4 yıllık liselerden mezun memura bir kademe verilir mi?

4 yıllık liselerden mezun memura bir kademe verilir mi?

4 yıllık liselerden mezun olanlara bir kademe verilir mi?

Tarih :
4 yıllık liselerden mezun memura bir kademe verilir mi?

657 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelden 2009 yılı ve sonrasında dört yıllık genel liselerden mezun olanların, memuriyete giriş derece ve kademelerinin nasıl belirlenmeli bu liselerden mezun olanlara 657 sayılı Kanunun 36/A/6b hükmü uyarınca bir kademe ilerlemesi uygulanması mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasında Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri belirlenmiş olup, genel lise öğrenimini bitirenlerin 13 üncü derecenin 1 incikademesinden göreve başlatılacağı öngörülmüştür.

Mezkur Kanunun 36/A/6b hükmünde ise "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, "Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması" na ilişkin Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile üç yıllık genel, meslekî ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresi, 20052006 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde? 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelden 2009 yılı ve sonrasında mezun olanlar için artık normal öğrenim süresi genel, meslekî? ve teknik liseler açısından dört yıl olarak değerlendirileceğinden ilgililerin 657 sayılı Kanunun 36/A/6b hükmünden yararlanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İdari hizmet sözleşmeli personel olarak çalışan personele Jean Monnet ? Burs Programı için izin verilebilir mi?

Soru: idari hizmet sözleşmeli personel olarak çalışan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilerek Jean Monnet Burs Programına kabulü uygun personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yurt dışına aylıksız izinli olarak gönderilmesi mümkün mü?

657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun "Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme" başlıklı 78 inci maddesinde, "Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 80 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"in "Kurumlara Kontenjan Ayrılması" başlıklı 4 üncü maddesinin son fıkrasında, dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisinin Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilen ve Başkanlığımızca kurumlara tahsis edilen Jean Monnet? Burs Programına kabulü uygun görülen personele yukarıda belirtilen usule göre burs tahsis edilmiş olması sebebiyle, söz konusu Burs Programı dış burs kapsamında değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 10/11/2005 tarihli ve mülga 5431 sayılı "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"nun 25 inci maddesine dayanılarak çıkartılmış olan ve 15/05/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar"ın "İzinler" başlıklı 12 inci maddesinde yer alan "Sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre izin verilir." hükmü ile, sözleşmeli personele uygulanacak izinler hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunulmuştur.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde idari hizmet sözleşmesi ile çalışan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Jean Monnet Burs Programına kabulü uygun görülmüş olan söz konusu personelinize, adı geçen Burs Programı için bursu veren ülkenin aradığı şartlara sahip olması kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesi kapsamında görevinden ayrılma müsaadesi verilebileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler