Anasayfa » İşveren » Doğrudan Teminle Yapılan İhalelerde Artık Sgk’dan Belge İstenilmeyecek!

Doğrudan Teminle Yapılan İhalelerde Artık Sgk’dan Belge İstenilmeyecek!

Doğrudan Teminle Yapılan İhalelerde Artık Sgk’dan Belge İstenilmeyecek!

Tarih :
Doğrudan Teminle Yapılan İhalelerde Artık Sgk’dan Belge İstenilmeyecek!

Vergi uygulamalarında halen doğrudan temin yöntemiyle de olsa idare tarafından 2.000 TL’yi aşan bir tutarda ödeme yapılıyorsa, mükelleflerden vergi borcunun olmadığına dair yazı istenilmektedir.

Eğer ki vergi borcu yoktur yazısı istenilen mükellefin vergi borcu 1.000 TL’yi aşmıyorsa bu durumda vergi borcunun olmadığı kabul ediliyor.

Sosyal güvenlik uygulamalarında ise SGK 2013/41 genelgesinde doğrudan temin usulü ile yapılan işlerde ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri SGK’ya bildirme

yükümlülüğünü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğünü ve teminat iadesi sırasında SGK’dan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğünü kaldırmıştır.

SGK’nın bu konudaki açıklaması şöyle:

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine

ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.

Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım

işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme

yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı

hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”

Benzer Haberler