KİT’lerde çalışan sözleşmeli personeller dikkat!

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personeller dikkat!

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personeller dikkat!

Tarih :
KİT’lerde çalışan sözleşmeli personeller dikkat!

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşmeli statüde görev yapan personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından Jean Monnet Burs Programına kabul alması durumunda 1 yıl süreyle ücretli izin verilmesi mümkün mü? Ücretsiz izin verilebilir mi?

MEVZUAT

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin yurt dışına eğitim amacıyla gönderilmesi hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş ancak, söz konusu KHK'nın 58 inci maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, …….görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesinde, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebileceği, 79 uncu maddesinde de, 78 inci maddede yazılı olanların kadrolarında bırakılacakları, kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmelerinin devam edeceği ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç aylık kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını kurumlarından alacakları, bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülüklerinin devam edeceği ile diğer hususlar hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla; yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yurt dışına gönderilecekler için düzenlenmiş olan ödemelerin münhasıran kadrolu ve kadro karşılığı sözleşmeli statüde görev yapan personel için öngörülmüş olması sebebiyle, kadro ile herhangi bir ilişkisi olmayan, II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli olarak çalışan söz konusu personele bu madde uyarınca aylık veya fark ödenmesinin mümkün bulunmadığı? ancak herhangi bir ödeme yapılmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre ücretsiz izin verilebileceği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler