Anasayfa » Medya Haberleri » Tedviren görevli olan memurlar dikkat!

Tedviren görevli olan memurlar dikkat!

Tedviren görevli olan memurlar dikkat!

Tedviren görevli olan memurlar dikkat!

Tarih :
Tedviren görevli olan memurlar dikkat!

Memur kadrosunda çalışan, belirli tarihler arasında tedviren hastane müdür yardımcısı olarak görevlendirilen memurun, görevde yükselme sınavına başvurabilmesi açısından tedviren görevde bulunduğu sürenin ilgili mevzuatı uyarınca alt görevlerdeki çalışma süresinden sayılması mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Genel Yönetmeliğin 5'inci maddesinde, "Devlet memurlarının? a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, ... görmüş olmaları şarttır." hükmü, 6'ncı maddesinde; Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar…" hükmünü amirdir.


Aynı Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır…" hükmü, "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinde, "…kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bahsi geçen Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin görevde yükselmeye tabi kadroların belirtildiği ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Yönetim hizmetleri grubunun (2) nolu alt bendinde müdür yardımcısı kadrosuna yer verilerek, Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak


b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak …

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak" şartı getirilmiş, "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak" hükmüne yer verilmiştir.


Bu itibarla, görevde yükselme suretiyle atama için aranan alt görev şartının yerine getirilmesi ilgililerin bu görevleri asaleten kazanmış olmaları kaydıyla mümkün bulunduğundan, tedviren hastane müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları sürelerin, ilgili Yönetmelikte başvuruda bulunacağı kadrolara atanma için aranan alt görevlerde çalışma süresinden sayılamayacağı değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler