Anasayfa » İlan » İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

Tarih :
İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

A) Genel Hususlar:

1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

5- işe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

7- Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin internet sitesinde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

9- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir, ikamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır, ikametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

10- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

1- Türk vatandaşı olma,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5- Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına ( Temizlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi (Hastane) için: işyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb işlere, evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler. Hastane Hizmetlisi için: Sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımına, hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre " Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

10- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

11- Alınacak sürekli işçi kadroları:

6 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) için Aranan Özellikler

1. İlköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

8 Kişi Temizlik Görevlisi için Aranan Özellikler

1. ilköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

24 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı) için Aranan Özellikler

1. En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

C) Kura Tarihi ve Yeri

1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/092019 günü (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

2. Noter huzurunda kura çekimi 27/09/2019 günü saat 10:30'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL yapılacaktır.

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

D) Kura Sonucu Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3. 2 Adet Vesikalık fotoğraf.

4. Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

5. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.

6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

7. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi filkokul, ortaokul veya lise).

E) Sözlü Sınav İşlemleri

1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) ilan edilecektir.

4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

F) Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

7880/1-1

Kaynak : SGK Rehberi
Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti!
Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı
Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı
Koronavirüs korkusundan 3 ay havalimanında saklandı!
65 yaş aylığı 763 liraya çıktı, daha çok kişi alacak
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Hafta sonu yasağı değişiyor! Yeni planlama belli oldu
Makam odasından servet çıktı: Külçe altınlar, döviz...
Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Prof. Dr. Nur Vergin vefat etti
Fuat Avni, müebbet hapis cezası aldı
Normalleşme aşı takvimine bağlı
Selçuk Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti
Biden, yarın koltuğu devralmaya hazırlanıyor
Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber var: Kritik gelişme duyuruldu!
Trump giderayak yasağı kaldırdı
'Su seferberliği ilan edilsin'
Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı
Bakan Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması
İzmir'de FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı
Altınları yanlışlıkla çöpe attı
Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Bahçeli, matematik şampiyonu Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak
HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

Benzer Haberler