandı
AK Parti'den yeni torba teklif! Sözleşmeli personeli için önemli düzenleme...
İşte erken emekli eden son 3.5 yıl
Didem Arslan Yılmaz'dan ortak yayına eleştiri geldi!
İşe giriş tarihine göre emeklilik tablosu
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Sınavda herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Yozgat'ta otobüs devrildi: 13 yaralı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
Deney maymunlarına emeklilik yolu
Belediye meclis üyesi kaza yaptı, eşi öldü
Yargıtay: Maaş alan anneye yardım nafakası verilmez
Hamile işçilerin 'izin hakları' nelerdir?
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını kime yaradı?
Evde kız kardeşiyle yabancı adamı görünce dehşet saçtı
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına cevap
Pentagon'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama
Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Beraat etti...
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden 'kene' açıklaması
Erdoğan: Özür dilemedikçe o makama gelemez
'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'
Katil meyve 10 günde 31 çocuk öldürdü!
Dağlık arazide düşen öğretmen, helikopterle kurtarıldı
AK Parti'den İstanbul için 200 bin müşahit
Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti
Zerrin Özer dün evlenmişti! Şok 'dolandırıcı' iddiası
Maaş alan anneye yardım nafakası verilir mi?
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
Ertuğrul Gazi diye Düzyatan'ın heykelini diktiler
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'da, öğrenci evlerine büyük su indirimi müjdesi!
Serviste unutulan 'Alperen'in babasına 'özel'görev
İmamoğlu aslen nereli? Eşi Dilek İmamoğlu çocukları kimdir?
Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım
Danıştay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
CHP'den 'işsizlik rakamları' açıklaması
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tartıştığı annesini öldürdü
Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün talebi
İlk gül yağı, kilosu 9 bin Euro’dan satıldı
Meclis'in gündemi 'hayvanat bahçeleri'
Toplu sözleşmede yapıcı zemin oluştu
Dövizle ilgili önemli düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Merkez Bankası'ndan likidite kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!
Mahkemeden tarihi karar! 2 yıllık evliliğe 2 yıl nafaka
İşte Galatasaray'ın yeni sezon forması ve fiyatı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zerrin Özer evlendi! Hem de bakın kaç yaşında ?
YKS'de evrağını unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
Bakan Varank'tan genç girişimcilere müjde !
3600 ek gösterge ne oldu? 356 gün geçti...
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
İşte Süleyman Demirel'in unutulmayan sözleri! Ölümünün 4. yıldönümü
Artvin Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emekliye maaş zammı getirecek 'intibak' Meclis'e geldi
İşsizlik rakamları açıkladı! Artış sürüyor
Bartın Hasbel Geçici 1 İşçi Alacak
Suudi Arabistan saçmaladı!
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Babalar çocuğu için izin istiyor
Bütçe mayısta 12,1 milyar TL açık verdi
Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na nasıl sorular soracağını açıkladı
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak
Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık
Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
Başkentliler en çok domates ve portakal tüketti
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kazada hayatını kaybeden 2 genç asli kusurlu sayıldı
Askere erken emeklilik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi
Muhammed Mursi vefat etti!
Sayıştay'ın ilk başkanı bakın kim çıktı!
Memura temmuzda % 5+ 1,94 enflasyon farkı bekleniyor
Tavsiye üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar
MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü
Memurlardan kritik toplu sözleşme hamlesi!
Otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü
Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargıtay kararında neler var?
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den açıklama
Çiftçinin ayağına tarım danışmanı
Dünya basını İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınını böyle gördü..
Ambulans helikopter kaymakam için havalandı
Kırmızı ette erken ölüm riski
Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Benzer Haberler