Anasayfa » Soru Cevap » Memur üniversitede ders verebilir mi?

Memur üniversitede ders verebilir mi?

Memur üniversitede ders verebilir mi?

Tarih :
Memur üniversitede ders verebilir mi?

Soru

Sayın memurlar.net yetkilileri,

Belediyede yüksek lisans mezunu memur olarak görev yapmaktayım. İleride doktorayı bitirme olasılığımı da göz önünde bulundurursak;

1- Akademisyenlik kadrosuna naklen atanabilir miyim?

2- Belediyede memur olarak görev yaparken üniversitede ücret karşılığı ders verebilir miyim?

İyi çalışmalar...

Cevap

Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bunlar örnek olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,

sayabiliriz.

Söz konusu statülerin bir kişi uhdesinde birleşmesi mevzuatımız uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Yani kişi hem memur hem akademik personel veya askeri personel olamaz. Hukukumuz buna cevaz vermemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." ve "Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98 inci maddesinde de "Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malüllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer."hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin son fıkrasında "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."denilmektedir.

Memur istifa etmeden akademik personel olamaz

http://sorucevap.memurlar.net/soru/1947/

657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde Devlet memurunun kazanç getirici faaliyetlerle iştigal etmeleri yasaklanmıştır. Yalnız 657 sayılı kanun ve özel kanunlarla getirilen haklar bundan müstesna bırakılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ders görevi başlıklı 89 uncu maddesinde " Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur."hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 90 ıncı maddesinde ise "Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz" denilmektedir.

Bu çerçevede Devlet memuruna görevinin yanında belirtilen hükümlere uyularak ek ders görevi verilebilir.

Devlet memuruna verilen ek ders görevi mesai saatleri içerisinde olması halinde amirinden izin alması gerektiği, mesai saatleri dışında ek ders görevi verilmesi halinde ise amirden izin alamaya gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-Devlet memuru 2914 sayılı Kanuna tabi gir göreve ancak anılan Kanun ve 2547 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde atanması mümkün bulunmaktadır.

2-Devlet memuruna görevinin yanında üniversitelerde belirtilen esaslara uyulmak suretiyle ders görevi verilebileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler