Anasayfa » İlan » MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak

MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak

MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Tarih :
MEB 18 Engelli, 10 Eski Hükümlü İşçi Alacak

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATINA (ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatı (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü) okul ve kurumlarında çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

TEŞKİLATI

İLİ

MESLEK POZİSYONU

STATÜSÜ

KADRO

SAYISI

Taşra

Ankara

Danışma Memuru

Engelli

8

Taşra

Ankara

Temizlik Personeli

Engelli

6

Taşra

Ankara

Kat Görevlisi

Engelli

2

Taşra

Ankara

Kaynakçı

Engelli

2

Taşra

Ankara

Sıhhi Tesisatçı

Eski Hükümlü/TMY

2

Taşra

Ankara

Elektrikçi

Eski Hükümlü/TMY

2

Taşra

Ankara

Beden İşçisi

Eski Hükümlü/TMY

6

TOPLAM

28

I. GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.

8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

10. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11. Adayların, İŞKUR'da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 30 gün olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

13. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1. Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi ve Kaynakçı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar uygulamalı sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. Danışma Memuru ve Kat Hizmetlisi kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3. Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadroları için İlkokul veya Orta Okul mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişi sonunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4. Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

5. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

6. Adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

7. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıllık süre içinde il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 26.08.2019-30.08.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. KURA İŞLEMLERİ

1- İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi ve yeri daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasında (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

2- Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

3- Kura sonucu belirlenen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk iş gününde yayımlanacaktır.

V. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü/uygulamalı sınava alınacaktır.

2- Sözlü/uygulamalı sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

3- Sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

VI. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

2- Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70'i işgal edecekleri meslek pozisyonu, %30'u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.

3- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasının (dhgm.meb.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne istenilecek belgeler ve belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Göreve başlayan işçilere deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

3- Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve başladıktan sonra arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan, deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine mezkür Yönetmelik hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

MESLEK POZİSYONLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR

TABLOSU

MESLEK POZİSYONU

ÖĞRENİM DURUMU

SINAV DURUMU

ÖZEL ŞARTLAR

TOPLAM

Danışma

Memuru

En az Lise

Mezunu

Kura-Mülakat

MEB Onaylı Bilgisayar

İşletmenliği Sertifikasına Sahip

Olmak

8

Beden İşçisi

İlkokul veya

Orta Okul

Mezunu

Kura-Mülakat

6

Kat Görevlisi

En az Lise

Mezunu

Kura-Mülakat

Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak veya Kat Hizmetleri Alanında MEB Onaylı Sertifikası Bulunmak.

2

Sıhhi Tesisatçı

En az Lise

Mezunu

Kura-

Mülakat(Uygulamalı)

Meslek Liselerinin Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Bölümünden Mezun Olmak veya Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Alanında Ustalık Belgesi Bulunmak.

2

Elektrikçi

En az Lise

Mezunu

Kura-

Mülakat(Uygulamalı)

Meslek Liselerinin Elektrik-

Elektronik Teknolojisi Alanından

Mezun Olmak veya Elektrik-

Elektronik Teknolojisi Alanında

Ustalık Belgesi Bulunmak.

2

Kaynakçı

En az Lise

Mezunu

Kura-

Mülakat(Uygulamalı)

Meslek Liselerinin Metal

Teknolojisi Alanından Mezun Olmak veya Metal İşleri Alanında Ustalık Belgesi Bulunmak.

2

Temizlik

Görevlisi

İlkokul veya

Orta Okul

Mezunu

Kura-Mülakat

6

TOPLAM

28

Kaynak : SGK Rehberi
TYP güvenlik görevlisi başvuruları devam ediyor
Son dakika… Benzin ve motorine büyük zam!
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 9 personel alacak
PKK'nın 4 yıl önce kaçırdığı asker, ailesine mektup gönderdi
SPK Uzman Yardımcısı alım ilanı
Akbank konut kredisi faizini düşürdü
Sigara içenler dikkat: Kanserden daha tehlikeli
2 gündür aranıyordu, 58 kilometre uzaklıkta bulundu
Hatay'da esrarengiz cinayet
Fındık üreticisine ödeme müjdesi
MEB'den Mahmut Tuncer ders kitabında açıklaması
Antalya'da 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor
O taşeron işçilerin maaşı 2.500 TL'ye yükseldi!
Erzurum Narman Belediyesi 1 İşçi Alacak
'Çok sevdim'in yüzde 65'i 'yalan oldu'
‘Pejmürde’den sonra ilk buluşma
BDDK'dan banka kredileri açıklaması
İŞKUR KPSS şartsız büro memuru alacak!İşte şartlar...
TRT, personel alım ilanlarını web sitesinden yayımladı
Bu sınıfta 12 öğrenci ikiz
Konut kredisi kullananlar dikkat!
Melih Gökçek'ten çok tartışılacak faturalı paylaşım!
İşte bankaların faiz listesi
Afyonkarahisar Senper Ticaret Geçici 2 İşçi Alacak
Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu
TESK: 2000 yılı öncesi esnafa yönelik çalışma yapılıyor
İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
Bakan müjdeyi verdi! 19 Eylül'de başlıyor
HDP'li Karayazı İlçe Belediye Başkanı tutuklandı
Fatih Portakal'dan canlı yayında özür üstüne özür!
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adnan Oktar ve örgütü yargılanıyor
Davutoğlu'ndan istifa sonrası ilk ziyaret!
Göğüs kafesi açılmadan dört kalp damarı değişti
Bu meyvenin adını bilen yok

Benzer Haberler