Anasayfa » İşçi » İzinde iş görüşmesine gitti tazminatsız işten atıldı!

İzinde iş görüşmesine gitti tazminatsız işten atıldı!

İzinde iş görüşmesine gitti tazminatsız işten atıldı!

Yargıtaydan Karar! Düğüne gideceğim diyerek izin isteyip iş arayınca...

Tarih :
İzinde iş görüşmesine gitti tazminatsız işten atıldı!

Nişan için izin isteyen işçi, izinliyken iş görüşmesi yaptığı anlaşılınca işten atıldı.

Bir işyeri çalışanı, yeğeninin nişanına katılmak için patrondan mazeret izni istedi.İşyeri sahibi de çalışanın talebini makul görerek kendisine istediği izni verdi. Ancak, işçi her ne kadar gerçekten de yeğeninin nişanı olmasına rağmen ve hatta bu nişanda bulunmasına rağmen, ayrıca başka bir şirketle iş görüşmesi yapmak üzere işveren şirketle bir otelde buluştu. Buluşma esnasında çalıştığı işyerindeki personelle karşılaşınca, izinliyken iş görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu durumun öğrenilmesi üzerine de patron çalışanı işten çıkardı.

Çalışan, işe iade davası açtı.Mahkeme çalışanın davasını kabul ederek, işe iadeye karar verdi. İşveren şirketin kararı temyizi üzerine ise, Yargıtay yerel mahkeme kararını bozarak, patronu haklı buldu.Yapılan fesih geçerli dedi.

Yüksek Mahkeme kararında, davacı işçinin her nekadar gerçekten de nişana katılmak için izin istediği ve gerçekten de nişana katıldığının sabit olmasına rağmen izin süresi içinde ysptığı iiş görüşmesi yapmasının işçi-işveren arasındaki güven ilişkisini sarsacağını değerlendirerek, işveren feshini geçerli buldu.

 

İçtihat Mertni:

9. HD. 16.10.2014 tarihli, 2014/12877 Esas, 2014/29897 Karar

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, ......dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının iş sözleşmesinin fesih gerekçesi ileri sürülmeden, çalışma olanağı kalmadığından sözlü olarak ve gerekçe gösterilmeksizin sona erdirildiğini, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı şirket ile 27/04/2010 tarihinde imzaladığı ..... iş sözleşmesine istinaden 03/05/2010 tarihinde çalışmaya başladığı davalı şirketçe davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca bildirimli ve tazminatlı olarak geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Karar başlığında davalı..... San. A.Ş.’nin unvanı hatalı olarak ..... olarak gösterilmişse de, bu hususun mahallinde her zaman düzeltilebilecek maddi hataya dayandığı anlaşıldığından bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Somut olayda davalı şirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 19.10.2012 tarihli bildirimle 18.10.2012 günü için yeğeninin nişan töreni nedeniyle mazeret izni istediği izin talebinin uygun görüldüğü ancak 18.10.2012 günü 11:00’da .... başka bir ....şirketin mülakatına katıldığının tespit edildiği, izin talebinin aksine hareket edip yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu m.17 uyarınca feshedilmiştir.

Davacının 18.10.2012 günü için yeğeninin nişanına katılacağı için mazeret izin aldığı davacı tarafından da kabul edilmektedir. Davacı tanığı kendisinin 18.10.2012 tarihinde .... saat 14:00’da nişanının olduğunu amcası davacının bu nişana katıldığını beyan etmiştir. Yargılama sırasında dinlenen davalı tanığı davacının .... bir otelde başka bir .... şirketiyle görüşmek için geldiğini bunu gördüklerini, davacıya sorduklarında davacının agresif beyanlarda bulunduğunu belirtmiştir. Bu veriler dikkate alındığında işverence gerçekleştirilen feshin geçerli olduğu, davacının yeğeninin nişanına katılmış olsa bile tören için izin isteyip başka bir .... şirketiyle görüşmeye gitmesinin davacıyla davalı arasındaki güven ilişkisinin sarsacağı, iş ilişkisinin devamının davalıdan beklenemeyeceği bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davanın REDDİNE,...'karar verildi.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler