Anasayfa » İşçiler (4a) » İşçiler birden fazla işverenin yanında çalışabilirler mi?

İşçiler birden fazla işverenin yanında çalışabilirler mi?

İşçiler birden fazla işverenin yanında çalışabilirler mi?

Tarih :
İşçiler birden fazla işverenin yanında çalışabilirler mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmışlardır, yani bu kapsamdaki kişilerin birden fazla işyerinin yanında aynı anda çalışmaları mümkündür.

Bu şekilde birden fazla işverenin yanında çalışan sigortalıların kazançlarına ilişkin uygulama 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesinde açıklanmıştır.

Günlük kazanç sınırları

MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/39 md.) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Hükmü yer almaktadır. Yukarda da açıklandığı üzere sigortalı için bugün itibariyle (940,50 * 6,5= 6.113,25 TL) asgari ücretin 6.5 katından fazla sigorta primine esas kazancı bildirilirse bu kişi bu kazançtan sonrasını hissesi oranında prim iadesi olarak alabilmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler