Anasayfa » İlan » Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Tarih :
Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II)Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e)Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g)Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b)Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız.)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

E k-1

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVAN

SINIF

ADET

TEŞKİLAT

BİRİM

AÇIKLAMA

AVUKAT

AH

10

MERKEZ

MÜHENDİS

TH

2

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 GIDA MÜHENDİSİ

İSTATİSTİKÇİ

TH

2

MERKEZ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜTERCİM

GİH

1

MERKEZ

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 İNGİLİZCE

KORUMA VE GÜVENİLİK GÖREVLİSİ

GİH

31

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PSİKOLOG

SH

20

TAŞRA

PEDAGOG

SH

55

TAŞRA

SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH

35

TAŞRA

TOPLAM

156

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA

1

4

2

İSTANBUL

SİLİVRİ

1

AKSARAY

2

İSTANBUL

ANADOLU

7

2

ANTALYA

3

İZMİR

1

1

ANTALYA

ALANYA

1

KARS

1

ANTALYA

MANAVGAT

1

K.MARAŞ

1

AYDIN

NAZİLLİ

1

1

KAYSERİ

1

1

2

BALIKESİR

1

KIRŞEHİR

1

BURSA

1

KİLİS

1

1

DENİZLİ

1

KOCAELİ

1

DİYARBAKIR

1

1

KONYA

2

3

DÜZCE

1

KÜTAHYA

1

EDİRNE

2

MANİSA

TURGUTLU

1

ERZURUM

1

1

MUĞLA

1

GAZİANTEP

3

2

1

MUĞLA

FETHİYE

1

IĞDIR

1

ORDU

1

İSTANBUL

1

2

3

SAKARYA

1

1

İSTANBUL

BAKIRKÖY

2

6

4

SİVAS

1

İSTANBUL

B.ÇEKMECE

2

2

Ş.URFA

1

2

1

İSTANBUL

G.O.P

2

1

ŞIRNAK

1

1

İSTANBUL

K.ÇEKMECE

5

5

VAN

1

Eskişehir Espark 11 İşçi Alacak
Bu illerde yaşayanlar dikkat!Sağanak geliyor..
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
Serviste unutulan 'Alperen'in babasına 'özel'görev
Vatandaşa 10 bin ucuz konut müjdesi
Erdoğan Duşanbe dönüşü paylaştı: Zirvenin detayları
Ankara'da, öğrenci evlerine büyük su indirimi müjdesi!
Memurlardan kritik toplu sözleşme hamlesi!
Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargıtay kararında neler var?
Sırbistan’dan vergisiz et gelecek
Kaftancıoğlu: Fotomontajla beni değil başörtülü kadınları aşağılıyorlar
Dolara karşı yeni cephe! Türkiye'de dahil olabilir
Trafik affetmedi! Sedyede ceza..
Çalıştıkça emekli maaşını artıran kanun teklifi Meclis'te
Piknik yaparken üzerine yıldırım düştü
MEB, ÖSYM ve YÖK’e kim karne verecek?
Seçim için görevinden ayrılan meslek kuruluşu yöneticisi, eski görevine dönemez
Danıştay bankaları kurtardı!
Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!
ORC son anketini yayınladı: İşte İstanbul'daki fark
Yargıtay: Maaş alan anneye yardım nafakası verilmez
S-400'lerin görüntüleri ortaya çıktı
Otelin foseptik tankına giren 7 kişi öldü
65 yaş aylığı geriye dönük talep edilebilir mi?
Dehşeti yaşattı! 'Elektrikler kesildi' süsü vererek...
YKS Soruları zor muydu? Kolaymıydı? İşte yorumlar..
16 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Sağlık Bakanlığından kan nakli için yeni adım
Mahkeme Şenol Güneş hakkında kararını verdi
'Dolaylı af' yolda! İşte geliştirilen iki fomül
Meclis'e tatil öncesi 4 önemli paket geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli görüşmeler
Kani Beko'dan işten çıkarılan 132 taşeron işçi için sert tepki!
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Deney maymunlarına emeklilik yolu
Kazada kim kusurlu tartışmasına son
Trump çalışmadan 150 milyon dolar kazandı

Benzer Haberler