Anasayfa » Medya Haberleri » Sözleşmeli Personel Genelgesinde Açıklanması Gereken Hususlar

Sözleşmeli Personel Genelgesinde Açıklanması Gereken Hususlar

Sözleşmeli Personel Genelgesinde Açıklanması Gereken Hususlar

Tarih :
Sözleşmeli Personel Genelgesinde Açıklanması Gereken Hususlar
Sözleşmeli Personel Genelgesinde Açıklanması Gereken Hususlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan Sözleşmeli Personel Genelgesinin açıklanması gereken önemli bölümleri ile kafa karıştıran kısımlarını açıklamaya çalışacağız. Konunun sonunda da soru ve cevaplarla konuyu daha anlaşılır hale getireceğiz.

1- Genel Açıklamalar

4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelere ilişkin yapılacak işlemleri örneklerle açıklamaya çalışacağız.

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Düzenlemeler

2.1- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmaları

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanununa eklenen geçici 37 nci madde uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda vizelenmiş veya kadro ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği 4/6/2011 tarihinde çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Kurumlarınca atanacaklardır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak, bunlar için söz konusu maddede belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlatılacaktır.

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar da bu görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükmünden yararlanacaklardır.

Ancak, ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar bu maddeden yararlanmayacaklardır.


2.2- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışması bulunanlardan memur kadrolarına atananlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 1- 12/10/2008 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak Denizli Devlet Hastanesinde çalışmaya başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan ilgilinin 14/6/2011 tarihli başvurusu üzerine Kurumunca 20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu kişi atamasının yapıldığı 20/6/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 2- 15/4/2005-14/6/2007 tarihleri arasında memur olarak 5434 sayılı Kanuna tabi görev yaptıktan sonra 1/11/2008 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan sigortalının, 18/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine memur kadrosuna atanması yapılmıştır

Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunduğundan, memur kadrosuna atandığı tarihten itibaren hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

2011-55 sayılı Genelgede; "657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılardan memur kadrosuna atananlar hakkında kamu işverenlerince, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca memur kadrosuna atandıkları tarihi takip eden günden itibaren 10 gün içinde, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi", Kanunun 8 inci maddesi uyarınca da memur kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 15 gün içinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" nin e-sigorta yoluyla düzenlenmesi gerekmektedir.Bunlardan haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri Kurumlarınca, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların ise SGİM/SGM'lerce yapılacaktır. "ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Çeşitli hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde; "Sözleşmeli personel, istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilendirilen sözleşmeli personel hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükmü uygulanır."hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince personel istekte bulunmuşsa 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilebilecektir. Şayet sözleşmeli personel göreve 1.10.2008 tarihinden sonra başlamışsa hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez.
Genelgeye dikkatli bakıldığında "4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılardan memur kadrosuna atananlar" ibaresinin olduğu görülecektir. 5510 4-a ya tabi değillerse bu ifadeler dikkate alınmamalıdır.

2.3- Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

Genelgede; "Kararnamenin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37 nci madde uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. Ayrıca, bunlardan 2182 sayılı Kanunun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin veya 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanuna tabi olarak sözleşmeli statüde görevde olanlara bir derece verilecektir.
Örnek 1- 20/11/1999 - 20/3/2001 tarihleri arasında yedek subaylık hizmeti bulunan 18/8/2002 tarihinde de 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan 4 yıllık Eğitim Fakültesi mezunu olan sigortalının, 8/6/2011 tarihli başvurusu üzerine 20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.
Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalının atamasının yapıldığı tarih itibariyle kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen 9 yıl, yedek subay olarak 5434 sayılı Kanuna tabi geçen 1 yıl 4 ay süresi de (bu süresine karşılık verilen 3 ay fiili hizmet süresi zammı hariç olmak üzere) değerlendirilmek, 15/1/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5289 sayılı Kanun uyarınca bu tarihte 4/B statüsünde görevde olması nedeniyle 1 derece de verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı 5 inci derecenin 2 inci kademesi olarak tespit edilecek ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 5 inci derecede bulunanlar için tahsis edilen 900 ek gösterge rakamı uygulanacaktır."ifadesine yer verilmiştir.

632 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sözleşmeli personele ilave bir derece verilir mi?

Sözleşmeli personel statüsünden 632 sayılı KHK gereğince memur kadrosuna atananlara 2182 sayılı Kanunun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin veya 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanuna tabi olarak sözleşmeli statüde görevde olanlara bir derece verilemez. Çünkü, 632 sayılı KHK de bu yönde bir düzenleme yoktur.
Örnek olarak 4046 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde benzer bir düzenleme yer almaktadır. Burada; Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bunlardan memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Örnek 2- 9/2/2001 - 18/5/2003 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak Malatya Devlet Hastanesinde mesleği ile ilgili olmayan görevde çalışmakta iken, 12/4/2004 tarihinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık memuru olarak göreve başlayan 2 yıllık yüksek okul mezunu sigortalının 15/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 21/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.
Bu sigortalının atamasının yapıldığı tarih itibariyle yalnızca 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak geçen süresi kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek olup 9/2/2001-18/5/2003 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçen süresi mesleği ile ilgili olmadığından sadece emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilecektir.
Atamasının yapıldığı tarih itibariyle, 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak geçen 7 yıl 2 ay 8 gün hizmetinin değerlendirilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı 8 inci derecenin 3 üncü kademesi olarak tespit edilecektir.

Örnek 3- 19/8/2000 - 18/6/2003 tarihleri arasında özel bir dershanede öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 13/8/2006 tarihinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca öğretmen olarak göreve başlayan ve 12/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 24/6/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan sigortalının, 19/8/2000 - 18/6/2003 tarihleri arasında mesleği ile geçen süresinin 2/3'ü, 13/8/2006 tarihinden kadroya atandığı tarihe kadar olan süresinin ise tamamı kazanılmış hak aylığında, mesleği ile ilgili olarak özel sektörde geçen ve kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınamayan kalan süresi ayrıca emeklilik keseneğine esas aylığının tespitinde değerlendirilecektir.

Genelgede yer verilen örnekte altı çizili kısımların doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ilgili personel 5510 sayılı Kanunun 4-c kapsamında sigortalı olacağından ve 5510 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle emekli keseneğine esas derece ve kademe hesabı yapılamaz. Dolayısıyla Genelgenin bu kısımlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

3- Aylık Bağlanmasına İlişkin Esaslar

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ile birlikte 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, görev yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının statülerini değiştirmediği gibi Kararname kapsamında yer alan ilgililerin durumlarında da zorunlu bir statü değişikliğine yol açmamaktadır.

Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan bilahare emekliliklerini talep edenlere aylık bağlanması esnasında dikkate alınacak mevzuat, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre belirlenecektir. Ancak, statü değişikliğinden sonra malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmak suretiyle son defa tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılması gerekecektir.


3.2 - 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanlar

3.2.1 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaları bulunanlar

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü uygulanacaktır.

Bu durumda bulunanlar hakkında;
-Mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden aylık bağlanacak sigortalılık statüsü tespit edilecektir.
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ederken malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanarak son defa tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılması gerekecektir.
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsü dikkate alınarak yaşlılık aylığı bağlanmasını talep edecek olanların hizmet ve yaşa göre emeklilik hakkının kazanılıp kazanılmadığının tespitinde göreve başlayış tarihleri dikkate alınarak 5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi ile geçici 205 inci maddesindeki yaş ve hizmet süreleri esas alınacaktır.
Yaşlılık aylığının hesaplanmasında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri esas alınacaktır.

3.2.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi arasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaları bulunanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı tercih edenler hakkında, 5510 sayılı Kanunun asıl maddeleri uygulanacaktır.

4 - Emeklilik İkramiyesi

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir. Bu personelin iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmü, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanlar hakkında ise 5434 sayılı Kanunun Ek 82 nci maddesi hükmü esas alınacaktır.

Sorular ve Cevaplar

Soru -1- Hayırlı günler. Açıklama çok kişinin kafasını karıştırdı. Ben de onlardan biriyim. Ben 1999 da normal işçi olarak SSK lı oldum. 2006 yılına kadar aralıklarla da SSK devam etti. Şuan 3000 günden fazla pirimim var. 2006 da 657 4/b olarak atandım öncesinde memuriyetle uzaktan yakından alakam yok. Şimdi ben 2006 da atandığım için 5434 den mi yararlanacağım yoksa 2008 den sonra memur olacağım için 5510 dan mı yararlanacağım? Allah rızası için açıklayın.

Cevap -1- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrosuna atananların daha önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi hiç hizmeti yoksa 5510 sayılı Kanunun 4-c maddesi kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir. Yani hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanamaz.( 5510 sayılı Kanunla atıf yapılanlar hariç)

Soru -2- 1991 yılında 657/4-B programcı olarak çalışmaya başladım. Daha önce de 1979 yılında 2 yıllık sigortalı çalışmışlığım var. Hiç memur olarak çalışmadım. Şimdi emekli sandığına geçemiyorum. Genelgeden anladığım bu aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap -2- Doğru anlamışsınız. Hakkınızda 5434 sayılı Kanun değil, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak.

Soru -3- Genelgede 5289 sayılı Kanun gereğince ilave bir derece verilmesinden bahsediliyor. Bu doğru mu?

Cevap -3- Maalesef doğru değildir. 632 sayılı KHK gereğince memur kadrolarına atananlar hakkında ilave bir derece verilmesini düzenleyen mevzuat hükümleri uygulanamaz. Bu konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber"de de bu konuya ilişkin bir açıklama yoktur. Ayrıca, 632 sayılı KHK de uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun bu konuda beyanda bulunması mevzuata aykırıdır.

Soru -4- Daha önce 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel olarak emekli sandığına bağlı olarak yaklaşık 4 yıl (04.2004-06.2008)hizmet verdim.06.2008 de 4924 sözleşmeli pozisyondan ayrılıp 4/B li olarak atandım. 07/2008 tarihinden bu zamana kadar da 4/B li olarak çalışıyorum. 632 sayılı HKK ile devlet memurluğuna geçiyorum. 5510 sayılı Kanuna mı yoksa 5434 sayılı Kanuna mı bağlı olacağım.

Cevap -4- İlgili personel daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştığı için ilgisi yine 5434 sayılı Kanun olacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakanlık uyardı: Sosyal medya, mesaj ve maillere dikkat
Kalın'dan İYİ Parti yorumu! Cumhur İttifakı Akşener konusunda ısrarcı
Babacan, Erdoğan'ın sözlerine canlı yayında anketlerle yanıt verdi!
Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kamudaki personel sorunlarına çözüm zamanı gelmeyecek mi?
Dünya devine koronavirüs şoku!
60 yaş ve üstü aktif hasta sayısının en yüksek olduğu iki il
Bir ilin virüs haritası bir ayda bu hale geldi
Araç sahipleri dikkat! 2. zam geliyor!
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
İYİ Partili ilçe başkanı, eski milletvekili'nin üzerine yürüdü
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rusya'ya petrol darbesi! 21 milyar dolar azaldı
İki duayenden ekonomi analizi
Mirasçı vefat edenin bankadaki parasını nasıl alabilir?
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Gök taşı yağmuru başlıyor
Olağanüstü miras! Aşiret ortak çıktı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
CHP'de yeni A Takımı belli oldu!
Altın günü 479 TL'den tamamladı
Başkan Erdoğan'dan Babacan'a cevap!
Bakanlıktan 81 ilimize yeni korona genelgesi
Dünyaya ilan ettiler! Çin'den ABD'ye yaptırım
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız işten atılıyor...
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 251 sağlık personeli alacak
O kurul üyelerinin maaşı 15.446 TL oldu!
'U' dönüşü yaparken denize uçtu
Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi!
Burun kanamalarına dikkat!
Şırnak'ta HDP'li yöneticiler hakkında taciz soruşturması.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
Koronavirüs 100 milyon yeni yoksul yarattı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilim Kurulu üyesi: 'Mesai saatleri düzenlemesi şart'
Tercih yaparken aman dikkat! Uzman isimden önemli uyarılar
Cağ kebabı için bir milyonluk tesis
SSK mı yoksa Bağ-Kur mu?
Analistler 'işsizlik rakamları'na ne dedi?
Huawei'yi zor günler bekliyor!
Hastasına bakana 1.544 TL maaş
TSYD'ye baskın! Spor salonunun kilitlerini kırdılar

Benzer Haberler