Anasayfa » Mevzuat » Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

2014 tarihli Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 1 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yönetmelik bütünüyle yenilendi. İşte yeni yönetmelik

Tarih :
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından:

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE

ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 314 ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bekleme süresi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans öğrenimi veya lisansüstü öğrenim için kabul belgesi almak üzere öğrencilere verilen süreyi,

c) Burslu izin: Fiilen öğrenimde geçmeyen ancak resmi burslu veya kısmi resmi burslu statüde sayılan süreyi,

ç) Burssuz izin: Fiilen öğrenimde geçmeyen ve öğrenim süresinden sayılmayan süreyi,

d) Dil öğrenimi: Esas öğrenim için gerekli görülen yurt içi ve/veya yurt dışındaki dil öğrenimini,

e) Dönem: Bir yarıyılı,

f) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil veya hazırlık öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

g) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında göreceği esas öğrenime temel oluşturulması veya eğitim sistemi farklılığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla esas öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

ğ) İtiraz komisyonu: Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

h) Kılavuz: Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme, yerleştirme, öğrenim süreci ve öğrenim sonrası sürece ilişkin esasları düzenleyen Bakanlıkça hazırlanan kılavuzu,

ı) Kısmi resmi burslu öğrenci: Resmi burslu statüde öğrenim görmekte iken karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

i) Koordinatör: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş arasında koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen, öncelikle 1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim görmüş veya yurt dışı tecrübesi bulunan öğretim üyesini ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilen en az daire başkanı unvanlı personeli,

j) Koordinatörlük: Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarda bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile koordinasyonun sağlanmasından sorumlu birimi,

k) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

l) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

m) Öğrenci: Resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz öğrenciyi,

n) Öğrenim masrafı: Öğrencinin öğrenim görmeye hak kazandığı tarihten görev talebinde bulunduğu ya da hakkında tazminat işlemlerinin başlatıldığı tarihe kadar tebliğ uyarınca Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından karşılanan tüm giderlerini,

o) Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

ö) Özel öğrenci: Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masraflarını, kendi imkanları ile karşılayan ya da öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,

p) Resmi burslu öğrenci: Yurt dışına mecburi hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve öğrenim masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşça karşılanan öğrenciyi,

r) Resmi burslu öğrenci sistemi: Öğrencilerin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sistemi,

s) Resmi burssuz öğrenci: Resmi burslu veya kısmi resmi burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hallerinde yurda dönüş ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık hallerindeki tedavi ücreti; ölüm halinde cenazenin Türkiye'de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları, gerekli hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

ş) Sözlü sınav: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan sözlü sınavı,

t) Sözlü sınav komisyonu: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

u) Staj: Öğrencilerin, öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği pratik çalışmayı,

ü) Tebliğ: Öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar hakkında Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliği,

v) Yazılı sınav: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavı,

y) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

z) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluğunu,

aa) Yurt içi akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçler ile adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun ihtiyaçlarıyla ilgili konularda bilgilendirme ve rehberlik yapmak, önerilerde bulunmak ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini veya yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini veya alanında uzman personeli,

bb) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi: Yükseköğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrencilerin taahhüt ve sorumluluklarını ihtiva eden ve örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış senedi,

cc) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Esasları

Başvuru, seçme ve yerleştirme

MADDE 5 - (1) Lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olur. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yazılı sınav yerine kullanılabilir. Yazılı sınav yapılması halinde bu sınava ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 75, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak tercihleri ve puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan)

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, tercihleri ve puan üstünlüğüne göre kontenjanlara yerleştirilir. Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek üzere Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonu, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurumun daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan itiraz komisyonları, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel veya doktora derecesine sahip Bakanlık personeli ve/veya öğretim elemanları arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur.

(7) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içinde dilekçe ile yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar en geç on iş günü içinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır. İtirazlarla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenir.

(8) Sözlü sınav komisyonu ile itiraz komisyonları başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(9) Yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

(10) Yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin başvuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça yayımlanan kılavuz ile ilan edilir.

Mecburi hizmeti bulunanlar

MADDE 6 - (1) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle mecburi hizmetle yükümlü olanlar, öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini veya taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır. Öğrenime başlayanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu tespit edilenlerin öğrencilik ile ilişikleri kesilir.

(2) Özel öğrenciliğinin tanınması için başvuranlardan mecburi hizmeti bulunanların bu hizmeti yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya bu hizmetlerini ertelettiğini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Belge düzenleme, öğrencilik tanıma ve dosya açtırma

MADDE 7 - (1) Öğrencilik statüsü, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi ve istenen belgelerin Bakanlıkça onaylandığı tarihte başlar.

(2) Öğrenciliği tanınanlar için Bakanlıkça öğrenci tanıma belgesi düzenlenir. Bu öğrencilere Bakanlıkta birer öğrenci dosyası açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden Bakanlık tarafından yürütülür. İş ve işlemlerin yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun uygun görüşü istenebilir.

(3) Öğrenciliği tanınanlardan, öğrenim giderleri kurumlarınca karşılananların Bakanlıktaki dosyaları bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlara devredilir ve tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Bu kurum veya kuruluşlar, öğrencilerin mecburi hizmetinin tamamlanması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar, öğrencilere ilişkin bilgileri her yıl ocak ve temmuz ayları içinde Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(4) Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri dışındaki iş ve işlemleri Bakanlık tarafından adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlara devredilebilir.

(5) Özel öğrencilik statüsünün tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Özel öğrenci tanıma belgesi düzenlenmesi ve özel öğrencilerle ilgili diğer tüm iş ve işlemler yurt dışı temsilciliklerince yürütülür. Özel öğrenciliği tanınanlara yurt dışı temsilciliklerince birer özel öğrenci dosyası açılır ve bu öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden yürütülür.

(6) Öğrenimlerine devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere ve özel öğrencilere yurt dışı temsilciliklerince herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez. Öğrencilerin, Bakanlıkça belirlenen vize türüyle yurt dışında öğrenim görmesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Süreçlerine İlişkin Hükümler

Öğrenim süreleri ve uzatımlar

MADDE 8 - (1) Öğrencilerin normal öğrenim süreleri dil öğrenimi için bir yıla kadar, lisans öğrenimi için programlarında gösterilen süreler kadar, lisansüstü öğrenim için ise öğrenim görülen ülkelerin eğitim süreleri dikkate alınarak yüksek lisans öğrenimi için en fazla iki yıl, doktora öğrenimi için en fazla dört yıl olarak belirlenir. Ancak öğrencilerden, eğitim sistemlerindeki yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle belirtilen sürelere uygunluk göstermeyen veya öğrenimin daha kısa sürede tamamlandığı ülke, yükseköğretim kurumu ve/veya programlarda öğrenim görenler için öğrenim süreleri ilgili ülkedeki yurt dışı temsilciliğinden alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça farklı olarak belirlenebilir.

(2) Öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrenim görülen ülke, yükseköğretim kurumu ve/veya programların eğitim süreleri dikkate alınarak, eğitim durumuna bağlı geçerli bir özre dayalı olmak ve uzatılma talebi istenen öğrenim döneminin başlamasından en az iki ay öncesinde başvurmak kaydıyla azami;

a) Dil öğreniminde altı aya kadar burslu,

b) Lisans öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz,

c) Yüksek lisans öğreniminde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,

ç) Doktora öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz

statüde Bakanlık tarafından veya Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bilgi verilmek kaydıyla yurt dışı temsilcilikleri tarafından uzatılabilir.

Dil öğrenimi

MADDE 9 - (1) Dil öğrenimi, esas öğrenim öncesinde yurt içi ve/veya yurt dışında verilebilir. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olanlara, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimine ilişkin esaslar Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarla belirlenir.

Hazırlık öğrenimi

MADDE 10 - (1) Esas öğrenimlerini görecekleri veya gördükleri yükseköğretim kurumlarınca hazırlık öğrenimi görmeleri zorunlu tutulan ve bu durumu belgelendiren öğrencilere, yurt dışı temsilciliğinin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça en fazla bir yıl izin verilebilir.

(2) Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Ancak öğrenim gördüğü ülke, yükseköğretim kurumu veya programdan kaynaklı olarak taleplerini zamanında bildiremeyen öğrencilerin, bu taleplerini öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde bildirmeleri gerekir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen hazırlık öğrenimi talepleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir süre verilmez.

Koordinatörlük kurulması, koordinatör ve yurt içi akademik danışman atanması

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından "YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü" ismiyle koordinatörlük birimi kurulur. Kurum adına yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin kurum genelinde Bakanlık ve kurumun hedefleri doğrultusunda yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden koordinatörlük sorumludur. Koordinatörlük tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak burs programının etkinliğini artırmaya çalışır, kurum adına öğrenim gören öğrenciler için oryantasyon faaliyetleri düzenler, yurt içi akademik danışmanlarla koordinasyonu sağlar ve öğrencilerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Koordinatör; yükseköğretim kurumlarında ilgili rektör yardımcısına, kamu kurum veya kuruluşlarında ise ilgili birim amirine bağlı olarak görev yapar. İhtiyaç duyulması halinde koordinatöre yardımcı olmak üzere koordinatörlüğe personel görevlendirilebilir.

(3) Koordinatör, birinci fıkrayla koordinatörlük birimine verilen görevler ile zorunlu ve/veya yurt içi akademik danışman görevlendirilmesinin henüz yapılmadığı durumlarda, ilgili birim veya bölümün görüşünü alarak yurt içi akademik danışmanın görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Adına öğrenim görülecek yükseköğretim kurumları ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından görevlendirilen yurt içi akademik danışmana ilişkin bilgiler, bursluluğa hak kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin bu kurumlara bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir.

(5) Yükseköğretim kurumları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için zorunlu hallerde Bakanlık ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından diğer yükseköğretim kurumlarından en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı yurt içi akademik danışman olarak görevlendirilebilir.

(6) Yurt içi akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrencileri kurum, birim ve/veya bölüm hakkında bilgilendirmek.

b) Öğrencilere mesleki açıdan rehberlik yapmak.

c) Öğrencilerin akademik gelişim raporlarını değerlendirmek.

ç) Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alma sürecinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere rehberlik yapmak.

d) Öğrencilerin yurt dışı öğrenime başlama sürecinde görüş bildirmek.

e) Öğrencilerin yurt dışındaki öğrenim aşamalarını ve alacağı dersleri gösteren öğrenim planları hakkında görüş bildirmek.

f) Öğrencilerin niyet mektubu, araştırma ve tez önerilerinin hazırlanması ile tez ve çalışma konularının kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi hususlarında rehberlik yapmak.

(7) Koordinatör veya yurt içi akademik danışman değişikliği halinde görevlendirilecek kişiler en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirilir.

(8) Koordinatör ve yurt içi akademik danışmanın görevlerini bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak yerine getirmesinden yükseköğretim kurumlarında ilgili rektör yardımcısı, kamu kurum veya kuruluşlarında ise ilgili birim amiri sorumludur.

Öğrenim planı

MADDE 12 - (1) Esas öğrenimine başlayan öğrencilerin aldığı ders ve krediler hakkında bilgiler ihtiva eden ve Bakanlıkça hazırlanan forma uygun olarak düzenlenen öğrenim planı en geç iki ay içinde Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa gönderilir.

(2) Öğrenim planı öğrenim süresi bakımından eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri, ders içeriği bakımından ise yurt içi akademik danışman veya zorunlu hallerde koordinatör tarafından incelenerek Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa görüş bildirilir. Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş öğrenim planını onaylayabilir, reddedebilir veya öğrencilerden düzeltme isteyebilir. Öğrenciler, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından onaylanan öğrenim planına dayalı olarak öğrenimlerine devam ederler.

(3) Öğrenim planları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izniyle değiştirilebilir.

Staj, tez ve alan çalışmaları ve bilimsel etkinliklere katılım

MADDE 13 - (1) Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri esnasında öğrenim gördükleri konularla ilgili olarak teknik bilgi ve görgülerini artırmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerde veya zorunlu hallerde diğer ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda staj yapmalarına eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bulunmadığı ülkelerde ise Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin verilebilir.

(2) Tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını en geç bir ay öncesinde sunmak kaydıyla öğrencilere eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince, bunların bulunmadığı ülkelerde ise Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça izin verilebilir.

(3) Öğrencilerden öğrenim alanıyla ilgili seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri zorunlu görülenlere en az bir ay önceden başvurmaları halinde eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince izin verilebilir ve durumları Bakanlığa bildirilir. Bunların bulunmadığı yerlerde ise bu işlemler Bakanlıkça yapılır. Bu öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen veya eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince ya da Bakanlıkça onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibarenin yazılması zorunludur.

Üst öğrenim izni

MADDE 14 - (1) Yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayarak yurt dışındaki öğrenimlerine bir üst seviyede devam etmek isteyen öğrencilerden;

a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmi burslu, kısmi resmi burslu veya resmi burssuz statüde,

b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak miktarda karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olmak kaydıyla yalnızca resmi burssuz statüde

Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça üst öğrenime devam etme izni verilebilir. Gerekli görülmesi halinde eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinin görüşü de alınabilir. Öğrenim sürelerinin değerlendirilmesinde 8 inci maddede belirtilen süreler esas alınır.

Öğrenim seviyesi değişikliği

MADDE 15 - (1) Öğrencilerin esas öğrenim seviyelerinin değiştirilmesini gerektiren zorunlu hallerde Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır.

(2) Öğrencilerin yüksek lisans veya doktora derecesi ile tamamlayamadıkları öğrenim seviyesinde kullandıkları süreler, devam edecekleri yeni öğrenim seviyesinde kullanılmış sayılarak süre hesabında dikkate alınır.

Statü değişikliği

MADDE 16 - (1) Yurt dışı temsilcilikleri, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden öğrenci statüsüne geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

Alan, yükseköğretim kurumu ve ülke değişikliği

MADDE 17 - (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri alan, yükseköğretim kurumu veya ülkenin değiştirilmesi konularında Bakanlığın ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

(2) Değişiklik talebi uygun görülen öğrenciler, öğrenimlerine ara verdikleri sürelerde burssuz izinli sayılırlar.

Doktora sonrası çalışma izni

MADDE 18 - (1) Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, yurt dışı temsilciliğinin görüşü üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmi burssuz statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilir. Bu süre resmi burssuz statüde en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

(2) Doktora sonrası çalışma izni verilebilmesi için mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Bakanlığa başvurulması gereklidir. Bu süre aşıldıktan sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenim durumunun izlenmesi

MADDE 19 - (1) Öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt belgelerini eğitim-öğretim yılı başında, başarı durum belgelerini ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilciliğine ve/veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermeleri zorunludur.

(2) Öğrenciler yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili raporlarını yurt dışı akademik danışmanlarına ve/veya öğrenim görülen bölüme onaylatarak her yıl ocak ve haziran ayları içinde Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşa sunmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler, Mali Hükümler, Askerlik ve İlişik Kesme

İzin ve öğrenim yerinden ayrılış ve dönüş

MADDE 20 - (1) Öğrencilere yurt dışında göreceği öğrenime ilişkin kabul alma sürecinde en fazla altı aya kadar bekleme süresi verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre altı ay daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir. Bu süreler içinde kabul alamayanlar ile en geç bekleme süresini takip eden eğitim-öğretim yılı içinde öğrenime başlamayanların bursluluk hakları iptal edilir. Bekleme sürelerinin başlangıcında bursluluğa hak kazanma, bir önceki öğrenimi tamamlama ya da bu öğrenimden ayrılma tarihi esas alınır. Bekleme sürelerinde öğrenciler burssuz izinli sayılır.

(2) Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı içinde iki aya kadar olan süreler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. İki ayı geçen her türlü izin yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir.

(3) Öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini yurt dışı temsilciliğine bildirmek zorundadırlar.

(4) Askerlik hizmetini yerine getiren erkek öğrenciler, doğum yapan kadın öğrenciler, uzun süreli sağlık kurulu raporuyla belgelenen hastalık sebebiyle öğrenimine devam edemeyen öğrenciler ile Bakanlıkça uygun görülen gerekçelerle burssuz izinli sayılan öğrencilerin izinde geçen süreleri öğrenim sürelerine eklenir.

(5) Yurt dışında öğrenimlerine devam eden resmi burslu ve kısmi resmi burslu kadın öğrencilere, istekleri üzerine doğumdan önce azami sekiz hafta ve doğumdan itibaren azami sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftaya kadar burslu izin verilir. Ayrıca beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun öğrenim görmeye uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın öğrenci, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar öğrenimine devam edebilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak öğrenim gördüğü süreler doğum sonrası burslu izin süresine eklenir. Bu öğrencilere burslu izin süresinin bitiminden itibaren istekleri üzerine on iki aya kadar burssuz izin verilir. Doğum yapan resmi burssuz kadın öğrencilere istekleri üzerine resmi burslu ve kısmi resmi burslu öğrenciler için uygulanan süreleri geçmemek üzere burssuz izin verilir. İzinde geçen süreler öğrenim sürelerine eklenir.

Sağlık sorunları nedeniyle öğrenimin sürdürülememesi

MADDE 21 - (1) Ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine imkan tanımadığını, yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrencilerin durumuna ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde yurt dışı temsilciliği, öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu ve/veya Bakanlıkça uygun görülen ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan destekleyici belgeler istenir.

(2) Bakanlığa ibraz edilen sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sağlık sorununun niteliğine göre öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilebilir. Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenir. Gerekli görülmesi halinde ise bu rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilir.

(3) Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde birinci ve/veya ikinci fıkra uyarınca öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin öğrencilikle ilişiği kesilir. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmez ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı olarak mecburi hizmetle yükümlü tutulmaz ve bu kişilere herhangi bir görev verilmez.

(4) İkinci fıkrada belirtilen süreler içinde veya sonunda gördüğü tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekir. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.

Aylıksız izin verilen memurlar

MADDE 22 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun ilgili kadrolarına en geç altı ay içinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

(2) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, görev talep dilekçelerini 34 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Bu usule uygun olarak görev talebinde bulunmayan öğrenciler ve/veya aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde aylıksız izinli olduğu kuruma dönmediği için memuriyetten çekilmiş sayılanlar kendileri için yapılan masrafları faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdür. Aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına dönen öğrencilerin bu durumlarının, öğrenci ve ilgili kurum tarafından derhal Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(3) Öğrenim süreleri Bakanlık tarafından uzatılan öğrencilerden, öğrenim sürelerinin uzatıldığını gösterir belgenin ekli olduğu dilekçeyle kadrolarının bulunduğu kurumlara başvuranların aylıksız izin süreleri, kurumlarında göreve başlamalarına gerek olmaksızın, kadrolarının bulunduğu kurumlar tarafından uzatılır.

(4) Bu madde kapsamında aylıksız izin verilen öğrencilerin mecburi hizmet süreleri, öğrenimlerini yasal süre içinde başarıyla tamamlayıp aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükleri tarihten itibaren başlar.

(5) Bu madde kapsamında bulunan öğrencilerden yurt dışında öğrenime başlayanlar, yurt dışındaki üniversitelerden kabul almak üzere izinli sayıldıkları bekleme süreleri dışında aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarında görev yapamazlar. Bekleme sürelerinin dışında kadrolarının bulunduğu kurumlarda görev yapan öğrenciler; Bakanlık ve/veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından bu süreler içinde kendileri için yapılan masrafları faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

Öğrencilerle ilgili ödenekler

MADDE 23 - (1) Öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, tedavi ve diğer giderleri her yıl yeniden düzenlenen tebliğe göre ödenir.

Yurt içi aylığı

MADDE 24 - (1) Resmi burslu ve kısmi resmi burslu öğrencilerden yurt içinde dil öğrenimi görenlere öğrenimleri süresince; yurt dışından burslu izinli olarak ya da tez çalışması yapmak üzere aynı yıl içinde aralıklı olarak toplam altmış günden fazla yurt içinde kalanlara ise yurt içinde kaldıkları altmış birinci günden itibaren yurt dışındaki öğrenim kurumlarına dönene kadar tebliğde belirtilen yurt içi aylığı ödenir.

Görev talebinde bulunanlara yapılan ödeme

MADDE 25 - (1) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, üç aydan fazla olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır.

Öğrenim görülen kurumlardan karşılıksız burs sağlama

MADDE 26 - (1) Resmi burslu öğrencilerden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayanlar, öğrenimlerine resmi burslu statüde devam edebilirler. Bu öğrenciler istemeleri halinde kısmi resmi burslu veya resmi burssuz statüye geçebilirler. Resmi burssuz statüde geçirilen süreler, mecburi hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Kısmi resmi burslu statüye geçen öğrencilerin sağladığı karşılıksız burs veya asistanlık ücreti miktarlarının tebliğde belirtilen miktarlardan az olması durumunda aradaki fark, öğrencilerin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça tamamlanabilir. Bu durumda mecburi hizmet süresi hesaplama esaslarına göre değerlendirme yapılır.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık giderleri

MADDE 27 - (1) Resmi burslu veya kısmi resmi burslu öğrencilerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum veya kuruluşlarınca karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin esaslar tebliğ ile düzenlenir.

Askerlik işlemleri

MADDE 28 - (1) Öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri öğrenime başladıktan sonra Bakanlıkça veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça yürütülür.

(2) Özel öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerince yürütülür.

(3) Öğrenciler ve özel öğrencilerin öğrenim sürelerinde ve öğrenim sürelerinin uzatımında 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununda belirtilen azami yaş sınırı aşılamaz.

Askerlik sebebiyle ilişik kesme

MADDE 29 - (1) Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelen öğrencilerden, askerlik hizmetini yerine getirmeyenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir ve haklarında 38 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Devamsızlık veya başarısızlık sebebiyle ilişik kesme

MADDE 30 - (1) Öğrenim gören öğrencilerden;

a) Öğrenimini belirlenen sürelerde tamamlayamayan,

b) Öğrenimden vazgeçen,

c) Öğrenim kurumuna devam etmeyen,

ç) Üst üste iki yıl başarısız duruma düşenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Öğrenim gördüğü ülkeden izinsiz ayrılma

MADDE 31 - (1) Aynı yıl içinde iki ayı aşan süreler için yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluştan izin almadan öğrenim yerinden ayrılan ve/veya izinli olarak bulunduğu süre sonunda öğrenim yerine dönmeyen öğrencilere izinsiz oldukları sürelerde burs ödenmez. Öğrenim süreleri içinde fiilin tekrarlanması halinde 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Mevzuata aykırı hareketler ile diğer sebeplerden dolayı ilişik kesme

MADDE 32 - (1) Öğrencilerden;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunanların,

b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

ç) Bölgesinde bulunduğu yurt dışı temsilciliğinin talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

d) Akademik çalışmalarını engelleyici nitelikte gelir getirici bir işle meşgul olanların,

e) Bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında hapis cezasına mahkümiyet kararı verilenlerin,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine ve yüklenme senedi/taahhütname esaslarına aykırı hareket edenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

(2) Bakanlık kararının ilgiliye yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren verilen karara beş işgünü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmezse verilen karar kesinleşir. İtiraz halinde, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş beş işgünü içinde dosya üzerinde yapacağı inceleme sonucunda, verilen kararı onaylayabilir veya kaldırabilir.

(3) Bu Yönetmelikte sayılan öğrencilikle ilişik kesmeyi gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlerin de öğrencilikle ilişikleri kesilir.

İlişik kesmenin bildirilmesi ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi

MADDE 33 - (1) İlişiği kesilen öğrencilere bu durum Bakanlıkça ya da yurt dışı temsilciliklerince bildirilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilerin durumları hakkında Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça ilgili kurumlara bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Tazminata İlişkin Hükümler

İstihdam

MADDE 34 - (1) Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

(2) Bakanlıkta istihdam edilmek üzere Bakanlık adına ve hesabına yurt dışına gönderilenler, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) Adına öğrenim görülen yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirilenler, yasal süresi içinde göreve başlamak zorundadırlar. Göreve başlamayanlar öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.

(4) Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetini Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır.

(5) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ihtisasları dahilinde göreve başlatmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrencilerin görev talebi başvurularını, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde; göreve başlamalarını ise hizmet cetveliyle birlikte göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

Yurt dışı eğitim sürelerinin çalışma sürelerinden sayılması

MADDE 35 - (1) Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri öğrencilerin mecburi hizmetlerini ifa ettiği kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

Mecburi hizmet sürelerinin hesaplanması

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar,

b) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar

mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Mecburi hizmet devri

MADDE 37 - (1) Yükseköğretim kurumları adına ve Bakanlık hesabına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça karar verilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine Bakanlıkça karar verilir.

Tazminat

MADDE 38 - (1) Öğrencilerden;

a) Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar,

b) Öğrenimlerinden vazgeçenler,

c) Öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki ay içinde görev talep etmeyenler,

ç) Atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve yasal süresi içinde başlamayanlar,

d) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümlerine uymayanlar,

e) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler,

f) Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenim masrafları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil edilir. Uygulanan faiz oranları ise 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstatistiki bilgiler

MADDE 39 - (1) Öğrencilerin öğrenim durumları ve özel öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler, Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek her yıl aralık ayı sonuna kadar ilgili yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin öğrenimlerine ilişkin istatistiki bilgiler her yıl aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından Bakanlığa gönderilir.

Elektronik ortam

MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamlarda da yürütülebilir. Resmi Burslu Öğrenci Sisteminde düzenlenen belgeler, elektronik ortamda düzenlenen güvenli elektronik imzalı resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.

(2) İlgili mevzuatta aksi bir hüküm bulunmadıkça e-Devlet Kapısı üzerinden alınan belgeler, bu belgelere kaynaklık eden idarelerden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 41 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.

(2) Eğitim müşavirliği veya ataşeliğinin bulunmadığı yerlerde öğrenim gören öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri Bakanlıkça ya da gerekli görülmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluğu aracılığıyla yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 - (1) 2/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bursluluğa hak kazanan öğrenciler hakkında 42 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki süreler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete
Yargıtay’da iki üyede koronavirüs tespit edildi
Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerlerine yeni standart geldi
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti
İtiraf...Bill Gates, corona virüsü biliyormuş!
Ramazanda oruç tutulacak mı? Virüs yasağı mı geliyor
Entübe ve yoğun bakım yüzdelerinde düşüş devam ediyor
84 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Koronavirüste ölüm hızı en yüksek il açıklandı
Rusya'da binada büyük patlama!
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
TESK: Esnafın prim ödemesine bakılmaksızın tedavi edilmesinin önü açılmalı
Enflasyonda yükseliş sürüyor!
Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
Ülkü Ocakları Başkanı doçent olunca görevinden ayrılıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Emekliye erken ikramiye
Hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi?
Koronavirüsünün zaafını buldular: Aşısı yolda
Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor
Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir
Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP'li meclis üyesi seçildi
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
Memurlar dikkat! Maaş hacizleri durdu mu? Bakanlık açıkladı
Bakan Selçuk'tan duygusal twitter paylaşımı
Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Bir doktor daha koronodan yaşamını yitirdi
Bir valinin yükselme hikayesi!
Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
Abdi İbrahim, virüse karşı etkili ilacı yıl sonuna kadar ücretsiz üretecek
Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
ABD'den koronavirüs açıklaması: Bir organa daha hasar verdiği ortaya çıktı
Beşiktaş'tan kampanyaya 1 milyon 903 bin TL bağış
Erdoğan üstüne basa basa söyledi! Derhal durdurulsun
Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı
Altın sessizce yeni rekorunu kırdı!
Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam yok
EPDK'den 'mücbir sebep'kararı
Virüsü 9 günde yenen Macide Güleç: Hiçbir belirti yoktu
Evden çıkmadan para kazanın! Aylık 5 bin TL...
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!
Türksat, 31 uzman personel alacak
Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
Böyle duyurdular: Koronavirüs casuslarını yakaladık
Şirket aracında sigara içti, işinden oldu
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
1 milyon işçiye maaş
Bilim insanları o makineyi solunum cihazına dönüştürecekler
Kendisini şikayet eden gençlere seslendi: Hesaplaşma zamanı
Sağlık çalışanlarına Kovid-19'dan korunma önerileri
Bakan açıkladı! 4 farklı ödeme eve teslim edilecek
Amerikada ölenlerin sayısı 6.803 oldu
Vali talimat verdi: Ceza yazmaktan çekinmeyelim
Koronavirüs tarihi değiştirdi! İlk kez IMF'den para aldılar
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
Dezenfektan ve maske sipariş etmişti..Bitki çayı geldi..
Avrupa ülkesini sarsan gelişme! Tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?
İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge
Ünlü genel müdür koronavirüsten hayatını kaybetti
Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt
Ceyhan Başsavcılığından 'Belediyede oylamayı etkileyecek işe alımlar' iddiasına soruşturma
4 Nisan 2020 itibariyle koranavirüs sonuçları açıklandı!
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'
İstanbul'a giriş-çıkışlarda kontroller devam ediyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Bakanlık açıkladı;93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız
Evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
3 Nisan 2020 itibariyle koranavirüs sonuçları açıklandı!
Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? Nihat Hatioğlu’ndan çarpıcı açıklama
Özel hastane vurgunu! 80 bin TL fatura çıkardı
Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak
Belediye İtfaiye ve Zabıta Yönetmeliklerinde Neler Değişti?
Antalya Valisi : "Ceza yazmaktan çekinmeyelim"
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı
Uzman isimden dikkat çeken koronavirüs açıklaması!
Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı
Kraliçe Elizabeth 5’inci ulusa sesleniş konuşmasını yaptı
Bu soruya 'Evet' diyene korona testi yapılacak!
Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak
İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
Memura enflasyon zammında son durum belli oldu!
Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama
Doğa kontrolü geri alıyor
Emeklilere müjde! Haftaya başılıyor! İşte ikramiye ödeme takvimi
Halk evde, yakıt pompada kaldı!
Koronavirüs aşısı için tarih verildi
Kapısına bekçi veya polis gelen yaşadı!
Çorum'da bir mahalle ile köy karantinaya alındı
34 milyon TL’lik bağış! Vergiden düşülecek
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara koronavirüs testi şartı
Koronavirüste en şansı il belli oldu!
Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
Kısıtlamalara rağmen 3 tır solunum cihazı Türkiye'ye ulaştı
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki vaka sayısını açıkladı
Sokağa çıkmadan önce iki kere düşünün! Cezalar geliyor...
Altın yükselişini devam ettirdi
İstanbul alarm veriyor! 10 yıldır böylesi görülmedi

Benzer Haberler