Anasayfa » İlan » Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.

4- Adayların mezun oldukları lisans programının puan türüne göre ALES puan türü belirlenecektir.

5- Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan ve Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ALES puan türlerinden

en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

6- Fakülteler bünyesindeki kadrolara başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. (Muafiyet durumu hariç)

8- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

* Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

* Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

* Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

MUAFİYET

* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

* Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

* Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda;

- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için Bu kapsamda atanacak Öğretim Görevlilerinde aranacak tecrübenin, muafiyet alanıyla ilgili olması gerekir.

-Muafiyet alanıyla ilgili en az iki yıl tecrübe olması halinde ALES muafiyeti uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasının (www.adu.edu.tr) Tüm Duyurular ilan duyurusu kısmında mevcuttur.)

2- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

4- Özgeçmiş

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Fotoğraf (2 adet)

7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında "E-Devlet" çıktısı kabul edilmektedir. E-Devlet harici diplomalar mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Ayrıca yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.)

8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)

9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)

10- Askerlik Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

AÇIKLAMALAR:

* İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

* Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

* İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

* Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

* İlanımıza www.adu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler