Anasayfa » Sigortalı » Aynı süre çalışan sigortalıların sigortalı günleri farklı olabilir mi?

Aynı süre çalışan sigortalıların sigortalı günleri farklı olabilir mi?

Aynı süre çalışan sigortalıların sigortalı günleri farklı olabilir mi?

Ay içinde aynı sürelerde çalışan, aynı ücreti hak eden, hatta aynı işi yapan iki sigortalıdan birine, diğerine oranla 2,5 kat fazla prim ödeme gün sayısı verilmektedir. Nasıl olduğunu öğrenmek için yazıyı sabırla okumalısınız.

Tarih :
Aynı süre çalışan sigortalıların sigortalı günleri farklı olabilir mi?
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN SİGORTALILARIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALILAR KARŞISINDA DURUMLARI


1- Giriş

Gerek İş Kanunun 13 üncü maddesine istinaden kısmi süreli çalışan sigortalılar, gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılan sigortalılar, günün veya haftanın bazı saatlerinde çalıştırılmalarına rağmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, bu sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında, eksik sürelerinin borçlanmasında ve eksik sürelere genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kısmi süreli (part-tıme) çalışan sigortalılara göre, M.E.B da ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalışanlara çok daha fazla haklar verilmiştir.
Bu yazımızda, 5510 sayılı Kanunda öngörülen hükümler karşılaştırılmak suretiyle kısmi süreli çalışan sigortalıların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılan sigortalılar karşısındaki durumları ele alınacaktır.

2- Prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücretinin, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratların dikkate alınmayacağı öngörülmüştür.
Buna karşın, kısmi zamanlı çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı hususunda 5510 sayılı Kanunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, konuyla ilgili yapılacak hesaplama Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101 inci maddesinde açıklanmıştır. Yönetmeliğin 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı yapılmış olması halinde, kısmi süreli çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ay içindeki çalışılan toplam sürenin, 7,5 saate bölünmesi suretiyle bulunacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmaların 1 güne tamamlanacağı öngörülmüştür.
Bu durum karşısında;
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılanların ay içindeki prim ödeme gün sayıları,
"Brüt Ek Ders Ücreti Toplamı / Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı" fomülü vasıtasıyla,
-Kısmi zamanlı çalışan sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayıları ise,
"Ay İçindeki Toplam Çalışma Saati Süresi / 7,5" formülü vasıtasıyla
hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla ay içinde 40 saat karşılığında 500,00 TL ücret almaya hak kazanmış iki sigortalıdan;
Kısmi süreli çalışan sigortalıya,
40 / 7,5 = 5,33 = 6 gün,
MEB'da ek ders karşılığı çalışan uzman veya usta öğretici personele ise,
500,00 / 27,90 = 17,92 = 17 gün,
hizmet verilmektedir.
Sonuçta, ay içinde aynı sürelerde çalışan, aynı ücreti hak eden, hatta aynı işi yapan iki sigortalıdan birine, diğerine oranla 2,5 kat fazla prim ödeme gün sayısı verilmektedir.
5510 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla ilave edilen Ek-6'ncı maddede ise, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayılarının toplamının "Ay İçindeki Toplam Çalışma Saati Süresi / 7,5" formulü vasıtasıyla hesaplanması sonucunda 10 günden az olması halinde, bu kişilerin sigortalılıkları, kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemek suretiyle sağlanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla, şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli iş sözleşmesi çalışan ve ay içindeki toplam çalışma süreleri 10 günden az sigortalılar için işverenleri tarafından herhangi bir prim ödenmemektedir.
Bu durumda karşısında da kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve ay içinde 40 saat karşılığında 500,00 TL ücret almaya hak kazanmış olan bir taksi şoförüne ay içinde,
40 / 7,5 = 5,33 = 6 gün çalışmış olması (ay içinde 10 günden az çalışması) nedeniyle işvereni tarafından herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

3- Eksik sürelerinin borçlanılması

5510 sayılı Kanunun;
-Geçici 31 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılanlara, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu çalışmalarından dolayı 25/2/2011 tarihinden önceki sürelere ilişkin 30 günden eksik kalan sürelerini
-81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli iş sözleşmesine ilişkin çalışmalarından dolayı 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin 30 günden eksik kalan sürelerini
Kanunun 41 inci maddesine göre kendileri veya hak sahipleri tarafından talep edilmek kaydıyla borçlanma imkanı sağlanmıştır.
Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılanların, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 21/5/1977 tarihinden sonraki sürelere ilişkin eksik kalan sürelerini borçlanmaları mümkün bulunmakta, buna karşın kısmi süreli çalışan sigortalıların yalnızca 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin eksik kalan sürelerini borçlanmaları mümkün bulunmaktadır.

4- Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olduğu, bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödeneceği, geçici 12 nci maddeye 6111 sayılı Kanunla eklenen son fıkrada ise sözkonusu yükümlülüğün 1/1/2012 tarihinde başlayacağı öngörülmüştür.
Bu bağlamda, prim ödeme gün sayılarının farklı metodlarla hesaplanması nedeniyle, aynı süreler içinde çalışan sigortalılardan kısmi süreli çalışan sigortalılar Milli Eğitim Bakanlığına eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılan sigortalılara göre çok daha fazla genel sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalacaklardır.
Örneğin, aile içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücreti ila asgari ücretin iki katı arasında olduğu tespit edilen ve ay içinde 40 saat karşılığında 500,00 TL' ücret alan
-Kısmi süreli çalışan bir sigortalı için işvereni tarafından 6 gün hizmet bildirileceğinden, bu kişi genel sağlık sigortalısı olarak,
24 * 27,90 = 669,60
669,60 * 12 / 100 = 80,35 TL
-Milli Eğitim Bakanlığına eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılan sigortalı için işvereni tarafından 17 gün hizmet bildirileceğinden, bu kişi genel sağlık sigortalısı olarak,
13 * 27,90 = 362,70
362,70 * 12 / 100 = 43,52 TL
tutarında genel sağlık sigortası primi ödeyecektir.

5- Sonuç

Gerek kısmi süreli çalışan sigortalılar, gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalıştırılan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumunca sunulan her türlü hizmetlerden aynı şartlar dahilinde yararlanabilmektedir.
Ancak, 5510 sayılı Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalışan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumunca sunulan hizmetlerden kısmi süreli çalışan sigortalılara oranla çok daha kısa süre içinde yararlanmaya hak kazanmaktadır.
Bu bağlamda, kısmi süreli çalışan sigortalılarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman veya usta öğretici olarak çalışan sigortalılarda olduğu gibi bir düzenleme yapılması, yaşanan bu durumu ortadan kaldıracaktır.

 


Selim KAYAOĞLU
Kaynak : SGK Rehberi
OPET iflas mı etti? Flaş açıklama
Brezilya'da son 24 saatte bin 349 ölümle yeni rekor
3 dakikada marketi talan ettiler!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan İŞKUR yeniden açıldı
Maske takması için uyaran şoförü bıçakladılar
Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı
Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ödemesi ne zaman yatırılacak?
Prof. Alpay: Eski normale göre yaşıyoruz, tehlikeli!
5 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki
ABD'de ikinci Floyd vakası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
ABD'de öldürülen George Floyd için İstanbul'da sokağa indiler
Erbakan'dan dikkat çeken ABD yorumu
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Pandemi başvuru sonucunu tıkla öğren!
Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak
Ücretsiz izne çıkarılan ne zamana kadar devlet desteği alacak?İşte merak edilenler...
Darphane gram altın üretimine yeniden başladı
Okul müdürünün aracını çubukla çizen kişi öğretmen çıktı
Çalışmayan anneler süt parası alabilir mi? Sigortası olmayan süt parası alabilir mi?
Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması
Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı
Eski krediler yapılandırılacak mı?Dikkat çeken açıklama

Benzer Haberler