Anasayfa » İlan » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı brüt 35 bin 91 TL ücretle sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı brüt 35 bin 91 TL ücretle sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı brüt 35 bin 91 TL ücretle sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sözleşme tavanı 8.772,86 TL olup, bu tutarın dört katı 35.091,44 TL dir.

Tarih :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı brüt 35 bin 91 TL ücretle sözleşmeli bilişim personeli alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 13 (onüç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(Özel Şartlar İçin)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

- Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), İş Zekası - - Uzmanı için 410 24 07 nolu,

- CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) için 410 22 26 nolu,

- Veri Ambarı Uzmanı, için 410 24 77 nolu,

- Ağ Uzmanı, için 410 20 22 nolu,

- Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Uzmanı için 410 20 86 nolu telefonlar ile iritbata geçilebilir.

(Genel Şartlar İçin)

Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 410 15 30-1531-1541

İlan Bilgileri

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 13 (on üç) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),


e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;

A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,

Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan"Denklik Belgesi" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle geçen ve özel şartlarda belirtilen pozisyon unvanları ile aynı SGK meslek kodundan yatırılmış hizmet süreleri dikkate alınır.


1. İstenen Belgeler

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş - çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devlet üzerinden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak),

5) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

2. Başvuru Şekli ve Zamanı


Başvuruların 14/07/2021 - 06/08/2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Başvurular 06/08/2021 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra"Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir."Başvurularım" ekranından"Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında puan sırasına göre ilan edilen personel sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.


BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri bilgilerine başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişebilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecek ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET

Tabloda belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir.


Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Unvan: Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (A Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 4 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının dört katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (B Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 3 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının üç katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (. NET) (B Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1


Ücret: 3 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının üç katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: İş Zekası Uzmanı (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Veri Ambarı Uzmanı (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1


Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Uzmanı (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Ağ Uzmanı (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (B Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 3 Kat


Açıklama: Sözleşme ücret tavanının üç katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Unvan: CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) (C Grubu)

Alınacak Kişi Sayısı: 1

Ücret: 2 Kat

Açıklama: Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Özel Şartlar İçin)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü


- Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net), İş Zekası - - Uzmanı için 410 24 07 nolu,

- CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) için 410 22 26 nolu,

- Veri Ambarı Uzmanı, için 410 24 77 nolu,

- Ağ Uzmanı, için 410 20 22 nolu,

- Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Uzmanı için 410 20 86 nolu telefonlara ulaşılabilir.

(Genel Şartlar İçin)

Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 410 15 30-1531-1541

Kaynak : SGK Rehberi
6 parti, parlamenter sistem için ikinci kez masaya oturdu
Kur’an kursunda cinsel taciz davasına 188 yıl hapis talebi
Bakanlıktan 'sıfır araç' hamlesi
Bakan Mahmut Özer: Yol haritasını çıkaracağız
Hastasından ameliyat parası istedi: Gözaltına alındı
Altın fiyatları için kritik saatler başladı!
Bitcoin'e 4 yılın en büyük güncellemesi geliyor
Merkez’in kritik kararı öncesinde betonculardan faiz çıkışı
Kamuda çalışan hiçbir işçi artık asgari ücretle çalışmıyor'
TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ABD'de yaşayan Trabzonlu çifte anlamlı jest
Milletvekili ve ailelerine 4 yıldızlı ücretsiz tedavi!
YÖK Başkanı Özvar aşı olan öğretim üyesi oranını açıkladı
Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı
Trafik cezalarına dikkat! Fotoğraf yoksa iptal ediliyor
Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana tazminat şoku
Milli Gazete: 3600 ek gösterge yıl sonuna yasalaşması bekleniyor!
Önce bindir sonra indir reklama yasak geliyor!
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Kıskaç altındaki MB faiz indirimi planlıyor
Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı
Evde doğurduğu bebeğini öldüren kadın hastanede hayatını kaybetti
Balık bollaştı, fiyat yarı yarıya düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek
ABD-Türkiye arasındaki en üst düzey toplantı gerçekleşti
Balık bollaştı, fiyat yarı yarıya düştü
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?
Başkan Erdoğan BM'de müjdeyi duyurdu
Gözler Yiğit Bulut'u arıyor! Dolar için kritik tarihler geldi
CHP'li ilçe başkanından Erdoğan'a yönelik küstah sözler
Oyuncu Uğur Arda Aydın'a 'cinsel taciz' suçundan hapis cezası

Benzer Haberler