Anasayfa » Medya Haberleri » Şişli'de 'fazla başkan yardımcıları' Sayıştay'a takıldı!

Şişli'de 'fazla başkan yardımcıları' Sayıştay'a takıldı!

Şişli'de 'fazla başkan yardımcıları' Sayıştay'a takıldı!

pCHP'li Şişli Belediye'sinin hesaplarında yapılan incelemede, fazladan başkan yardımcısı ataması yapıldığı tespit edildi.

Tarih :
Şişli'de 'fazla başkan yardımcıları' Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı'nın, Şişli Belediyesi'nin hesaplarıyla ilgili hazırladığı rapor yayımlandı. Raporda ilginç bazı tespitlere yer verildi. Bu tespitlerin başında da, kadronun üzerinde başkan yardımcısı ataması yapılması yer alıyor. Raporda, başkan yardımcısı sayısının mevzuattaki belirtilen sayıyı aştığı vurgulandı.

Raporda konuyla ilgili eleştiriler şöyle:

BULGU 1: Belediye Başkan Yardımcısı Sayısının Mevzuatta Belirtilen Sayıyı Aşması

İdaredeki seçilmiş ve atanmış belediye başkan yardımcısı sayısı 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e uygun değildir

5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine göre, norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkanyardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te nüfusu 274.017 olan Şişli Belediyesi için 5 belediye başkan yardımcı kadrosu ihdas olunmuştur. Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde belediye meclisi üyeleri arasından 3 ve gerekli şartları taşıyan devlet memurları arasından 5 olmak üzere toplamda ataması yapılabilecek belediye başkan yardımcısı sayısı 8’dir. Oysaki Kurumda 12 başkan yardımcısı mevcut olup, bunlardan 5’i memurlar arasından asaleten, 5’i memurlar arasından vekaleten ve 2’si de meclis üyeleri arasından görevlendirilmiştir.

Başkan yardımcısı görevlendirmeleri yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden atamaların mevzuatta belirtilen sınırlandırmalara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; "Belediye Başkan Yardımcısı sayısının mevzuatta belirtilen sayıyı aşması 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm Kadro Sayısına bakılmaksızın Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 (üç) ve Devlet Memurları arasından 5 (beş) olmak üzere toplamda ataması yapılacak Başkan Yardımcısı sayısı 8 (sekiz) olması gerekirken 12 (on iki) Başkan Yardımcısı mevcut olmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereğince "Belediye Başkanı, görev veİstanbul Şişli Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 20 yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir." Hükmüne dayanılarak görevlendirilen memur personel olarak düşünülmelidir. Burada Norm Kadro sayısından fazla bir atama yapılmamış ve buna dayanılarak bir ödeme gerçekleştirilmemiştir." denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta özetle; belediye başkan yardımcısı sayısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde belirtilen sayıdan fazla olduğu kabul edilmiş fakat norm kadroyu aşan sayıda belediye başkan yardımcısı görevlendirmelerinin Belediye Kanunu’nun 42’nci maddesinde yer alan “Belediye Başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.” hükmü gereğince gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak belediye başkan yardımcısı görevlendirmelerinin sayı ve niteliklerinin Kanun’da münhasıran
belirtilmesinden dolayı bu unvan ve görevde ilgili Kanun’un 49’uncu maddesi uyarınca tespit edilen sayıyı aşacak sayıda başkan yardımcısı görevlendirilmesi mümkün değildir.

Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim dönemlerinde izlenecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler