Anasayfa » İlan » Tarsus Üniversitesi 6 İşçi Alacak

Tarsus Üniversitesi 6 İşçi Alacak

Tarsus Üniversitesi 6 İşçi Alacak

Tarih :
Tarsus Üniversitesi 6 İşçi Alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

İŞ-KUR ARACILIĞI İLE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR'un internet sitesi üzerinden 16-20.12.2019 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Meslek Kolu

İstihdam Durumu

Öğrenim Durumu

Sayısı

Alım Yöntemi

Özel Güvenlik

Görevlisi

Normal/Daimi

En az Ortaöğretim mezunu

(Lise ve Dengi Okul)

6

Kura ve Sözlü Sınav

GENEL ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

b) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

c) Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, (20.12.1984-20.12.2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

KURA TARİHİ VE YERİ

03/01/2020 tarihinde saat 10:00'da Üniversitemiz Konferans Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde) "Duyurular" bölümünde duyurulacaktır. Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Duyuruda belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan veya başvuru yapmış olup ta mülakata girmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Talepler Mersin Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Mersin'de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir. 10759/1-1

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler