Anasayfa » Sigortalı » Sigortalıların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bilmesi gerekenler

Sigortalıların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bilmesi gerekenler

Sigortalıların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bilmesi gerekenler

Sigortalıların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bilmesi gerekenleri öğrenmek için başlığa tıklayınız.

Tarih :
Sigortalıların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bilmesi gerekenler

SİGORTALILARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER.

1- Asgari Geçim İndirimi Hangi Esaslara Göre Belirlenerek Ücretlilere Ödemede Bulunulmaktadır?

Asgarî geçim indirimi;

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

* Mükellefin kendisi için % 50'si,

*Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

*Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i

*Diğer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

2- Çalışan Ücretlinin Çocuk Sayısında, Medeni Durumunda Değişiklik Olması Halinde Asgari Geçim İndirimi Hangi Esaslara Göre Hesaplanır? Değişiklikleri Bildirmek İçin Yasal Bir Süre Var Mıdır?

Yasanın uygulanmasında temel başlangıç noktası ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunmaları ile başlamaktadır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

3- Konutlarda Kapıcılık Görevinde Çalışanların Asgari Geçim İndiriminden Faydalanma Hakları Var Mıdır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi 6 ncı fıkrasında; “ Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir) Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.” denilmektedir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kapıcılık hizmetlerinde çalışanların ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığından, Asgari Geçim İndirimi uygulaması da ücretlilerin elde ettikleri kazançlarından kesilen gelir vergisini ilgilendirdiğinden, bu kişilerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaları mümkün değildir.

4- 2 Yıldır Çalıştığım İşyerinde İşverenim Aylık Olarak Ödemesi Gereken Asgari Geçim İndirimi Tutarlarını Tarafıma Ödememektedir. Bu Durumda Hakkımızı Arayabileceğim Kurum Neresidir? İşverene Uygulanacak Herhangi Bir Cezai Yaptırım Mevcut Mudur?

Bu durumdaki işverenlerin yaptığı eylem hem Gelir Vergisi Kanunu hem de İş Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde suç unsuru bulunan işveren hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerine aynı Kanunun 32. Maddesinde sayılan “ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını” ödeme mükellefiyetini yerine getirmediği gerekçesiyle şikayette bulunulması gerekmektedir. Bu Kurum tarafından yapılacak araştırma sonucuna göre işveren hakkında yine 4857 sayılı İş Kanununun 102 Maddesi gereği idari para cezası tatbik edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu açısından ise işverenin kanuna aykırı eylemi dolayısıyla bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne veya ilgili Defterdarlıklara şikayette bulunma hakları mevcut olup, bu Kurum tarafından yapılacak araştırma sonucunda da ilgili işverene vergi Ziyaı cezası kesilmektedir.

5- İşverenin Yasal Sürelerinde Ödemediği Asgari Geçim İndirimi Tutarlarının Ödenmesi Hususunda Talepte Bulunmak Ve Hak Kaybının Olmaması İçin Belli Bir Süre Kısıtlaması Var Mıdır?

Çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde 17.04.2008 tarih, 5754 Sayılı Kanunun 85 maddesi ile yapılan düzenleme de “ Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.” Denilmektedir. Yine ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak hüküm altına alınmıştır. Madde hükmü gereği işveren tarafından yasal süresinde ödenmeyen ( AGİ ) tutarlarının ödenmesinin işverenden istenilmesi için 5 yıllık zamanaşımı süresini geçirilmemesi gerekmektedir.

6-Aynı Yıl İçerisinde İşyeri Değiştirmek Zorunda Kalan Çalışanlar Hangi Tarih İtibariyle Asgari Geçim İndiriminden Faydalanacaktır?

Yıl içinde işyeri değişen ücretli çalışanlar, yeni işyerlerinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yaralanabileceklerdir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus yeni işyerine başlanıldığı zaman işverene Asgari Geçim İndirimi ödemesi yapması için gerekli olan bilgilerin sunulması yani, “Aile Durum Bildiriminin” yapılması gerekmektedir. Bu durumda “Aile Durum Bildirimi” nin yapıldığı tarihten itibaren yararlanılmaya başlanacaktır.

7- 5510 Sayılı Kanunun 4-A Maddesi Kapsamında Sigortalı Olarak İki Ayrı İşyerinde Çalışmaktayım. Bu Durumda Her İki İşyerinden De Asgari Geçim İndirimi Alma Hakkım Mevcut Mudur?

Eğer Böyle Bir Hakkım Yoksa Asgari Geçim İndirimi Ödemesi Yapacak İşyeri Neye Göre Belirlenmektedir?

28.03.2007 tarih, 5615 Sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI ANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ un 2. maddesi ile değiştirilen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 32. Maddesinde yapılan düzenleme ücretliler hakkında yapılmış şahsi düzenleme olup, işveren bazında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle birden fazla işyerinde çalışılıp ücret alınmış olsa da sadece 1 işyerinden dolayı asgari geçim indirimi ödemesinden faydalanılabileceğinden, diğer işyerlerinden faydalanma hakkı yoktur.

Birden fazla işyerinde çalışmanın söz konusu olduğu durumlarda asgari geçim indirimi kişinin kendisinin tercih edeceği bir işyeri üzerinden yapılmaktadır.

8- 2013 Yılı İçin Ücretlilere Yapılacak Asgari Geçim İndirimine İlişkin Ödemeleri Gösterir Tablo Aşağıdaki Şekildedir.

DURUMU AGİ
Bekâr 73,40
Evli, Eşin Geliri Olan 73,40
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 84,40
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 95,41
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 102,75
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk 110,09
Evli, Eşin Geliri Olmayan 88,07
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk 99,08
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk 110,09
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk 117,43
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk 124,77

Hesaplamada 2013 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2013 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 978,60.-TL olarak belirlenmiştir.)

9- İşverenin Asgari Geçim İndirimi Ödemesini Doğru Hesaplayıp Hesaplamadığını Nasıl Kontrol Edebilirim? Bir Örnekle Açıklayabilir Misiniz?

Örnek- 1

Bekar olan A şahsı için

(2013 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 978,60 TL, yıllık brüt asgari ücret ise 978,60 x 12 = 11743,2 TL’dir.)

2013 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 11743,2 TL

Asgari Geçim İndirim Oranı (Bekâr/sadece kendisi için) %50

Asgari Geçim İndirim Matrahı (11.743,2 x % 50) 5871,6 TL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (5871,6 x %15) 880,74 TL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (880,74: 12) 73,395 TL

A şahsına 2013 yılı için her ay 73,395 TL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

Örnek- 2

B şahsı evlidir. Eşi çalışmamaktadır ve herhangi bir geliri yoktur.9 yaşında 1 çocuğu vardır

(2013 yılından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret 978,60 TL, yıllık brüt asgari ücret ise 978,60 x 12 = 11.743,2 TL’dir.)

2013 Yılında Geçerli Olan Yıllık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 11.743,2 TL

Asgari Geçim İndirim Oranı (kendisi için %50) %67,5

“ (geliri olmayan/çalışmayan eşi için %10)

“ (bir çocuk için % 7,5) (Toplam:% 67,5)

Asgari Geçim İndirim Matrahı (11.743,2 x % 67,5) 7.926,66 TL

Asgari Geçim İndirim Yıllık Tutarı (7.926,66 x %15) 1.188,999 TL

Asgari Geçim İndirim Aylık Tutarı (1.188,999: 12) 99,08325 TL

A şahsına 2013 yılı için her ay için 99,08325 TL ücretinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilerek ödenecektir.

10- Asgari Geçim İndiriminde Baz Alınan Ücret Asgari Ücret Olduğuna Göre Yıl İçerisinde Meydana Gelen Asgari Ücretteki Artış Asgari Geçim İndirimi Hesabında Dikkate Alınmakta Mıdır?

Asgari Geçim İndirimi hakkındaki kanuni düzenlemede de izah edildiği üzere, “ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı” dikkate alındığından, yıl içerisinde asgari ücrette meydana gelen artışlar Asgari Geçim İndirimi hesabında dikkate alınmamaktadır.

11- Asgari Geçim İndiriminde Geçen Çocuk Tabiri Kimleri Kapsamaktadır? Yaş Konusunda Bir Sınırlama Var Mıdır?

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

- Buradan 18 yaşın altında bulunan çocuklardan dolayı ayrım yapılmadan asgari geçim indiriminden YARARLANILACAĞI,

- 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden YARARLANILAMAYACAĞI,

- Üniversitede öğrenimine devam eden ve 25 yaşını doldurmamış olan çocuklardan dolayı da asgari geçim indiriminden YARARLANILACAĞI anlaşılmalıdır.

Kaynak : SGK Rehberi
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
8 milyon bina için tarihi adım! Daire başına 50 TL
Samsun'da emekli banka müdürü ölü bulundu
Cumhurbaşkanı imzaladı!O genelge resmi gazete'de!
Taşeronda iki ay arka arkaya ikramiye geliyor! İşte tarihler...
Türk-İş başkanı “Asgari ücretle 1 ay geçinebilecek misiniz?”
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi üretimi durdurdu
Taşeron işçilerin isyanı! "Patron, aracını üzerimize sürüyor”
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Bu gölün gizemi çözülemiyor!
Yapımı 6 ay sürüyor ve fiyatı 30 bin lira
Asgari ücretle ailesine helal yediren insan kahramandır
Öğrenci kredileri kalkıyor mu?
İBB’de işçiler tek tek işe iade!
Belediye Başkanı, kazandığı tazminatla konser düzenledi
2020 bütçesinde EYT var mı? İşte EYT'de son durum...
Birleşik Metal-İş üyeleri yarın eylem yapacak
'Soyunma odasına kamera' iddiasına ilişkin açıklama
Asgari ücrette raporlar masada
Ölüm yardımı nedir ve kimlere ödenir?
Memur maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
İsveç, tepkilere rağmen soykırımcıya Nobel verdi
Balıkesir'deki deprem nedeniyle okullar tatil mi?
ASDEP sürekli işçi alımı kura sonuçları belli oldu!
Ayşe'nin ölümünde 27 dakikanın sırrı !
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin tüzük kapağı sızdı

Benzer Haberler