Anasayfa » İlan » Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 40 işçi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 40 işçi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 40 işçi alacak

Tarih :
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 40 işçi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tradresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak

3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

9- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

10- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır

12- Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınmaktadır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerine ait ilan Resmi Gazete de yayımlandıktan sonra, ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

HİZMETLİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu 18-40 yaş arasında olmak

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise mezunu olmak 18-40 yaş arasında olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

TARIM İŞÇİSİİÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu 18-40 yaş arasında olmak.

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu 18-40 yaş arasında olmak.

Traktör ehliyetine sahip olmak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Peyzaj Planlama, Bitkisel Tasarım ve Peyzaj Uzmanlığı" sertifikalarından birine sahip olmak veya MEB onaylı "Bahçıvanlık sertifikası", "Ağaç Kesimi ve Boylama sertifikası" belgelerinden birine sahip olmak.

MAKİNE TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise mezunu 18-40 yaş arasında olmak.

Öğretim Kurumlarının Makine bölümlerinin Bilgisayarlı Makine İmalatı alanından mezun olmak. Ölçü aleti kullanabilen ve teknik resim okuyabilen ,En az bir yıl CNC tezgahların programlanması, sıfırlama ve talaşlı imalat alanında çalışma deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

Takım ve tezgah sıfırlama, toleranslar, takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü gibi konularda bilgi sahibi , CAD ve CAM tecrübesi olmak.

CNC tezgahların filtre, yağ ve soğutma sıvısı gibi bakımlarını yapabilecek bilgiye sahip olmak

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu 18-45 yaş arasında olmak.

En az 10 (On) yıllık Şoför olarak çalışma deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

Src2 ve Src4 Belgesine Sahip olmak

En az E sınıfı ehliyet sahibi olmak

Psikoteknik sertifikasına sahip olmak

FOTOĞRAFCI- KAMERAMAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise mezunu 18-40 yaş arasında olmak.

Öğretim Kurumlarının Fotoğrafçılık, Kameramanlık alanından mezun olmak.

Ofis programlarına iyi derecede kullanmak

HİZMETLİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Engel Gruplarından; İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak,

En az ilkokul mezunu 18-40 yaş arasında olmak

Toksik maddelerle çalışmasına engel karaciğer, Kan Hastalığı ve Böbrek hastalığı olmayan,

Zihinsel Davranış Bozukluğu olmayan,

Göz hastalıkları; Gözlük ile düzeltilmiş görmesi tam olanlar,

Ortopedi rahatsızlığı; Üst ekstremite rahatsızlığı olmayanlar

Epilepsi rahatsızlığı olmayan,

Ağır kalp ve damar enjeksiyon fraksiyonu %50 ve üzeri olanlar ve ileri kalp ve aort yetmezliği olmayanlar,

Kanser gibi kronik rahatsızlığı olmamak.

BELGE TESLİMİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar (Hizmetli ve Tarım İşçisi hariç) istenen belgeleri 08/10/2019 09/10/2019 tarihleri saat 09:00-16:00 arasında Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı 11230 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Toplantı Salonuna teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

10/10/2019 tarihinde saat 10:30' da Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı 11230 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor salonunda yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin https://www.bilecik.edu.trinternet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana ( bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.

3. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5. İŞ-KUR tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.bilecik.edu.trinternet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir. Adaylar 2 ay deneme süresine tabi olacaktır. Ayrıca 2 ay deneme süresi sonunda istenilen şartları taşımayanların yerine yedek listeden sırasına göre aday belirlenecektir

Çalışma Adresi: BİLECİK MERKEZ ve BOZÜYÜK, OSMANELİ, PAZARYERİ, SÖĞÜT, GÖLPAZARI, İNHİSAR, YENİPAZAR ilçeleri

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: BİLECİK MERKEZ ve BOZÜYÜK, OSMANELİ, PAZARYERİ, SÖĞÜT, GÖLPAZARI, İNHİSAR, YENİPAZAR ilçeleri

DİĞER BİLGİLER

Kaynak : SGK Rehberi
Sigortasız işçi çalıştıran yanar
Dünyayı sarsan ölümde ortaya çıkan detay gündemi uzun süre meşgul edecek
Güncel kurbanlık fiyatları ne kadar?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda
O uygulamanın sloganın patentini satın alıp, satışa çıkarttı
Ankara'da yüzde 250'ye varan zam! AK Parti'li Sinan Burhan’dan Yavaş’a istifa resti
'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına ilişkin 175 davada karar çıktı
Son dakika… Corona virüsüyle ilgili müthiş gelişme
PKK'lı 3 terörist, SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore’den Avrupa ülkesine görülmemiş tehdit: Bedel ödeyeceksiniz
Bulimia nervoza nedir? Bulimia hastaları nasıl beslenir?
Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi
Bakan Koca uyardı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu ölü sayısı 23 oldu
İstanbul Sözleşmesi için iki farklı görüş
CHP'li Ağbaba'dan 'memur maaşı' değerlendirmesi
LGS'ye giren öğrenciye "cevap kağıdı" şoku!
Sakarya'da havai fişek fabrikasının ruhsatı iptal edildi
Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Bizim iç meselemiz
Prof. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması
Danıştay 10. Daire Başkanı anlattı... Ayasofya kararı nasıl alındı?
Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Benzer Haberler