Anasayfa » Emekli » Yaşlılık Toptan Ödemesi nedir ve hangi hallerde ödenir?

Yaşlılık Toptan Ödemesi nedir ve hangi hallerde ödenir?

Yaşlılık Toptan Ödemesi nedir ve hangi hallerde ödenir?

Tarih :
Yaşlılık Toptan Ödemesi nedir ve hangi hallerde ödenir?

Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve bu Kanuna göre ilk defa 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan,
- Çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden,
- Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,
sigortalılara yapılacaktır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dilekçeye; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi, henüz Kuruma verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi, sigortalılığına esas faaliyetine son vereceğini beyan eden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için de sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenir.” hükmü 5/12/2017 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile kaldırılmıştır.

5/12/2017 tarihinden sonra yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunan 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalılarının 4/1-(a) sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan, 4/1-(b) sigortalılarının işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin ilgili üniteye veya 4/1-(c) sigortalılarının kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına örneği Kurumca hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurması yeterli olacaktır.

Yaşlılık toptan ödemesinin tutarı;
Sigortalı;
- 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında ise kendi adına bildirilen,
- 4/1-(b) kapsamında ise kendisinin ödediği,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin (% 20) her yıla ait tutarının;

- Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,
toptan ödeme şeklinde verilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmeyecek ayrıca, sigortalının hizmet borçlanmaları da yaşlılık toptan ödemesine dahil edilmeyecektir.

Yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunup tarafına yaşlılık toptan ödemesi yapılan sigortalılardan, toptan ödeme tarihinden önce geçen hizmetlerinin toptan ödeme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, söz konusu hizmetler dahil edilerek toptan ödeme işlemi düzeltilecektir.

Ayrıca, toptan ödeme yapıldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların toptan ödeme tarihinden sonra geçen çalışmaları talepte bulunmaları halinde toptan ödeme şeklinde verilecektir.

Yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması talebinde bulunan ve talep tarihi itibari ile yaşlılık aylığı için diğer şartları taşımakla birlikte gerekli prim ödeme gün sayısını sonradan tespit edilen hizmet süreleriyle tamamlayanlardan, toptan ödeme talebinden önce tahsis talebinde bulunanlara ilk tahsis talep tarihi, diğerlerine ise toptan ödeme talep tarihi esas alınarak aylık bağlanacak, bunlardan toptan ödeme yapılmış olanlara ödenen tutarlar bağlanacak aylıklardan mahsup edilecektir.

Örnek: 1/1/1989 tarihinde sigortalılığı başlayan ve toptan ödeme yapılması için aranan yaş şartını yerine getiren sigortalının, yaşlılık aylığı talebinde bulunmaksızın doğrudan 1/1/2020 tarihli toptan ödeme talebine istinaden 3300 günlük hizmeti toptan ödeme olarak ödenmiştir. Ancak, dosyada yapılan incelemede sigortalının başka bir sicilde geçen 300 günlük hizmeti ile birlikte aylık bağlanması için aranan 3600 gün koşulunu yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bu durumda, sigortalıya toptan ödeme talep tarihi olan 1/1/2020 tarihini takip eden ay başından itibaren yaşlılık aylığı bağlanacak ve toptan ödeme tutarı bağlanacak aylıktan mahsup edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler