Anasayfa » İşçi » İşveren 'bazı işçilere' daha düşük zam yapabilir mi?

İşveren 'bazı işçilere' daha düşük zam yapabilir mi?

İşveren 'bazı işçilere' daha düşük zam yapabilir mi?

İşveren bazı işçilerine daha düşük zam yapabilir mi? Yani tüm işçilere eşit zam yapılmak zorunlu mu?

Tarih :
İşveren 'bazı işçilere' daha düşük zam yapabilir mi?

İşçi ile işveren arasındaki problermlerden biri de çalışanalar yapılan farklı zam miktarlarıdır. Peki patron işçiler arasında maaş yönüyle ayırım yapıp çalışanlarına farklı miktarlarda zam yapabilirmi?

İşçi, patronu diğer çalışanlara zam yaptığı halde kendisine yapmaması halinde iş akdini haklı olarak feshedebilir mi?

Böyle bir durumda işçi ayrıca ayrımcılık tazminatı da talep edebilir mi?

Bu olaya çalışma hayatında sıklıkla da rastlanması nedeniyle Yargı önüne gelerek tartışılmıştır. Şöyle ki,

Davacı çalışan(İşçi) diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia ederek dava açmış kıdem tazminatı ve ayrımcılık tazminatını talep etmiştir. Yerel Mahkemece verilen kararda, '...bilirkişi raporuna dayanılarak tanık beyanlarından davacıya zam yapılmadığı, davacının diğer çalışanlara ne kadar zam yapıldığını ispatlayacak belgelere ve bu belgelerlin işverence tutulup düzenlenmesi sebebiyle ulaşma imkanı olmadığından, davacının iddiasının aksinin işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle kıdem tazminatının kabulüne, ayrımcılık tazminatının ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararın taraflarca temyizi üzerine;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13/01/2016 tarihli, 2014/27211 esas, 2016/619 Karar sayılı kararında özetle şu şekilde karar vermiştir:

'...davacı diğer çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini iddia etse de; dosyada zam yapılması konusunda davacı işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davacı işçiye zam yapılmamasının işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı ve iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla, ayrımcılık tazminatı ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir...'şekilnde değerlendirilmiştir.

Özetle, Yargıtay bir işçiye zam yapılmayıp diğerlerine zammın yapılmış olmasını haklı fesih saymamıştır. Burada tarafların arasında yazılı sözleşmenin olmamasını gerekçe yapmıştır.Bu nedenle de, Ayrımcılık ve kıdem tazminatının da verilmemesi gerektiği görüşündedir.

Ancak bu durum işverenin eşit işlem borcunun olmadığı anlamına gelmez

Kısaca İşverenin aynı işi yapan tüm işçilere ücret artışı yapılacaksa haklı bir gerekçe ortaya konmadığı sürece aynı oranda artış yapması gerekir.

İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden nesnel nedenlerin varlığı halinde ise eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler