Anasayfa » Medya Haberleri » Kamu personeli için 14 maddelik önemli değişiklik!

Kamu personeli için 14 maddelik önemli değişiklik!

Kamu personeli için 14 maddelik önemli değişiklik!

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 14 maddelik değişiklik yapıldı

Tarih :
Kamu personeli için 14 maddelik önemli değişiklik!

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamede 14 maddelik değişiklik yapıldı

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA

USÜLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 39

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan rehberler" ibaresi "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre istihdam edilen personel" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Merkezin kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı'dır."

"(10) Merkez lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekalet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır."

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre bir takvim yılı içerisinde bir kişi için altmış günü geçmemek üzere istisna sözleşmesi çerçevesinde gördürülebilir."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla orman gençlik ve spor kulüplerine, ait olduğu yılı başındaki döner sermaye bütçesinin binde ikisini geçmemek üzere transfer niteliğinde yardım sağlamak."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Otuzsekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2954 sayılı Kanuna 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 95 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci madde kapsamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri mevcut unvanları esas alınmak suretiyle yapılır. Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır."

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 566 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına "Bu bölümün amacı," ibaresi ve "Sanayi ve Teknoloji" ibaresinden önce gelmek üzere "kurulan," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Akademisi" ibaresi "Akademisinin" ve "kurulmuştur" ibaresi "teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 572 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya kaplanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz."

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 573 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve bütçe önerisini" ibaresi, (c) bendinde yer alan "çoğunluk esasıyla" ibaresi ile (ç) bendinde yer alan "temel bilimler alanında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendine "enstitü" ibaresinden sonra gelmek üzere ", araştırma merkezi ve benzeri birimlerin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 575 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"MADDE 575- (1) Akademi Konseyinin görevleri şunlardır:

a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

b) Çeşitli danışmanlık veya etüt konulan için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak.

e) Başkan tarafından hazırlanan bütçe teklifini onaylamak.

ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını veya kaldırılmasını önermek.

d) Kurulmasına karar verilen enstitü, araştırma merkezi ve birimlerin mali yönden desteklenmesine karar vermek.

e) Akademinin Başkan tarafından hazırlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerini onaylamak, mevzuatın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

f) Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyet yapması konularında karar vermek.

g) Akademi yayın ve hizmetlerinin üniversiteler, okullar, bilim ve araştırma kuruluşları, kütüphaneler ile diğer kuruluş ve kişilere indirimli veya ücretsiz olarak verilmesi ile bunların Akademi imkanlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanmasına karar vermek.

ğ) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, kiralanmasına ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

h) Akademinin görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı, ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzeri ödemelerin tutar veya üst sınırlarını belirlemek.

ı) Akademinin organizasyon yapısı ile Akademi personelinin atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin Başkan tarafından hazırlanan önerileri onaylamak.

(2) Konsey yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir."

MADDE 10-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 576 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mevzuata ve Konseyin belirlediği usul ve esaslara göre Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Akademi personelim atamak, görevlendirmek ve Akademi adına geçici görevlendirmeleri yapmak.

c) Genel Kurula ve Konseye Başkanlık etmek.

ç) Akademinin stratejik plan, yıllık çalışma raporu, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.

d) Akademiye yapılan bağış, vasiyet ve yardımları kabul etmek.

e) Konseyin görevleri arasında sayılmayan görevler ile Konseyce kendisine yetki verilen görevleri yapmak.

f) Bu bölüm ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

(3) Başkan, asli üyeler arasından en fazla üç başkan yardımcısı görevlendirebilir. Başkanın görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erer."

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 579 uncu maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, mevcut birinci fıkra ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Akademinin gelirleri şunlardır:

a) Her yıl genel bütçeden aktarılan tutar.

b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

c) Akademi dışına verilecek hizmetler ve projeler karşılığında elde edilen gelirler.

ç) Yayım ve diğer faaliyet gelirleri.

d) Taşınır ve taşınmaz malların değerlendirilmesiyle elde edilen gelirler.

e) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edilen gelirler.

f) Diğer gelirler."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(3000)" ibaresi "(9000)" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Akademide ilgisine göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 28 inci maddelerine göre personel çalıştırılabilir."

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkıncı Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Akademide gerekli atama ve görevlendirmeler yapılıncaya kadar sekretarya hizmetlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülmesine devam olunur."

MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI" satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvele "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI" satırı ile (III) sayılı cetvele aşağıdaki satır eklenmiştir.

" | TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI 3 YIL | "

MADDE 15- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
Mesleki Yeterlilik Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına MHP'ten yanıt
'O plakaları yayınlayacağız, şikayet edeceklerse etsinler'
Yüzde 22 indirim müjdesi! Bugün başladı
NTV'den ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu
Ak Parti'den 20 maddelik bir kanun teklifi daha!
Avukattan duruşma salonunda evlenme teklifi
Askere gideceklerin sınıfları belli oldu
Kira yardım miktarları açıklandı!
2300 yılından geldim diyen adamın kehanetleri!
Çeyrek altın yükselişte!
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Perinçek: Tarikatlar temizlenecek’ dedim, bakın temizleniyor
Yeni yargı paketi için tarih verildi
4 bankadan faiz indirim kararı!
Söke Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
'Prematüre doğumların en önemli faktörü sigaradır'
Çalışan emekliye kıdem ödenir mi?
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alarm verildi! Yeni yılda kilosu 100 TL olabilir
NTV'den ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu
Selçuk Üniversitesi'nde tepki çeken malikaneye açıklama
Yurtdışı borçlanma usul ve esasları kökten değişti
Muş: İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacak
114 kişilik iş için 754 kişi başvurdu

Benzer Haberler