Anasayfa » İlan » Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Maliye Bakanlığı 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak.

Tarih :
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.

Sınav ilanı için tıklayınız.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Atama yapılacak idare ve kadro-pozisyon sayılıarı için (Ek (I) Sayılı Tablo) tıklayınız.

MALİYE BAKANLIĞINDAN

MALI HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA

SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer almaktadır.

I- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olmak,

3- 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,

6- Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

II- SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 29 Eylül - 7 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet adresinde duyurulacaktır.

III- SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav 09.30'da başlayacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a)İktisat:

1)Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2)Uluslararası İktisat,

3)Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b)Maliye:

1)Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2)Maliye Politikası,

3)Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c)Hukuk:

1)Anayasa Hukuku,

2)İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4)Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

5)Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6)İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

1)Genel Muhasebe,

2)Mali Analiz ve Raporlama.

V- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30'ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20'şer oranında ağırlıklandırılarak yüz(100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI- SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav, adayların;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

VII- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII- SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM'ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: (0312) 415 24 77

ATAMA YAPILACAK İDARE VE KADRO/POZİSYON SAYILARI

SIRA

(I) SAYILI CETVEL

İL ADI

Kadro Sayısı

1

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA

3

2

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ANKARA

3

3

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ANKARA

2

4

SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA

6

5

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ANKARA

2

6

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ANKARA

5

7

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA

2

8

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ANKARA

4

9

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ANKARA

4

10

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ANKARA

4

11

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

ANKARA

2

12

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

ANKARA

5

13

KALKINMA BAKANLIĞI

ANKARA

2

14

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

1

15

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

1

16

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

5

17

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

18

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ANKARA

2

TOPLAM

54

(II) SAYILI CETVEL

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ANKARA

1

2

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

1

3

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

2

4

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TRABZON

2

5

EGE ÜNİVERSİTESİ

İZMİR

2

6

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM

2

7

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

8

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

3

9

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ADANA

2

10

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SİVAS

1

11

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

1

12

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAMSUN

1

13

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BURSA

1

14

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

KAYSERİ

1

15

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA

2

16

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

5

17

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE

1

18

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

2

19

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

VAN

1

20

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP

2

21

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

BOLU

2

22

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON

1

23

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR

1

24

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA

2

25

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE

1

26

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA

1

27

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

TOKAT

1

28

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

ŞANLIURFA

1

29

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ

2

30

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE

1

31

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA

2

32

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

HATAY

2

33

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DENİZLİ

2

34

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA

1

35

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA

3

36

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR

2

37

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU

1

38

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE

1

39

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

BURDUR

1

40

RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RİZE

1

41

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY

2

42

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN

2

43

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

ÇORUM

1

44

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN

3

45

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU

1

46

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

AMASYA

1

47

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMAN

1

48

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

1

49

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

1

50

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK

2

51

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI

1

52

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK

1

53

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE

2

54

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

1

55

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

1

56

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

1

57

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

1

58

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

1

59

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YALOVA

2

60

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

1

61

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

62

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA

1

63

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR

2

64

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

KONYA

2

65

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

1

TOPLAM

97

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

1

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

ANKARA

1

2

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

3

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

2

4

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

2

5

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

6

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU*

ANKARA

2

7

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI**

ANKARA

15

8

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU***

ANKARA

2

9

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

1

10

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ANKARA

2

TOPLAM

29

MERKEZİ YÖNETİM GENEL TOPLAM

180

MAHALLİ İDARELER

Kadro Sayısı

1

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA

3

2

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

AĞRI

1

3

DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞRI

1

4

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA

4

5

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA

2

6

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA

2

7

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYDIN

1

8

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR

2

9

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BOLU

1

10

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BURSA

2

11

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BURSA

1

12

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ELAZIĞ

1

13

ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HATAY

1

14

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

ISPARTA

1

15

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

16

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

17

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

18

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

19

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

2

20

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

1

21

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

3

22

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR

3

23

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR

2

24

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIRŞEHİR

2

25

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOCAELİ

1

26

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA

2

27

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALATYA

1

28

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUĞLA

1

29

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUĞLA

1

30

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

MUŞ

1

31

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

2

32

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

1

33

KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU

1

34

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ

1

35

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA

2

36

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

YOZGAT

1

37

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ

AKSARAY

1

38

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

KARAMAN

1

39

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARDAHAN

1

40

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA

1

MAHALLİ İDARELER TOPLAMI

61

GENEL TOPLAM

241

*Kurumun görev ve hizmetleri, 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca sözleşmeyle sürekli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

**3624 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir.

***5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakanlık yalanladı! Sadece benzerlik...
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Buca İmar 50 İşçi Alacak
Terme'de sel felaketi! İki köprü yıkıldı..
Ordu Valiliği'nden meteorolojik uyarı
İşten atılan belediye işçileri ifadeye çağrıldı
Memurlarda uzlaşılamayan maddeler belli oldu!
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Her gören bir daha baktı! Ajda sandılar
Yeni partinin adı ve logosu belli oldu
Put Adam' kitabına soruşturma
Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu
Evlenenler dikkat! Bu hatayı yapan kıdem tazminatı alamaz...
İzmir Urit Urla Truzim 2 İşçi Alacak
İkinci el araçta kilometreye dikkat! Sorgulama 6 TL
YHS sınıfına şok! Raporda uzlaşılamayan bölümde yer aldılar
İşsize çifte maaş
Eşine 'Süründüreceğim' diyen yandı
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Start yarın veriliyor! Erdoğan Rize'den başlayacak
Akaryakıta çifte zam geliyor!
Akşener esti gürledi ama partisindeki olayı kapattı'
Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
Sezen Aksu’yu kahreden haber
TÜBİTAK'tan çok önemli adım!
100 bin liraya tespih satıyorlar
Terme'yi sel böyle vurdu!
Sözleşmenizi iyi okuyun! Bir çok sebebi var
Emekli maaşı neye göre hesaplanıyor?
Afyonkarahisar Sanbel Geçici 4 İşçi Alacak
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu
TSK düğmeye bastı! Pençe-3 harekatı başladı
İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı
Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu hayatını kaybetti
Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu: 2 ölü
Erdoğan imzayı attı! İkamet şartı aranmayacak
Türkiye'ye İdlib kıskacı
Kütahyalı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan sert tepki!
Aldığı karpuz kabak çıkınca dehşet saçtı!
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
250 bin liraya üç boyutlu çene yapıyoruz
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Bir kadın cinayeti daha!Eşi ve çocuğunu öldürdü
50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu
Diyanet'te görev değişimi
Bakan Pakdemirli'den 'Volkswagen' açıklaması
'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
Erken seçim mi geliyor?
Erdoğan, Rize - Artvin havalimanı için tarih verdi
TRT Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!
Gümüşhane'de 'civciv çıkarma' oyununa soruşturma
Samsun Bafra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Devlet Tiyatrolarının biletlerine yüzde 20 zam geldi
İkili zam kesinleşti! İşte yeni rakamlar...
Acı sözler... 'Ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor'
Emine Bulut'un katili cinayet öncesi bunları söylemiş
Balıkesir Edremit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?.
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Eskişehirspor’a haciz şoku
1000 gün daha prim ödeyip 57 yaşını dolduracaksınız
'yüksek sesle konuşma' kavgasında, kan aktı
Kırıkkale'deki cinayete Bakanlık müdahil oldu
Çalışanları ilgilendiriyor! Çifte maaş, 3 bin 41 lira...
Ünlü şarkıcı Kıbrıs'tan daireler aldı, inşaatı dolaştı
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
Engelliye erken emeklilik
Bakan Selçuk, Devletin, toplu sözleşme geleneğini bozdu
Burdur Salda Gölü Geçici 5 İşçi Alacak
Canan Karatay bu kez 1950'lerden sonra gelen gıda için uyardı!
İstanbul'da icradan satılık hastane
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Emine Bulut cinayetini çeken kişi hakkında karar verildi!
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Yeni sistem geliyor! Eylül'de açıklanacak
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
MTA'da TİS imzalandı! İşte yeni zam oranları...
Polis motosikletiyle otomobil çarpıştı: 1 polis yaralı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
SSK mı yoksa Bağkur mu avantajlı?
'Drone' ile izlenen evden 4 milyon liralık hırsızlık
Sürücü belgesi raporu almaya gittiler, doktoru darp ettiler
Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL
Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma Bakanlığı'na 4 kritik atama!
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Aytaç Durak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a mektup!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Milyonlarca emekli ek ödemeyi bekliyor!
Kanser hastasına 18 ay maaş.
Türkiye'nin otomobili aralıkta sahneye çıkıyor
Emine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşıma gözaltı
TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti
Yine vahşet! Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
İmamoğlu: İşten çıkardıklarımız hukuk yoluna başvurabilir
Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
Manisa Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yeni zam haberi % 20 ile geldi!
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
SSK emeklisi vefat eden babadan maaş alabilir mi?
ABD'den skandal Türkiye kararı! Teklif resmen geri çekildi
Emine Bulut'un katiline jet iddianame!

Benzer Haberler