TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi

TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi

TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi

Tarih :
TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi

AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi

Anayasa Mahkemesinin, TRT personeline verilecek disiplin cezalarının yönetmelikle belirlenemeyeceği yönündeki kararı sonrasında, TRT personeline verilebilecek disiplin cezaları Kanunla belirlendi. 7176 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.

TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilebilecek cezalar, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 55. maddesinde yer alan hüküm gereğince yönetmelikle düzenlenmişti.

Ancak Kanunda yer alan ve disiplin cezalarının yönetmelikle belirlenmesini öngören hüküm, Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı sonrasında, TRT personeline verilen, 657 sayılı Kanunda yer alan disiplin cezalarına ek olarak verilebilecek cezalar, Kanunla düzenlendi ve 2954 sayılı Kanuna eklendi. Kanuni düzenleme 12 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE 2954 SAYILI KANUNA EKLENEN 4 AYRI MADDE

MADDE 3 - 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:

MADDE 56/A - Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu Kanunda yer alan disiplin cezaları verilir.

Disiplin amirleri, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilecek amirlerdir."

MADDE 4 - 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


"Disiplin cezaları:

MADDE 56/B - Kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerde verilir.

2) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan kınama cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Özürsüz veya izinsiz olarak yapım ve yayınla ilgili görevine geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

b) Arşivlenmesi gereken materyali, süresi içinde sayısal arşiv sistemine yüklememek, sayısallaştırılmamış programları ilgili birime teslim etmemek, arşiv içeriğinin korunmasında kusurlu davranmak.

3) Aylıktan kesme: Personelin brüt aylığı veya sözleşme ücretinden, 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek suretiyle veya görevli olmamakla birlikte fiil ve halleri ile yayının aksamasına sebep olmak.

b) Kuruma ait yayın içeriği barındıran bant, film, plak, CD, DVD, taşınabilir bellek gibi gereçler ile yayın malzemesi olarak kullanılacak program ve haber metinlerinin kaybına yol açmak.

c) Denetimden geçen metne aykırı program hazırlamak veya denetim sonucunda düzeltilmesi bildirilen hususları düzeltmeden programı yayınlamak yahut yayınlanmasına sebep olmak.

d) Program, haber ve haber programını denetimi yapılmadan yayınlamak yahut bunların yayınlanmasına sebep olmak.

e) Bu Kanun ile 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca saklanması zorunlu olan görsel, işitsel içerik ve benzerlerini saklanma süresinin bitiminden önce silmek, sildirmek veya yok etmek.

4) Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek suretiyle veya görevli olmamakla birlikte fiil ve halleri ile yayının durmasına veya yapılamamasına sebep olmak.

b) Program, haber ve haber programının denetimini mevzuatına uygun yapmayarak genel yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine aykırı olarak yayınlanmasına sebep olmak.

c) Kurum denetim kademelerince yayınlanmamasına karar verilen veya yargı mercileri ya da idari organlar tarafından yayını yasaklanmış yahut eser veya hak sahibinin izin vermediği içeriği yayınlamak, yayınına izin vermek veya sebep olmak.

d) Ender bulunan veya kopyası olmayan yayın arşiv materyalinin kullanılamaz hale gelmesine veya kaybına yol açmak.

e) Kurumca belirlenen başka iş ve hizmet yasağına aykırı davranışta bulunmak.

Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibarıyla derece yükselmesi yapamayan personel ile kadro karşılığı sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen fiil ve hallerinin vukuunda brüt aylığı veya sözleşme ücretinin 1/4-1/2'si kesilir.

5) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda herhangi bir statüde veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak bir daha çalıştırılmamak üzere Kurumla ilişiğinin kesilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Hizmeti aksatmak veya durdurmak amacıyla görevinin gereklerini kasten yerine getirmeyerek veya aynı amaçla fiil ve hallerde bulunmak suretiyle yayının aksamasına, durmasına veya yapılamamasına sebep olmak.

b) Genel yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine kasten aykırı yayın yapmak veya yapılmasına sebep olmak.

c) Kurumun yayın mecralarından yararlanarak, Devletin iç veya dış güvenliği ile kamu düzenini bozacak nitelikte yayın yapmak veya yapılmasına sebep olmak."

MADDE 5 - 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:

MADDE 56/C - Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hakkındaki disiplin işlemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının "Disiplin" başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. Bu bölümde yer alan "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasına ilişkin düzenlemeler "İşten çıkarma" cezası hakkında uygulanır. Bununla birlikte;

a) Memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin disiplin işleriyle ilgili olarak, Kurumda Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu kurulur. Bu kurulların kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür tarafından; işten çıkarma cezası Genel Müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, Genel Müdür on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

c) Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilir.

d) Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamazlar.

e) Bu Kanun ile 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir."

MADDE 6 - 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevden uzaklaştırma:

MADDE 56/D - Görevden uzaklaştırma, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında uygulanan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile Kurum müfettişleri yetkilidir. Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının "Görevden Uzaklaştırma" başlıklı Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre yapılır."

Kaynak : Memurlar.Net
Sporcular SKK'lı sayılır mı?
TÜBİTAK 16 personel alacak
Yüksek emekli maaşı almanın yolları
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tarih verildi, denetim başlıyor! Çok ağır bedel ödersiniz...
Emekli bayram ikramiyesi haczedilir mi?
İş arayanlara müjdeli haber! 900 lira verilecek
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Memur anketten kaçtı!
Altaylı’dan yeni parti için bomba kulis! ‘Yolları hiç kesişmemiş ki ayrılsınlar’
Emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre
İsmail Küçükkaya'dan Abdullah Gül itirafı
'Günlük mutsuzluklar depresyon sanılıyor'
RTÜK'ten, Çukur dizisine ceza
Anlaşma sonrası ABD doları, TL karşısında değer kaybetti
2. Ana Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Fatma Girik veliahtını açıkladı
Nöbetçi bakan uygulaması bugün başladı
Somalı madencilerin ücretleri 2020'de faiziyle ödenecek
Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi
Bütçe görüşmeleri 24 Ekim'de başlayacak
İntibak Yasası bekleyenlere yeni haber! 5 müjde birden geldi.
Davutoğlu’nun partisinin merkezi mühürlendi

Benzer Haberler