Anasayfa » Medya Haberleri » Süreyi dolduran 45/A'lı sözleşmeli personelin kadroya atanma süreci başladı

Süreyi dolduran 45/A'lı sözleşmeli personelin kadroya atanma süreci başladı

Süreyi dolduran 45/A'lı sözleşmeli personelin kadroya atanma süreci başladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından bir yazı yayınlanarak 3 yıllık süreyi dolduran 45/A’lı sözleşmeli personelin kadroya atanması için yapılacak işlemler ile ilgili il sağlık müdürlüklerine bir yazı gönderdi.

Tarih :
Süreyi dolduran 45/A'lı sözleşmeli personelin kadroya atanma süreci başladı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76219013-903.02.01
Konu : 663 Sayılı KHK’nın 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Memur Kadrolarına Atanması

 

DAĞITIM YERLERİNE

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı” başlıklı 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, “Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü ile beşinci fıkrasında, “Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Mezkûr hükümler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sorunsuz bir şekilde yürütülmesini teminen Müdürlüğünüzce aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

1. Kadrolu atanmalarına esas olarak;
a) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre çalışanlardan, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında kadrolu olarak atanma talebine dair dilekçeleri ile birlikte diploma veya geçici mezuniyet belgesi (İl Sağlık Müdürlüğünce aslının görülmesine müteakip onaylı (arkalı-önlü) örneği gönderilecektir.) (sözleşmeli olarak atanmasına esas mezuniyet belgesi), görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu) ve askerlik durum belgesi alınacaktır.

b) Alınan dilekçe ve belgeler, unvan ve branş bazında ayrı ayrı ilgili Başkanlığa hitaplı listeler halinde hazırlanarak her ayın ilk haftası Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilecektir.

c) Personelin taleplerinin ÇKYS/İKYS sistemine (45/A Sözleşmeli – 657 ye geçiş işlemleri) girişlerine ilişkin kılavuz yazımız ekinde gönderilmektedir. Anılan sisteme İliniz tarafından girilmeyen taleplere Bakanlığımızca işlem tesis edilmeyecektir.

ç) Personelin sözleşmeli olarak ilk göreve başlama tarihi ÇKYS/İKYS’den İliniz tarafından kontrol edilecektir.

d) Personelin sözleşmeli olarak atanmadan önce veya görevde iken askerlikte geçen sürelerin başlama (sevk) ve bitiş (terhis) tarihleri İliniz tarafından ÇKYS/İKYS’ye girilecektir.

e) Kadroya atanma talebinde bulunanların durumları ve belgelerinin incelenmesini müteakip Bakanlığımızca kadroya atama işlemi yapılacaktır.

2. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak atanmasına esas teşkil eden KPSS sınavına müracaat tarihinden kadroya atanacağı tarihe kadar, başka bir bölüm veya programdan mezuniyeti varsa, personelin öğrenim bilgileri ve mezuniyet tarihleri ÇKYS/İKYS kayıtlarına İliniz tarafından işlenecektir. Birden fazla öğrenim durumu olanların intibakları atama kararlarının yapılmasına müteakip bilahare
yapılacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında geçen diğer hizmetlerin birleştirme ve değerlendirme işlemleri, personelin kadrolu olarak göreve başladıktan sonra personelin talebine istinaden Genel Müdürlüğümüzce istenecek belgelere göre bilahare yapılacaktır.

4. Personelin kadrolu göreve başlamaya ilişkin tebliğ tebellüğ işlemleri, görev yaptığı sağlık tesisinin amirleri tarafından yapılacak ve ayrılış-başlayış tarihleri (atama işlemi gerçekleştirilen personelin sözleşmeden ayrılış tarihini takip eden ayın 14’ü, kadroya başlayış tarihinin ise ayın 15’i olacak şekilde) ÇKYS/İKYS’ye işlenecek olup tebliğ tebellüğ belgesinin bir sureti personelin özlük dosyasına konulacaktır.

5. Kadrolu ataması yapılan personele tebliğ-tebellüğü yapmasına engel yasal mazeret (askerlik, doğum, sağlık raporu vb.) bulunması halinde, tebliğ-tebellüğü işlemi yasal mazeretinin bitiminde (sözleşmeden ayrılış tarihini takip eden ayın 14’ü, kadroya başlayış tarihinin ise ayın 15’i olacak şekilde) yapılacaktır.

6. Talepleri doğrultusunda kadroya ataması yapılanlardan, kadrolu atanmaktan vazgeçerek atama kararını tebellüğ etmeyenlerden atama kararının iptali için dilekçe alınarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin sağlanması ile sözleşmeliden kadroya atanmak istemeyenlerin sözleşmeli olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

7. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara ataması yapılan personelin özlük dosyaları göreve başlamalarına müteakip ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.
Bilgilerinizi, ilgili personele duyurulmasını ve gereğini rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
ÇKYS Yardım Kılavuzu (3 Sayfa)

Dağıtım:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler