Anasayfa » Taşeron » Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!

Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!

Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!

Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!

Tarih :
Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!

Sağlık teknikeri kadrosunda görev yapan memurun 2005-2010 yılları arasında hizmet alım sözleşmesi kapsamında devlet hastanesinde tıbbı sekreter olarak çalışılan sürelerin hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün mü?

ÖNCEKİ HİZMETLER KAZANILMIŞ HAK VE AYLIK DERECESİNE GEÇER Mİ?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, "III-SAĞLIK? HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümde, "Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) Fıkrasında yer verilmiş olup, söz konusu fıkranın ikinci bendinde, "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır:

Mezkur hüküm ile hizmet değerlendirilmesinden faydalanabilmek için sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerin meslek icrasına ilişkin bilgileri belgelendirmesi ve ispat etmesi gerekmektedir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun "Çalışma belgesi" başlıklı 28 inci maddesinde "İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, tıbbi sekreter kadrosunun sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında bulunan bir kadro unvanı olduğu göz önüne alındığında özel sektörde söz konusu unvanda görev yapılan hizmet süresinin "sağlık hizmetlerinde geçen süre" olarak değerlendirilmesi sebebiyle, Kurumunda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sağlık teknikeri unvanlı kadroda görev yapan personelin daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan hizmetleri yürütmek üzere yapılan ihaleler neticesinde taşeron şirket bünyesinde tıbbı sekreter olarak çalıştığı hizmet süresinin, tıbbi sekreter olarak görev yaptığını belgelendirmesi kaydıyla, 3/4'ünün 657 sayılı Kanunun 36/C/2 maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecektir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler