Anasayfa » İlan » Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Tarih :
Adalet Bakanlığı 156 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II)Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e)Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g)Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b)Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız.)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

E k-1

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVAN

SINIF

ADET

TEŞKİLAT

BİRİM

AÇIKLAMA

AVUKAT

AH

10

MERKEZ

MÜHENDİS

TH

2

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 GIDA MÜHENDİSİ

İSTATİSTİKÇİ

TH

2

MERKEZ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜTERCİM

GİH

1

MERKEZ

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 İNGİLİZCE

KORUMA VE GÜVENİLİK GÖREVLİSİ

GİH

31

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PSİKOLOG

SH

20

TAŞRA

PEDAGOG

SH

55

TAŞRA

SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH

35

TAŞRA

TOPLAM

156

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA

1

4

2

İSTANBUL

SİLİVRİ

1

AKSARAY

2

İSTANBUL

ANADOLU

7

2

ANTALYA

3

İZMİR

1

1

ANTALYA

ALANYA

1

KARS

1

ANTALYA

MANAVGAT

1

K.MARAŞ

1

AYDIN

NAZİLLİ

1

1

KAYSERİ

1

1

2

BALIKESİR

1

KIRŞEHİR

1

BURSA

1

KİLİS

1

1

DENİZLİ

1

KOCAELİ

1

DİYARBAKIR

1

1

KONYA

2

3

DÜZCE

1

KÜTAHYA

1

EDİRNE

2

MANİSA

TURGUTLU

1

ERZURUM

1

1

MUĞLA

1

GAZİANTEP

3

2

1

MUĞLA

FETHİYE

1

IĞDIR

1

ORDU

1

İSTANBUL

1

2

3

SAKARYA

1

1

İSTANBUL

BAKIRKÖY

2

6

4

SİVAS

1

İSTANBUL

B.ÇEKMECE

2

2

Ş.URFA

1

2

1

İSTANBUL

G.O.P

2

1

ŞIRNAK

1

1

İSTANBUL

K.ÇEKMECE

5

5

VAN

1

Kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü'
Memur-Sen eyleme gitti, Ankara'da memurlar iş bıraktı
İnfaz ve koruma memuru olarak görev yapanlar dikkat!
KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Nazbel 2 İşçi Alacak
Görevden alınan başkanlar için AK Parti'den açıklama
Nevşehir Kalaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin
Bakan Pakdemirli: THK'nın uçakları hurda
Kiralık-satılık yazanlar dikkat! 10 bin TL cezası var
İstifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Dolarda hareketli anlar! Kritik seviyeyi aştı
Hamile işçilerin 'izin hakları' nelerdir?
Hükümlülere mesleki yeterlilik belgeleri verildi
Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Erkekler için emekli yaşı kaç?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan işyerinde sigara kararı...
Soylu: Milletin temiz oyları teröre istismar edilmemeli
Sürpriz zam haberi! % 15 ikinci zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında önemli değişiklik....
Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!
Memur-Sen ile ilgili ilginç yazı! Sınavı kazanan 124 SGK müdürü.
İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
Memur-Sen'den Bakanlık önünde boş cüzdan eylemi
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketleri zarara uğratıldı mı?
Taşeronda Eylül'de 100 TL, Ekim'de 5 gün ikramiye
El freni çekilmeyen aracın önüne atladı, faciayı önledi
Ankara’da ‘iş, tayin ve atama’ örgütü!
Emsal karar! Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte son hali
Kıyı Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Fatih Erbakan'dan memur zammı teklifi açıklaması!
Memurlarda masadan kaçırılan 5 önemli konuyu saydı
CHP'den 'memura zam teklifi' tepkisi

Benzer Haberler