Anasayfa » Taşeron » Sağlık Bakanlığı 4/D'li sürekli işçi göreve başlama duyurusu yayımladı!

Sağlık Bakanlığı 4/D'li sürekli işçi göreve başlama duyurusu yayımladı!

Sağlık Bakanlığı 4/D'li sürekli işçi göreve başlama duyurusu yayımladı!

Sağlık Bakanlığı 4/D'li sürekli işçilerin görev başlama duyurusu yayımladı!

Tarih :
Sağlık Bakanlığı 4/D'li sürekli işçi göreve başlama duyurusu yayımladı!

Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin görev başlama duyurusu yayımladı! Bakanlık ilanın, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olduğunu ve hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacağını belirtti.

İşte Bakanlığın yaptığı duyurunun tam metni;

Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Yedek Olarak Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

TC

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Yedek Olarak Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı

Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir.
Merkez teşkilatına yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asıl olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden; mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple boş kalan kadrolara 8 – 9 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sıralamaya göre atama işlemleri Bakanlık Makamının 27.09.2019 tarih ve 4212 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda taşra teşkilatına 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yedek aday olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Mezkûr ilan, kura neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu çerçevede;

1- 8–9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yedek olarak atanmaya hak kazananların, atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; Bakanlık Makamının 01/04/2019 tarih ve 1168 sayılı Oluru ile değiştirilen 24/12/2018 tarihli ve 534 sayılı onayının 16.maddesi ile İl Sağlık Müdürlükleri uhdesinde kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Yedek adayların atanmaya esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki ilgili alana girişi yapılacak ve mezkûr belgeler kişiler adına oluşturulacak özlük dosyalarında İl Sağlık Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

2- Yedek hak sahiplerindengöreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerince 20-21-22/05/2020 tarihleri arasında alınacaktır. Yedek hak sahipleri; bu süre içinde istenen belgeler ile birlikte yerleşmeye hak kazandığı il sağlık müdürlüğüne şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında, İstanbul iline çok sayıda yedek personel alımı yapılacağından, kura neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adayların öncelikli olarak atamaları, Bakanlığımızca il sosyalleştirme bölgesi emrine yapılacak olup İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık tesislerinin ihtiyaçlarına göre gerekli planlama yapılacaktır. Yapılan planlama neticesinde sağlık tesislerine yedek olarak atananların evrakları göreve başlamak için atandığı yere müracaat ettiğinde sağlık tesisi yöneticiliğince oluşturulacak komisyon marifeti ile incelenecek, uygun görüldüğü takdirde hak sahibi ile sözleşme imzalanarak derhal göreve başlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listeden sırası ile aynı usule göre atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle söz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

3- Yerleşmeye yedek olarak hak kazanmış olan adayların, ibraz ettikleri Adli Sicil Belgesinin incelenmesi neticesinde, “terör örgütlerine veya Mili Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna dair bilgiye rastlanıldığında, bu meyanda tespit edilen kişilerle ilgili bilgi ve belgeler ekte gönderilen excel (ek-2) formatına işlenerek ivedilikle Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bunların dışında kalanların adli sicil durumları, Bakanlığımız Mülga Hukuk Müşavirliğinin 26.03.2018 tarihli ve 2635 sayılı yazısı doğrultusunda komisyonlarca değerlendirilecek ve sonuca bağlanacaktır.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5-Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki yedek hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

6- Yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan, hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri hariç istenilen belgeler bizzat yedek hak sahibi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7-Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler İl Sağlık Müdürlüklerince yerine getirilecek olup atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince yazılı bilgi verilecektir.

8- Hastalığı nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

9- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

10- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleştirilen yedek hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

11- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1’de yer alan başvuru evrakları İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları ÇKYS’de belirtilen modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

Kaynak : SGK Rehberi
Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek yeni partiyi kuracağız
Çalışanlara güzel haber! 2021'de 40 günlük tatil geliyor!
25 Kasım 2020 den önemli gündem başlıkları
ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu
Bakanlık güncelledi! Korona atlatanlar 3 ay temaslı sayılmayacak
Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
KYK borcu nasıl ödenir?
Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle ağladı
Eski AK Parti Milletvekili Arslan, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Öğretmenlerin sorunlarına ilişkin 5 maddelik öneri!
Altın fiyatlarında aşağı hareket belirginleşti
EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı
Avrupa Parlamentosu'nda 4'ü cinsel taciz, 154 soygun ve hırsızlık yaşandı
201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
Koronadan öldü, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
Alkollü ve tüfekli sürücüden şaşırtan savunma: Ben kötü insan değilim
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Eşinden boşandırdı, kredi çektirdi...
3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı
Aşıda merak edilen soru: Öncelik kimlerin olacak?
Cumhurbaşkanlığı'ndan Bülent Arınç'ın istifası ile ilgili açıklama!
Rusya'da üretilen COVID-19 aşı adayının fiyatı belli oldu
Yargıtay'dan 'işkolik' çalışanlara kötü haber! Ağır kusur sayıldı..
Borcu olanlar dikkat! 10 soruda online yapılandırma başvurusu
Dolarda ne oluyor? Ekonomistler 4 maddede özetledi!
Cumhurbaşkanı'ndan 'öğretmenler günü' mesajı
Isparta'da belediye başkanının evine silahlı saldırı

Benzer Haberler