Belediye çalışanına 3600 ek gösterge

Belediye çalışanına 3600 ek gösterge

Belediye çalışanına 3600 ek gösterge

Tarih :
Belediye çalışanına 3600 ek gösterge

Belediyede 3600 ek göstergeli görevden alınan personel uzman kadrosuna atanırsa ek göstergesi ne olacak? 3600 ek göstergeli görevde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan daha sonra daha sonra 2200 ek göstergeli 1 inci dereceli Uzman kadrosuna ataması yapılan personelin kazanılmış hak aylığı ve ek göstergesi ne olmalı?

Soru: Belediyemizde genel müdürlükte 28/09/2018-10/05/2019 tarihleri arasında 3600 ek göstergeli 1 inci derece Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 2200 ek göstergeli 1 inci dereceli Uzman kadrosuna ataması yapılan personelin kazanılmış hak aylığı ve emeklilik yönünden yararlanacağı ek gösterge ne olacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir: … B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları? hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz… Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır..." hükmü yer almaktadır. Mezkur madde ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir. Üçüncü fıkrasında ise başka görevlere atanma halinde ek göstergelerin kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kuralına istisna bir hüküm getirilerek yüksek ek göstergeden yararlanmakta iken mezkur hükümde belirtilen kadro unvanlarına atananlara, bu görevlerde kaldığı sürece daha önce almış olduğu en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılacağı hususu düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelin 3 üncü sırasındaki Mahalli İdareler İle Bağlı ve İlgili Kuruluşlar bölümünde Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 67 nci maddesinde, "Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler? daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun Ek 67 nci maddesi mülga edilmiş olsa da, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü maddesinde, "Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde? iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır..." hükmü yer almakta olup, daha önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi öngörülmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde? Belediyede 28/09/201810/05/2019 tarihleri arasında 3600 ek göstergeli 1 inci derece Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 2200 ek göstergeli 1 inci dereceli Uzman kadrosuna ataması yapılan personelin

1)657 sayılı sayılı Kanunun mezkur 43/B maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığı açısından 3600 ek göstergeden yararlanabileceği,

2)Bu şekilde 3600 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacak olan ilginin emekli keseneklerinin de aynı ek gösterge rakamı üzerinden yapılması suretiyle emeklilik açısından da 3600 ek göstergeden yararlanabileceği,

3)Yararlanacağı ek gösterge rakamı ile önceki görev yaptığı 1 inci derece Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun ek gösterge rakamı arasında bir fark oluşmayacağından bahisle de emeklilik açısından ilgiliden ayrıca bir kesenek ve karşılık tutarı kesintisi yapılacak bir durumun oluşmayacağı değerlendirilmektedir.

 

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler