Anasayfa » Emekli » Komisyonunda kabul edilen metne göre kimler çift maaş alabilecek?

Komisyonunda kabul edilen metne göre kimler çift maaş alabilecek?

Komisyonunda kabul edilen metne göre kimler çift maaş alabilecek?

Tarih :
Komisyonunda kabul edilen metne göre kimler çift maaş alabilecek?

Tüm çalışanları Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na davet ediyoruz...

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihinive kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek Yasa dışı bahis ve şans oyunları katalog suçlar kapsamına alınıyor.

Kabul edilen maddelere göre, aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden malullerile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçenhizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

Bu konuda nasıl bir sıkıntı yaşanmıştı?

Daha önce, gazilerin engellilik oranı yaşlılık aylığı bağlanmasında dikkate alınıyor ve diğer engellilerde olduğu diğer koşulları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlardı.

2008’de çıkan kanunla, bu kişilere yaşlılık aylığı bağlanmasında, gazi aylığı bağlanmasını gerektiren engellilik halinin dikkate alınmayacağı düzenlendi.

Uygulamada ise yasa hükmüne rağmen, engelli raporu alan gazilere yanlışlıkla ikinci aylık olarak yaşlılık aylığı bağlandığı tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),hatalı bağlanan aylıkları, hatanın tespit edildiği tarihten itibaren kesip yersiz ödenen tutarları tahsil ediyor.

Fakat, gazilerin mağdur edilmemesi için geçen aralık ayında yürürlüğe giren torba kanuna bir hüküm konuldu. Vazife ve harp malulü aylığı almakta olanlara yanlışlıkla bağlanan yaşlılık aylığı için borç çıkartılmaması öngörüldü. SGK bu yasal düzenlemenin ardından yanlışlıkla emekli edilen gazilerin yaşlılık aylıklarını kesti. Gazi aylıkları ise devam ediyor.

Aylığı kesilen kişi sayısının 236 olduğu ayrıca henüz çalışmaya devam eden yaklaşık 4 bin gazi bulunduğu tahmin ediliyor.

Soruna çözen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen maddenin tam metni

"GEÇİCİ M ADDE 81- Bu maddenin yürürl üğe gi rdi ği tarihten önce 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayıl ı Kanun hükümleri uygulanarak ayl ık bağl anmasını gerekti ren kanunl ara göre ayl ık bağlanan malull er il e 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan vazife ve harp mal ullerinden, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı ol acak şekil de yaşlılık veya mal ullük aylığı bağlanmış ol anlardan, tahsis tal ep tari hi iti bari yl e il gili kanunlarında öngörül en ayl ık bağlama koşull arından prim ödeme gün sayısı veya si gortalılık süresi şartının si gortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşıl anların, aylık aldıkları süre herhangi bi r şekil de prim tal ep edilmeksizin pri m ödeme gün sayısı olarak di kkate alınır. Ancak;

a) A ylık aldıkl arı süre, eksi k hizmet süresi nden f azla olanl ar i çin, yal nızca eksi k hizmet süresi nin tamaml anacağı tarihe kadarki süre kullanılır. Bu kapsamda olanlar i çin yeni bir ayl ık hesabı yapılmaksızın, maddenin yürürlük tari hini takip eden aybaşından iti baren kesi lmiş ol an aylıkları, ayl ıkl ara uygulanan artış oranl arı kadar artırıl arak yeniden bağl anır.
b) A ylık al dıkl arı süre, eksik hizmet süresi nden az ol anl arın, ayl ık başl angıç tarihi il e aylıkl arının kesildi ği tarih arasında prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınan süre aylıklarının hesabında dikkate alınmaz.
Bi rinci f ıkra kapsamında bulunan vazi f e ve harp mal ull eri nden, bu maddeyi ihdas eden K anunl a 2330 sayılı K anunun 4 üncü maddesi nde yapıl an değişiklik ve bu madde esasl arı dahil inde yeniden ayl ığa hak kazanmayanl ar hakkında, 3713 sayılı Kanunun ek 1 i nci maddesi nde i stihdama ilişkin hüküml er ayrıca uygul anır.”Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler